Opslag til brug for undervisning var ikke lovlige

Behandlingssted får kritik for opslag. Medicinstuderende foretog opslag i en patients journal til brug for undervisning af andre studerende. Sundhedsloven giver ikke adgang til opslag i patientjournaler i forbindelse med undervisning.

Sagsnummer:

23SFP66

Offentliggørelsesdato:

19. juni 2023

Juridisk tema:

Opslag i patientjournaler

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver kritik til:

  • Hospital A for indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag den 12. marts 2021, den 19. marts 2021, og den 6. december 2021.

Det betyder, at Hospital A har handlet i strid med sundhedsloven.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at der blev indhentet oplysninger i din elektroniske journal på uden dit samtykke den 12. marts 2021, den 19. marts 2021, og den 6. december 2021.

SAGSFREMSTILLING

Du har oplyst, at en medicinstuderende har foretaget opslag i din elektroniske journal den 12. marts 2021 og den 19. marts 2021. Du har også oplyst at en anden medicinstuderende har foretaget opslag den 6. december 2021. Opslagene er foretaget på Afdeling A på Hospital A. Da du ikke kunne forstå, at der er foretaget disse opslag i din journal, kontaktede du på Hospital A, som undersøgte sagen med den afdeling, hvor opslagene var foretaget.

Du har vedhæftet oplysninger, hvoraf det fremgår, at overstående opslag er foretaget.

Hospital A oplyste til dig, at de to medicinstuderende ikke er ”kendte medarbejdere” i afdelingen. Afdelingsledelsen har uddybet, at afdelingen indimellem anvender medicinstuderende som undervisningsassistenter. Den ene medicinstuderende har været tilknyttet afdelingen i en periode. Afdelingen kender ikke den anden medicinstuderende og vurderer umiddelbart, at der må være tale om en fejlregistrering, når det fremgår, at de pågældende opslag er foretaget af de medicinstuderende som medarbejdere i Afdeling A. Afdelingen har været i dialog med den ene medicinstuderende, som ikke husker opslaget. Hun har været tilknyttet flere forskellige afdelinger, idet hun har haft klinikophold i Afdeling B på Hospital B, og for et par år siden på Hospital C. Det har dog ikke været muligt for Hospital A at få belyst, om opslaget eventuelt har en tilknytning til ansættelsen en i af de andre afdelinger.

Vi har bedt om materiale til sagen, her har en ledende overlæge på Afdeling A oplyst, at der har været opslag i din journal på de angivne tidspunkter. Opslagene er foretaget af to medicinstuderende, der har været ansat og hjulpet til med semesterundervisning for medicinstuderende i de angivne perioder, da Hospital A er et undervisningshospital. Der er således ikke tale om uberettiget opslag.

Vi har lagt til grund, at der blev indhentet oplysninger i din elektroniske journal den 12. marts 2021, den 19. marts 2021, og den 6. december 2021.

Vi har også lagt til grund, at du ikke havde givet dit samtykke til, at der kunne blive indhentet oplysninger i din elektroniske journal.

BEGRUNDELSE

Reglerne om indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Aktuel behandling kan fx være undersøgelse, diagnosticering eller behandling. Indhentning kan ske med eller uden patientens samtykke.

Sundhedspersoner kan også i andre situationer indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det gælder fx, hvis indhentningen er nødvendig for at varetage en åbenbar almen interesse, eller det sker af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det er dog et krav, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens ret til selv at bestemme.

Sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Det kan i nødvendigt omfang ske med patientens samtykke.

Sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det kan fx ske, når sundhedspersonen har brug for oplysningerne til at evaluere sin egen indsats i behandlingen, eller oplysningerne skal bruges til at vurdere, om behandlingen lever op til sundhedsmyndighedernes standarder og krav.

Vores resultat

Vi vurderer, at oplysningerne i din elektroniske journal er fortrolige oplysninger.

Vi vurderer også, at indhentningen af oplysninger i din elektroniske journal ikke var lovlig. 

Vi har lagt vægt på:

  • at oplysningerne blev indhentet i forbindelse med undervisning af medicinstuderende.
  • at sundhedsloven ikke giver adgang til at indhente oplysninger i den elektroniske journal i forbindelse med undervisning.

Hospital A har derfor handlet i strid med sundhedsloven ved indhentning af oplysninger om dig ved elektronisk opslag den 12. marts 2021, den 19. marts 2021, og den 6. december 2021.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

  • § 5 om behandlingsbegrebet
  • § 42 a, stk. 1, om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling
  • § 42 a, stk. 2, om indhentning af oplysninger til varetagelse af en åbenbar almen interesse
  • § 42 d, stk. 1, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling med patientens samtykke
  • § 42 d, stk. 2, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling uden patientens samtykke