Praksisændring frit sygehusvalg

Region handlede i strid med det frie sygehusvalg. Det er, fordi de ikke undersøgte om der var betydelig længere ventetid på afdelingen end på andre lignende afdelinger.

Sagsnummer:

23SFP89

Offentliggørelsesdato:

18. august 2023

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

 • Region A (bopælsregionen) har handlet i strid med reglerne om retten til hurtig udredning.
 • Region B har handlet i strid med reglerne om retten til frit sygehusvalg.

Det betyder, at din søn, , ikke blev udredt inden for 30 dage.

Det betyder også, at det ikke var på grund af faglige årsager, at han først blev tilbudt en udredningssamtale efter fristens udløb.

Det betyder desuden, at s ret til selv at vælge sygehus blev tilsidesat.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • din søn ikke blev udredt hurtigt nok.
 • din søns ret til frit sygehusvalg blev tilsidesat.

Du har oplyst, at (sygehuset i Region B) afviste at udrede , selvom de havde kortere ventetid end (sygehuset i Region A).

Sagsfremstilling

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Din søn, , blev den 20. september 2021 henvist af egen læge til Afdeling på (sygehus i Region A). Han blev henvist til udredning for opmærksomhedsforstyrrelse.

blev samme dag indkaldt til en afklarende samtale den 6. oktober 2021. Ved samtalen blev det vurderet, at der var grundlag for udredning med mistanke om opmærksomhedsforstyrrelse.

Den 15. oktober 2021 blev derfor indkaldt til en udredningssamtale på afdelingen den 31. marts 2022. Det fremgik af brevet, at havde mulighed for at benytte sin ret til udvidet frit sygehusvalg, og det fremgik også, hvor I kunne henvende jer for at udnytte denne ret.

Det fremgår af journalen, at I den 22. oktober 2021 bad om at blive omvisiteret til (et offentligt sygehus i Region B), hvilket I blev den 25. oktober 2021. (sygehuset i Region B) afviste imidlertid henvisningen den 27. oktober 2021 på grund af manglende kapacitet.

Den 1. november 2021 modtog I derfor en ny indkaldelse til en udredningssamtale den 21. april 2022 på (sygehuset i Region A). Det fremgik af brevet, at havde mulighed for at benytte sin ret til udvidet frit sygehusvalg, og det fremgik også, hvor I kunne henvende jer for at udnytte denne ret.

Det fremgår af journalen, at I den 2. november 2021 bad om omvisitering til den private klinik , og at blev omvisiteret samme dag.

Du har oplyst, at ikke fik behandling inden for garantien på (sygehuset i Region A), og at (sygehuset i Region B) afviste ham, selvom de havde en del kortere ventetid.

Region A har oplyst, at I ved den afklarende samtale den 6. oktober 2021 blev oplyst om, at regionen ikke kunne overholde udredningsretten, og at I ville få mere at vide om jeres muligheder for hurtigere udredning i det kommende indkaldelsesbrev. Regionen har gengivet forløbet, hvor blev henvist først til (sygehuset i Region B) og siden til den private klinik, og regionen mener, at de har håndteret henvisningen korrekt, da I løbende har fået information om s muligheder. Regionen beklager endeligt, at de ikke er i stand til at overholde udredningsretten på grund af kapacitetsproblemer.

Region B har oplyst, at de afviste s henvisning til (sygehuset i Region B) på grund af kapacitet, da de havde udfordringer med at efterleve fristen for udredning. var henvist fra et andet optageområde, og han blev afvist, fordi regionen var nødt til at prioritere patienter fra eget optageområde for at efterleve regionens målsætning om, at 90 % af patienter ses rettidigt.

Vi har spurgt Region B, om afdelingen på henvisningstidspunktet havde en betydelig længere ventetid på udredning end tilsvarende afdelinger andre steder i andet. Regionen har hertil oplyst, at de ikke kan dokumentere, at de havde en betydelig længere ventetid i afdelingen på henvisningstidspunktet.

Vi har derfor lagt til grund, at regionen ikke har undersøgt, om deres ventetid var betydelig længere end ventetiden på tilsvarende afdelinger andre steder i landet.

var ikke færdigudredt, da du klagede til os.

Begrundelse

Reglerne om retten til hurtig udredning

Når en patient bliver henvist til udredning på et sygehus, har patienten ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Det betyder, at sygehuset, når det er fagligt muligt, skal tilrettelægge udredningsforløbet, så patienten inden for fristen kan få at vide, hvad patienten fejler, eller eventuelt at patienten ikke fejler noget. Sygehuset skal også oplyse, om patienten skal observeres, behandles eller ikke behandles. De 30 dage løber fra den dag, sygehuset modtager henvisningen.

Regionen skal om nødvendigt planlægge mere end en undersøgelse samme dag. Tilsvarende gælder for tværgående konferencer, røntgenkonferencer og lignende.

Hvis en patient skal gennemgå en række undersøgelser, analyser og prøver, som man af faglige årsager ikke kan nå på 30 dage, er dette en gyldig årsag til, at fristen på 30 dage overskrides. Faglige årsager kan fx være prøver med lang svartid. Faglige årsager kan også være undersøgelser, som må iværksættes, fordi det ikke kunne forudses, at de planlagte undersøgelser ikke kunne afdække patientens tilstand i tilstrækkelig grad.

Kapacitetsmæssige årsager kan ikke begrunde, at fristen på 30 dage overskrides. Travlhed, personalets sygdom, ferie og øvrigt fravær er eksempler på kapacitetsmæssige årsager.

Hvis en tid til udredning ligger senere end 30 dage fra henvisningen, er det i strid med retten til hurtig udredning, medmindre det på grund af faglige årsager ikke er muligt at tilrettelægge forløbet, så undersøgelsen ligger inden for fristen.

Vores resultat

Vi vurderer, at ikke blev udredt inden for 30 dage.

Vi vurderer også, at det ikke var på grund af faglige årsager, at han først blev tilbudt en udredningssamtale efter fristens udløb.

Vi har lagt vægt på, at:

 • Afdeling (på sygehuset i Region A) modtog henvisningen af den 20. september 2021. Fristen på 30 dage udløb derfor den 18. oktober 2021.
 • han endnu ikke var færdigudredt den 2. november 2021, da du klagede til os.
 • det var på grund af manglende kapacitet, at han ikke blev udredt inden for fristen.

Region A har derfor handlet i strid med reglerne om retten til hurtig udredning.

Reglerne om frit sygehusvalg

En patient har normalt ret til selv at vælge sygehus, når patienten er henvist til behandling på et sygehus.

En afdeling på et sygehus kan afvise at modtage patienter på grund af mangel på kapacitet, når det sker af hensyn til patienter med bopæl i regionen.

Patientens ønske om frit sygehusvalg kan derfor f.eks. afvises, når afdelingen på det ønskede sygehus har betydelig længere ventetid end andre lignende afdelinger.

Forud for afvisning på grund af ventetid, skal afdelingen eller sygehuset undersøge, om der er betydelig længere ventetid på den ønskede afdeling end på andre lignende afdelinger.

Vores resultat

Vi vurderer, at s ret til selv at vælge sygehus blev tilsidesat.

Vi har lagt vægt på, at:

 • (sygehuset i Region B) afviste ønsket om at vælge sygehus, fordi regionen havde udfordringer med at efterleve fristen for udredning på grund af manglende kapacitet. De prioriterede derfor patienter fra eget optageområde for at efterleve regionens målsætning.
 • (sygehuset i Region B) ikke undersøgte, om de havde betydelig længere ventetid end andre lignende afdelinger.

Region B har derfor handlet i strid med reglerne om retten til frit sygehusvalg.

Praksisændring

Denne afgørelse er udtryk for en praksisændring for den del af afgørelsen, der vedrører det frie sygehusvalg.

Praksisændringen betyder, at vi fremadrettet tager stilling til, om der var betydelig længere ventetid på den ønskede afdeling end på andre lignende afdelinger. Det gør vi, hvis patienten afvises på grund af manglende kapacitet, når det medfører længere ventetid.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 4, om udredning efter § 82 b i sundhedsloven og om frit sygehusvalg efter § 86 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 82 b, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 82 b, stk. 3, om nærmere regler om regionernes forpligtelser efter stk. 1 og 2
 • 86 om frit sygehusvalg

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • 14, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 15, stk. 1, om frit sygehusvalg
 • 15, stk. 4, om frit sygehusvalg uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling
 • 15, stk. 5, om henvisning til det sygehus, patienten vælger
 • 16, stk. 1, om afvisning af kapacitetsmæssige årsager
 • 20, stk. 1, 2. pkt., om beregning af tidsfristen for udredning

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter:

 • 1.0, 1.1 og 1.2 om det frie sygehusvalg

Pkt. 2.0 om ret til hurtig udredning