Gentagne scanninger gav forskellige resultater

Der gives ikke kritik for, at gentagne ultralydsscanninger frembød forskellige resultater i forbindelse med undersøgelse for foranliggende fosterblodkar hos gravid kvinde.

Sagsnummer:

23SFP96

Offentliggørelsesdato:

17. oktober 2023

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • Hospital A, for behandlingen på Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Hospital A, i perioden fra den 22. december 2022 til den 9. januar 2023.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ████ ikke blev relevant og tilstrækkeligt undersøgt, da det blev overset, at der var tale om vasa prævia
  • at ████ burde være blevet tilbudt et planlagt kejsersnit.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 22. december 2022 var 36-årige ████, som var andengangsfødende i graviditetsuge 30+2, til konsultation på Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Hospital A, hvortil hun var henvist af et andet behandlingssted grundet fund af komplikationen vasa prævia. Der blev ved konsultationen blandt andet foretaget en ultralydsscanning af ████s livmoderhals, og der sås ved scanningen ingen vasa prævia, ligesom der ikke sås navlesnor foran barnets hoved. Det blev på baggrund af undersøgelserne konkluderet, at barnets tilvækst var fin, og at vasa prævia ikke kunne genfindes. ████ og hendes partner var noget frustrerede over denne udmelding, da de havde brug for at kunne planlægge fødslen. Det blev derfor aftalt, at afdelingen ville kontakte det henvisende behandlingssted med henblik på genindkaldelse af ████ dertil til en eventuel fornyet scanning samt planlægning af fødslen.

Den 9. januar 2023 blev ████ igen tilset på afdelingen efter fornyet henvisning hertil grundet mistanke om vasa prævia. ████ var siden den seneste konsultation på afdelingen blevet scannet igen på det henvisende behandlingssted, og disse scanningsbilleder var blevet konfereret med et tredje behandlingssted, som havde bekræftet, at der var tale om vasa prævia. ████ fik ved den aktuelle konsultation foretaget henholdsvis en vægtscanning samt en vaginal ultralydsscanning. Det blev på baggrund af de foretagne undersøgelser konkluderet, at ████ ikke havde vasa prævia, og der fandtes derfor ikke indikation for at tilbyde hende kejsersnit eller fødsel på et behandlingssted med et neonatalt beredskab.

Det fremgår af klagen, at ████ blev ultralydsscannet på et andet behandlingssted omkring graviditetsuge 20 og 28, og at der ved disse scanninger blev konstateret vasa prævia. Det blev derfor planlagt, at ████ skulle føde ved kejsersnit på et behandlingssted med en børneafdeling. Det fremgår videre af klagen, at ████ efterfølgende blev henvist til Hospital A, hvor hun fik foretaget ultralydsscanning henholdsvis den 22. december 2022 og den 9. januar 2023. På baggrund af disse scanninger konkluderede Hospital A, at der ikke var tale om vasa prævia, og at der derfor ikke var grundlag for at tilbyde et kejsersnit. ████ har hertil oplyst, at hun ved sidstnævnte scanning oplyste, at hun på baggrund af de forskellige meldinger, hun havde fået fra de involverede behandlingssteder, ikke længere havde lyst til at føde naturligt (vaginalt). Afdelingen holdt dog fast i, at ████ ikke kunne få kejsersnit.

Det fremgår desuden af et partshøringssvar fra ████, at der efterfølgende er kommet svar på vævsprøven fra moderkagen, og at denne vævsprøve bekræftede tilstanden vasa prævia.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra ledelsen for Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Hospital A, at ████ blev fulgt på et andet behandlingssted under sin graviditet, og at der på dette andet behandlingssted fandtes mistanke om vasa prævia, hvorfor hun blev videresendt til afdelingen med henblik på planlægning af kejsersnit. Det er hertil oplyst, at Hospital A er ████s hjemsygehus, og at hun blot har ønsket at føde på et andet behandlingssted, hvor hun har været i fertilitetsbehandling. Det fremgår videre af udtalelsen, at der ved ultralydsscanning af ████, foretaget af to af afdelingens føtalmedicinske overlæger, ikke kunne genfindes vasa prævia. Det blev derfor vurderet, at ████ kunne føde på det andet behandlingssted. Ved den anden ultralydsscanning af ████ fandtes der igen normale forhold, hvorfor hun igen blev sendt retur til det andet behandlingssted. Det er hertil oplyst, at parret forståeligt nok var frustrerede over forløbet på afdelingen, og at de ikke følte sig hørt af de tre læger, der foretog ultralydsscanningerne, hvilket også er journalført. Det er desuden oplyst, at der fra afdelingsledelsens side er opfordret til, at ████s forløb og ultralydsbillederne gennemgås på et regionalt tværfagligt føtalmedicinsk møde. Det beklages videre i udtalelsen, at ████ ikke har følt sig hørt og mødt.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har til brug for behandlingen af sagen indhentet og gennemset billeder fra ultralydsscanningerne foretaget den 22. december 2022 og den 9. januar 2023.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Hospital A for behandlingen.

Vi har lagt vægt på:

  • at ████ blev undersøgt på relevant og tilstrækkelig vis, da hun blev henvist til afdelingen grundet mistanke om vasa prævia, idet der blev foretaget vaginale ultralydsscanninger af hende, hvilket er den relevante form for undersøgelse med henblik på at be- eller afkræfte en mistanke om vasa prævia.

Foranliggende fosterblodkar (vasa prævia) er en komplikation til graviditet og fødsel, hvor enten navlesnoren (i noget af sit forløb) løber i fosterhinderne henover den indre åbning i livmoderhalsen (orificium internum), eller moderkagen er todelt med indskudte kar imellem de to dele, som løber henover livmoderhalsens indre åbning. Fælles for begge situationer er, at et stort fosterkar potentielt kan briste ved veer eller vandafgang, og at fostret dermed kan bløde livstruende og hurtigt.

Vasa prævia er oftest, men ikke altid, diagnosticeret ved ultralydsscanning under graviditeten. Ved ultralydsscanning ses vasa prævia tydeligst, når den indre åbning i livmoderhalsen åbner sig, og livmoderhalsens kanal bliver tragtformet. Det sker også, at vasa prævia først diagnosticeres under eller efter fødslen.

Det sker, at et større kar i livmoderhalsen (et moderkar) fejltolkes som et fosterblodkar, og i disse tilfælde er der ikke tale om vasa prævia, og forekomsten af et sådant større moderkar i livmoderhalsen har ikke betydning for fødslen. 

  • at ultralydsundersøgelserne af ████ blev udført i overensstemmelse med sædvanlig procedure for ultralydsscanning af gravide, hvor der er mistanke om vasa prævia, idet scanningerne blev udført via hendes vagina, og idet der blev scannet henover den indre åbning i hendes livmoderhals.

I tilfælde, hvor der opstår mistanke om vasa prævia under graviditeten, er det i overensstemmelse med gældende klinisk standard at udføre en vaginal ultralydsscanning af den gravide, hvorved der scannes henover den indre åbning af livmoderhalsen. Hvis der er tale om foranliggende blodkar, vil disse blodkar lyse op i røde eller blå toner ved ultralydsscanning. 

  • at det var relevant og sundhedsfagligt forsvarligt, at ████ ikke blev diagnosticeret med vasa prævia på baggrund af ultralydsscanningerne foretaget den 22. december 2022 og den 9. januar 2023, idet der på billederne fra disse scanninger ikke ses tegn på foranliggende blodkar. På ultralydsbillederne er der således ingen blodkar, der lyser op i røde eller blå toner og dermed ingen tegn på vasa prævia.
  • at det var relevant, at ████ ikke blev tilbudt et planlagt kejsersnit, idet der ikke på det foreliggende var medicinsk indikation for at udføre kejsersnit. Dette skyldes, at der ud fra de foreliggende scanningsbilleder ikke var anledning til at mistænke vasa prævia, ligesom der ikke i øvrigt forelå forhold hos ████, der gav anledning til at tro, at en vaginal fødsel ikke var mulig.
  • at afdelingen udelukkende var involveret i behandlingsforløbet med henblik på at be- eller afkræfte en mulig komplikation i form af vasa prævia, og at det derfor ikke var afdelingens opgave at drøfte og tilbyde et eventuelt kejsersnit, der alene var begrundet i et ønske herom fra ████. Hvis ████ ønskede kejsersnit, selv om der ikke var medicinsk indikation for dette, skulle dette drøftes med den fødeafdeling, hun var tilknyttet.

Den omstændighed, at ████, som anført i klagen, efterfølgende fik konstateret komplikationen vasa prævia, er ikke ensbetydende med, at behandlingen af hende i den omhandlede periode ikke var relevant og tilstrækkelig. Dette skyldes, at afdelingens proceduretilgang og håndtering af undersøgelsesfund var korrekt og sundhedsfaglig forsvarlig. Det bemærkes hertil, at en ultralydsscanning er en dynamisk undersøgelse. Det er derfor svært at modbevise de fund, som andre sundhedspersoner har gjort ved en dynamisk undersøgelse, medmindre man undersøger patienten samtidigt og med samme undersøgelsesteknik, hvilket i sagens natur er umuligt i tilbageblik (retrospektivt).

Ved en ultralydsscanning undersøger man patienten tidstro og danner sig et indtryk af de anatomiske forhold, som ikke altid kan dokumenteres med enkeltstående ”still” (statiske) billeder. Det svarer til enkeltbilleder af en lang film, hvor detaljer forsvinder. Statiske billeder er derfor ikke egnede til at vurdere en dynamisk undersøgelse. Undersøgelsesfund ved en ultralydsscanning er således i høj grad en fortolkning og forbundet med usikkerhed.  

Vi finder på baggrund af ovenstående, at den behandling, som ████ modtog i perioden fra den 22. december 2022 til den 9. januar 2023 på Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Hospital A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed