Henvendelse gav ikke ret til opslag

Sygehus får kritik for opslag. Sygehuset blev kontaktet af en borger, der spurgte om en anden borger var indlagt. En sekretær slog herefter op i den elektroniske journal for at se om vedkommende var indlagt.

Sagsnummer:

23SFP67

Offentliggørelsesdato:

19. juni 2023

Juridisk tema:

Opslag i patientjournaler

Kategori:

Patientrettigheder

Der gives kritik til:

  • for elektronisk indhentning af oplysninger.

Det betyder, at der er handlet i strid med sundhedsloven ved elektronisk indhentning af oplysninger.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

  • at akutmodtagelsen, , uretmæssigt og uden samtykke foretog opslag i s elektroniske journal på den 1. juni 2018.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

har i klagen anført, at en navngiven lægesekretær på akutmodtagelsen, , den 1. juni 2018 foretog opslag i hendes elektroniske journal på . har hertil anført, at hun hverken var indlagt eller havde kontakt til Akuttelefonen den pågældende dag. Videre fremgår det af klagen, at der verserer en advokatsag mellem lægesekretæren og .

Akutafdelingen har i en udtalelse til sagen oplyst, at afdelingen har indhentet logoplysninger, hvoraf det fremgår, at den i klagen nævnte lægesekretær den 1. juni 2018 foretog opslag i s elektroniske journal. Det fremgår videre af udtalelsen, at der har været afholdt en samtale med lægesekretæren, og at lægesekretæren om baggrunden for opslaget har oplyst, at hun blev ringet op af en borger, som spurgte ind til, om var indlagt. Endvidere fremgår det af udtalelsen, at lægesekretæren var på vagt den 1. juni 2018.

Styrelsen har ved brev af 29. juli 2019 bedt akutmodtagelsen om en uddybning af ovennævnte udtalelse, herunder oplysninger om hvorfor der den 1. juni 2018 blev foretaget opslag i s elektroniske journal.

Akutafdelingen har i den forbindelse oplyst, at det i forhold til opkaldet den 1. juni 2018 ikke præcis huskes, hvem afdelingen blev kontaktet af. Det fremgår videre, at generelt er arbejdsgangen ved forespørgsel fra pårørende i forhold til, hvor en patient er indlagt, at lægesekretærerne slår dette op i IT-systemet.

På baggrund af sagsfremstillingen har styrelsen lagt til grund, at der den 1. juni 2018 blev foretaget opslag i s elektroniske journal.

Styrelsen har videre lagt til grund, at ikke havde givet sit samtykke til, at der kunne foretages opslag i hendes elektroniske journal.

BEGRUNDELSE

Reglerne

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 9. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Reglerne i sundhedslovens kapitel 9 handler blandt andet om lovligheden af opslag i patientjournaler, når opslagene sker i elektroniske systemer.

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med behandling af patienter. Indhentningen kan ske med eller uden patientens samtykke. Det følger af sundhedslovens § 42 a.

Læger og visse andre sundhedspersoner kan derfor uden patientens samtykke indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Det fremgår af sundhedslovens § 42 a, stk. 1.

Læger og visse andre sundhedspersoner kan desuden uden patientens samtykke indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, hvis indhentningen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre. Det fremgår af sundhedslovens § 42 a, stk. 5.

Det er dog her en betingelse, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens selvbestemmelsesret.

Sundhedspersoner kan desuden i et vist omfang indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Indhentningen kan ske med eller uden patientens samtykke. Det følger af sundhedslovens § 42 d. Uden patientens samtykke kan læger og visse andre sundhedspersoner derfor i nogle tilfælde indhente oplysninger om en patient til brug for evaluering af egen indsats i behandlingen eller som dokumentation for erhvervede kvalifikationer, til brug for kvalitetssikring eller -udvikling og til brug for akkreditering eller opfølgning på, at krav fra centrale sundhedsmyndigheder opfyldes. Sundhedspersoner kan desuden altid indhente oplysninger med patientens samtykke.

Begrundelsen for afgørelsen

Det er styrelsens opfattelse, at oplysninger, der er indeholdt i patientens elektroniske journal, utvivlsomt er fortrolige oplysninger i sundhedslovens forstand.

Styrelsen vurderer, at opslaget i s elektroniske journal ikke var lovligt efter sundhedslovens regler. 

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at opslaget ikke blev foretaget i forbindelse med aktuel behandling af .
  • at der i øvrigt ikke var andre lovlige grunde til at foretage opslaget.

Styrelsen finder på den baggrund, at akutmodtagelsen, , handlede i strid med sundhedsloven ved elektronisk indhentning af oplysninger om den 1. juni 2018.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Dagældende bekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018 af sundhedsloven:

  • § 42 a om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling af patienter
  • § 42 d om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. til andre formål end behandling