Opslag da patient udeblev fra konsultation

Klinik får kritik for opslag, da en læge slog op for at se, hvorfor patienten ikke mødte op til konsultationer. Dette var ikke tungtvejende grunde til at tilsidesætte patientens ret til fortrolighed.

Sagsnummer:

23SFP56

Offentliggørelsesdato:

16. juni 2023

Juridisk tema:

Opslag i patientjournaler

Kategori:

Patientrettigheder

Der gives kritik til:

  • , for elektronisk indhentning af oplysninger.

Det betyder, at der er handlet i strid med sundhedsloven ved elektronisk indhentning af oplysninger.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at der på , uretmæssigt og uden samtykke blev foretaget opslag i din e-journal på sundhed.dk den 31. januar 2019.

SAGSFREMSTILLING

Du har oplyst, at du har modtaget et brev fra Region , hvoraf det fremgår, at lægeklinikken har foretaget et opslag i din e-journal på sundhed.dk den 31. januar 2019. Hertil har du oplyst, at du aldrig har været til behandling i den pågældende klinik. 

Du har til sagen fremsendt en kopi af brev af 11. juni 2020 fra Region , hvoraf det fremgår, at der på lægeklinikken er foretaget et opslag i din e-journal på sundhed.dk den 31. januar 2019.

Lægeklinikken har oplyst, at de kan se, at du har haft to tider i klinikken henholdsvis den 31. januar 2019 kl. 15.00 og den 4. februar 2019 kl. 10.15 begge gange hos samme læge. Idet du er udeblevet begge gange, har lægen slået dig op i journalen for at sikre sig, at der ikke kunne være nogle alvorlige sygdomme, som kunne ligge bag de to manglede fremmøder. Klinikken har hertil oplyst, at de efterfølgende er blevet opmærksomme på, at du er tilknyttet Behandlingssted 2, og at du derfor har henvendt dig til den forkerte klinik i forbindelse med din tidsbestilling til konsultation.

På baggrund af sagsfremstillingen har vi lagt til grund, at der den 31. januar 2019 blev foretaget opslag i din e-journal på sundhed.dk. 

Vi har videre lagt til grund, at du ikke havde givet dit samtykke til, at der kunne foretages opslag i din sundhedsjournal på sundhed.dk. 

BEGRUNDELSE

Reglerne

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med behandling af patienter. Indhentningen kan ske med eller uden patientens samtykke.

Læger og visse andre sundhedspersoner kan derfor uden patientens samtykke indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten.

Læger og visse andre sundhedspersoner kan desuden uden patientens samtykke indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, hvis indhentningen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det er dog her en betingelse, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens selvbestemmelsesret.

Sundhedspersoner kan desuden i et vist omfang indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Indhentningen kan ske med eller uden patientens samtykke.

Uden patientens samtykke kan læger og visse andre sundhedspersoner derfor i nogle tilfælde indhente oplysninger om en patient til brug for evaluering af egen indsats i behandlingen eller som dokumentation for erhvervede kvalifikationer, til brug for kvalitetssikring eller -udvikling og til brug for akkreditering eller opfølgning på, at krav fra centrale sundhedsmyndigheder opfyldes. Sundhedspersoner kan desuden altid indhente oplysninger med patientens samtykke.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at oplysninger, der er indeholdt i patientens sundhedsjournal på sundhed.dk, utvivlsomt er fortrolige oplysninger i sundhedslovens forstand.

Vi vurderer, at opslaget i din sundhedsjournal på sundhed.dk ikke var lovligt efter sundhedslovens regler. 

Vi har lagt vægt på:

  • at opslaget ikke blev foretaget i forbindelse med aktuel behandling af dig.
  • at der i øvrigt ikke var andre lovlige grunde til at foretage opslaget.
  • at det forhold, at opslaget blev foretaget for at undersøge, om der kunne være nogle alvorlige sygdomme, som kunne ligge bag dine to manglede fremmøder, ikke kan føre til en anden vurdering.

Derfor finder vi, at lægeklinikken handlede i strid med sundhedsloven ved elektronisk indhentning af oplysninger om dig den 31. januar 2019.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Dagældende bekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 af sundhedsloven:

  • § 42 a, stk. 1, om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling
  • § 42 a, stk. 5, om indhentning af oplysninger til varetagelse af en åbenbar almen interesse
  • § 42 d, stk. 1, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling med patientens samtykke
  • § 42 d, stk. 2, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling uden patientens samtykke