Utilstrækkelig begrundelse i kørselssag

Regionen har handlet i strid med reglerne om en afgørelses begrundelse, da patientens visitationssygehus skulle fremgå klart af afgørelsen eller linket i afgørelsen. Regionen kunne ikke henvise til et link med 15 sider inddelt i lægelige specialer.

Sagsnummer:

23SFP98

Offentliggørelsesdato:

5. oktober 2023

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Ændring

Vi er ikke enige i afgørelsen fra Region A om kørselsgodtgørelse. Vi ændrer derfor afgørelsen.

Du havde ret til kørselsgodtgørelse.

Regionen skal udbetale 99,50 kr. til dig.

Forvaltningsret

Regionen har ikke overholdt reglerne om begrundelse.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du fik afslag på kørselsgodtgørelse til og fra din behandling på sygehuset.

Sagsfremstilling

Den 22. maj 2023 var du til behandling på Hospital A. Du søgte i den forbindelse om kørselsgodtgørelse.

Den 7. juni 2023 gav regionen dig afslag på kørselsgodtgørelse. Du fik afslag, fordi du havde benyttet dig af det frie sygehusvalg. Regionen henviste i sin afgørelse til et link, hvor du kunne læse, hvilket optageområde du hørte til.

Regionen gav dig også afslag på kørselsgodtgørelse til og fra det sygehus, der ligger i dit optageområde, da du ikke opfyldte nogle af betingelserne for at få kørsel eller kørselsgodtgørelse til dette sygehus.

På baggrund af regionens oplysninger, har vi lagt til grund, at linket indeholder 15 sider, hvor patienten kan gå ind og se, hvor vedkommende kan blive behandlet inddelt efter de lægelige specialer.

Regionen har også oplyst, at regionen er blevet opmærksom på, at linket vedrørende optageområde ikke virker i regionens breve.

Du har oplyst, at du ifølge din praktiserende læge kun kunne vælge mellem at få taget røntgenbilleder på enten Hospital A eller på ████. Du valgte derfor selv Hospital A. Du har også oplyst, at du ikke har et rejsekort.

Det fremgår af din ansøgning, at du er pensionist, og at du kunne tage offentlig transport. Det fremgår også af din ansøgning, at din behandling på Hospital A var som følge af frit sygehusvalg, da du kunne være blevet behandlet på Hospital B. Det fremgår videre af din ansøgning, at din behandling var på hovedfunktionsniveau. Det fremgår endelig af din ansøgning, at en ledsager ikke var påkrævet.

Begrundelse

Reglerne om kørsel eller kørselsgodtgørelse

En patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis én af betingelserne er opfyldt. Patienten har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis der er mere end 50 km til det sygehus, der kan tilbyde den nødvendige behandling. Patienten har også ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis patienten modtager social pension, eller hvis patientens tilstand udelukker kørsel med offentlig transport og patienten samtidig modtager videre ambulant behandling.

Retten til kørsel eller kørselsgodtgørelse følger ikke med til det valgte sygehus, hvis patienten benytter sin ret til frit sygehusvalg. Det gælder, selvom det valgte sygehus har kortere ventetid. Patienten har kun ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til det sygehus, som regionen normalt ville have visiteret patienten til. Betingelserne for at få kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra dette sygehus skal være opfyldt.

Der kan være tale om frit sygehusvalg, selvom patienten ikke ved det. Den læge, der henviser patienten, bør oplyse om, at der muligvis ikke er ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, fordi et nærmere sygehus kan tilbyde den nødvendige behandling. Patienten får dog ikke ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, fordi lægen ikke har oplyst om det.

En patient kan kun få kørselsgodtgørelse der svarer til, hvad turen ville koste med det billigste, forsvarlige transportmiddel. Det gælder også, selvom patienten har taget et dyrere transportmiddel.

En pensionist kan kun få kørselsgodtgørelse til et sygehus, hvis udgiften frem og tilbage er over 45 kr. i alt.

Når der ikke er dokumentation for udgiften til kørsel til og fra en behandling, skal udregningen af kørselsgodtgørelse ske efter en teknisk beregning i en hypotetisk situation. Vi finder i den forbindelse priserne for den mest sandsynlige rejse fra patientens bopælsadresse til behandlingsstedet hovedadresse og retur.

Det er vores praksis at finde prisen for den rejse, der passer med behandlings- og udskrivelsestidspunktet, hvis vi kender tidspunkterne. Hvis vi ikke kender de konkrete tidspunkter, bruger vi normalprisen på den specifikke behandlingsdag. Normalprisen er den rejsepris, der forekommer oftest på behandlingsdagen.

Vi bruger rejseplanen.dk til at finde prisen. Hvis det ikke længere er muligt at finde prisen for den specifikke behandlingsdato, beregner vi normalprisen som prisen på den nærmeste tilgængelige dato for samme ugedag.

Regionen kan bruge udgiften til offentlig transport med rejsekort, selvom patienten ikke har et rejsekort. Det er fordi, det er en teknisk beregning i en tænkt situation. Regionen skal lægge 50 kr. oveni prisen første gang de udbetaler kørselsgodtgørelse, hvis patienten ikke har et rejsekort.

Vores resultat

Vi vurderer, at du havde ret til kørselsgodtgørelse til og fra din behandling på Hospital B, som om du var behandlet der.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du blev henvist til Hospital A af din praktiserende læge, samt selv ønskede at blive behandlet dér.
 • din behandling på Hospital A er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg, fordi du kunne være blevet behandlet på Hospital B.
 • du blev behandlet på hovedfunktionsniveau. Behandling på hovedfunktionsniveau kan som udgangspunkt foretages på alle sygehuse.
 • du er pensionist, og at du kunne tage offentlig transport.
 • du skulle til behandling den 22. maj 2023 kl. 14.15.
 • prisen for den mest sandsynlige rejse til din behandling var 24,75 kr.
 • vi ikke kender tidspunktet for afslutningen af din behandling.
 • prisen for den mest sandsynlige rejse fra din behandling var 24,75 kr.
 • prisen tur-retur var 49,50 kr.
 • du ikke havde et rejsekort.
 • det derfor ville koste 50 kr. at oprette et rejsekort.
 • du derfor også har ret til 50 kr. oveni prisen med rejsekort.
 • du derfor har ret til 49,50 kr. + 50 kr. = 99,50 kr.
 • regionen derfor skal udbetale 99,50 kr. til dig i kørselsgodtgørelse.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 7. juni 2023 om kørselsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus.

Forvaltningsretlige regler om begrundelse

En skriftlig afgørelse skal normalt være begrundet. Begrundelsen skal indeholde de regler, der er brugt. Begrundelsen skal også oplyse om de forhold, der har haft betydning, hvis der er lavet et skøn. Den skal også indeholde en kort gennemgang af de oplysninger, som har været vigtige for afgørelsens resultat, hvis det er nødvendigt.

En afgørelse kan blive ugyldig, hvis der mangler en begrundelse, eller hvis begrundelsen ikke er god nok.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen ikke har begrundet afgørelsen godt nok.

Vi har lagt vægt på, at:

 • regionen ikke har begrundet sin afgørelse godt nok, da regionen ikke har gjort dig klart hvilket sygehus, der var dit visitationssygehus, hverken i selve sin afgørelse eller i det materiale regionen havde linket til. Det er således ikke tilstrækkeligt af regionen at henvise til 15 siders materiale, hvor patienten selv kan gå ind og se, hvor vedkommende kan blive behandlet inddelt efter de lægelige specialer.
 • regionen således burde have henvist til hvilket sygehus, der var dit visitationssygehus enten i selve sin afgørelse eller i linket.
 • det er uden betydning, at regionens link ikke virkede. Det skyldes, at linkets indhold ikke ville have gjort det klart for dig, hvilket sygehus der var dit visitationssygehus.

Vi vurderer også, at regionens afgørelse ikke er ugyldig.

Vi har lagt vægt på, at:

 • manglen ikke var væsentlig, fordi den ikke har haft betydning for vores vurdering af sagen.

Regionen har derfor ikke overholdt reglerne om en afgørelses begrundelse, men afgørelsen er ikke ugyldig.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • 22 om skriftlig afgørelse
 • 24 om begrundelsens indhold

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling
 • 17 om kørselsgodtgørelse ved anvendelse af det frie sygehusvalg
 • 30 om billigste, forsvarlige transportmiddel
 • 31, stk. 1, om udgiftens størrelse for pensionister
 • 31, stk. 7, om regulering af udgiftens størrelse

Indenrigs- og Sundhedsministeriets cirkulære nr. 9060 af 27. januar 2023 om regulering for 2023 af beløbsgrænser ved befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.