Patient fremgik ved en fejl af patientliste

Behandlingssted får kritik for fejlopslag i patientens journal efter patienten var afsluttet. Patienten fremgik ved en fejl på en behandlers patientliste.

Sagsnummer:

23SFP64

Offentliggørelsesdato:

19. juni 2023

Juridisk tema:

Opslag i patientjournaler

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver kritik til:

 • for indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag den 31. maj 2022.

Det betyder, at har handlet i strid med sundhedsloven.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at der blev indhentet oplysninger i din elektroniske journal uden dit samtykke den 31. maj 2022.

SAGSFREMSTILLING

Du har oplyst, at der igen er foretaget opslag i din journal 31. maj 2022. Du henviser i den forbindelse til en din sag hos os med sagsnummer , hvor du har oplyst, du ikke kan forstå, at der er slået op i din journal gentagende gange, efter at du afsluttede din behandling 29. juli 2021 på , , da du ikke længere er patient på stedet.

har oplyst, at medarbejderen, der har lavet det pågældende opslag, ikke kan genkalde sig opslaget. Det må derfor antages at være en fejl, at du forsat figurerede på behandleres patientliste i . Dette er blevet vendt på afsnittet, og du er nu fjernet fra listen.

Vi har lagt til grund, at der blev indhentet oplysninger i din elektroniske journal 31. maj 2022.

Vi har også lagt til grund, at du ikke havde givet dit samtykke til, at der kunne blive indhentet oplysninger i din elektroniske journal.  

BEGRUNDELSE

Reglerne om indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Aktuel behandling kan fx være undersøgelse, diagnosticering eller behandling. Indhentning kan ske med eller uden patientens samtykke.

Sundhedspersoner kan også i andre situationer indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det gælder fx, hvis indhentningen er nødvendig for at varetage en åbenbar almen interesse, eller det sker af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det er dog et krav, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens ret til selv at bestemme.

Sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Det kan i nødvendigt omfang ske med patientens samtykke.

Sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det kan fx ske, når sundhedspersonen har brug for oplysningerne til at evaluere sin egen indsats i behandlingen. Det skal bruges til dokumentation for, at sundhedspersonen har fået kvalifikationer til brug for udvikling eller sikring af kvalitet eller det skal bruges til at vurdere, om behandlingen lever op til sundhedsmyndighedernes standarder og krav.

Vores resultat

Vi vurderer, at oplysningerne i din elektroniske journal er fortrolige oplysninger.

Vi vurderer også, at indhentningen af oplysninger i din elektroniske journal ikke var lovlig. 

Vi har lagt vægt på:

 • at opslaget blev foretaget ved en fejl, da du ved en fejl forsat figurerede på en behandlers patientliste i .
 • at der derfor ikke blev indhentet oplysninger i din journal i forbindelse med aktuel behandling af dig.
 • at der ikke var andre lovlige grunde til at indhente oplysninger i din journal.

har derfor handlet i strid med sundhedsloven ved indhentning af oplysninger om dig ved elektronisk opslag den 31. maj 2022.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 5 om behandlingsbegrebet
 • § 42 a, stk. 1, om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling
 • § 42 a, stk. 2, om indhentning af oplysninger til varetagelse af en åbenbar almen interesse
 • § 42 d, stk. 1, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling med patientens samtykke
 • § 42 d, stk. 2, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling uden patientens samtykke