Ikke ret til kørselsgodtgørelse for ubrugt billet

Udgiften til en billet, som ikke blev brugt på grund af forlænget indlæggelse, var ikke en udgift til transport fra behandlingen på sygehuset.

Sagsnummer:

24SFP100

Offentliggørelsesdato:

13. juni 2024

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Tiltrædelse

Vi er enige i afgørelsen fra Region A om kørselsgodtgørelse. Vi tiltræder derfor afgørelsen.

Du havde ikke ret til kørselsgodtgørelse.

Klagen

Du har klaget over, at:

  • du fik afslag på kørselsgodtgørelse i forbindelse med din behandling på sygehuset.

Sagsfremstilling

Den 11.-13. oktober 2023 var du indlagt på Hospital A.

Du har bopæl på ████, og den 29. september 2023 forud for indlæggelsen bestilte du transport via ████ ved Hospital B. Din indlæggelse var planlagt til at vare fra den 11.-12. oktober 2023, og du fik via ████ tilsendt billetter til ud- og hjemrejse på disse datoer med Kombardo Expressen.

Den 5. oktober 2023 kontaktede du ████ og aflyste den hjemrejse, der var bestilt, da du selv havde købt billet til en senere afgang den 12. oktober. Du blev vejledt i at ansøge om kørselsgodtgørelse efterfølgende.

Den 9. oktober 2023 ansøgte du om godtgørelse for den billet, du selv havde købt til hjemrejsen den 12. oktober 2023.

Den 13. oktober 2023 ringede Hospital A til ████ og bestilte en

ny hjemrejse til dig samme dag. Du var ikke blevet udskrevet dagen før som planlagt. ████ udstedte en ny billet til hjemrejsen.

Den 6. november 2023 ansøgte du igen om godtgørelse for den billet, du selv havde købt til hjemrejse den 12. oktober.

Den 22. november 2023 gav regionen dig afslag på kørselsgodtgørelse. Du fik afslag, fordi du havde modtaget rejse både frem og tilbage igennem ████, og ████ havde således betalt for dine udgifter i forbindelse med din behandling.

Du har oplyst, at du selv købte billet til returrejsen den 12. oktober 2023, fordi det ikke var sandsynligt at nå bussen retur til ████ med den tidlige patientrejsebus. Grundet din tilstand denne dag valgte lægerne at beholde dig yderligere en dag på hospitalet. Du kan derfor ikke acceptere begrundelsen for ikke at afregne refusion for billetten til den 12. oktober 2023.

Regionen har oplyst, at de ikke finder at have hjemmel til både at betale for ud- og hjemrejsen i form af billetter til Kombardo Expressen og samtidig refundere udgifterne til den hjemrejsebillet, du selv bestilte, men ikke benyttede. I så fald ville de overkompensere dig.

Regionen har hertil anført, at du den 12. oktober, hvor du blev klar over, at du ikke var i stand til at rejse hjem som planlagt, burde have forsøgt at begrænse de omkostninger, som den forlængede indlæggelse medførte, fx ved at kontakte Kombardo Expressen og flytte afrejsetidspunktet eller bede om refusion.

Begrundelse

Reglerne om kørsel eller kørselsgodtgørelse

En patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis én af betingelserne er opfyldt. Patienten har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis der er mere end 50 km til det sygehus, der kan tilbyde den nødvendige behandling. Patienten har også ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis patienten modtager social pension, eller hvis patientens tilstand udelukker kørsel med offentlig transport og patienten samtidig modtager videre ambulant behandling.

En patient har ikke ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse mere end en gang til eller fra den samme behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til kørselsgodtgørelse i forbindelse med din behandling på sygehuset.

Vi har lagt vægt på, at:

  • du havde ret til enten kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra din behandling, da der var mere end 50 km til det sygehus, der kunne tilbyde den nødvendige behandling.
  • regionen betalte for transport til og fra din behandling henholdsvis den 11. oktober og den 13. oktober 2023, hvor du blev udskrevet.
  • din udgift til billetten til den 12. oktober 2023 ikke er en udgift til transport til eller fra din behandling.

Vi tiltræder derfor regionens afgørelse af 22. november 2023 om kørselsgodtgørelse til og fra behandling på et sygehus.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 247 af 12. marts 2024 af sundhedsloven:

  • 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

  • 13, stk. 1 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus
  • 15 om betingelserne for at få kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus