Frit valg på trods af intern regel på arbejdsplads

Et sygehus, der tidligere var patientens arbejdsplads, havde en intern regel om, at ansatte helst skulle søge behandling på et andet sygehus. Der var tale om frit valg, da den interne regel alene var en opfordring om at søge behandling andetsteds.

Sagsnummer:

24SFP14

Offentliggørelsesdato:

30. januar 2024

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Tiltrædelse

Vi er enige i afgørelsen fra Region A om kørselsgodtgørelse. Vi tiltræder derfor afgørelsen.

Du havde ikke ret til kørselsgodtgørelse.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du fik afslag på kørselsgodtgørelse til og fra din behandling på sygehuset.

Sagsfremstilling

Du var i perioden fra den 19. april til den 2. juni 2023 til en række behandlinger på Behandlingssted 1. Du søgte i forbindelse med behandlingerne om kørselsgodtgørelse.

Den 11. august 2023 gav regionen dig afslag på kørselsgodtgørelse. Du fik afslag, fordi du havde benyttet dig af det frie sygehusvalg. Du kunne være blevet behandlet på Behandlingssted 2, hvortil du ikke ville opfylde mindstebeløbsgrænsen.

Det fremgår af din ansøgning, at du er pensionist, og at du ikke kunne tage offentlig transport.

Du oplyser, at du ikke kunne modtage behandling på Behandlingssted 2, fordi behandlingsstedet har en intern regel om, at nuværende og tidligere ansatte ikke må behandles dér af hensyn til deres privatliv.

Du har til støtte for din påstand fremsendt et brev fra Behandlingssted 2. Det fremgår af brevet, at nuværende og tidligere ansatte helst skal behandles på Behandlingssted 1 for at give dem mulighed for at få træning med respekt for deres privatliv.

Begrundelse

Reglerne om kørsel eller kørselsgodtgørelse

En patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis én af betingelserne er opfyldt. Patienten har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis der er mere end 50 km til det sygehus, der kan tilbyde den nødvendige behandling. Patienten har også ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis patienten modtager social pension, eller hvis patientens tilstand udelukker kørsel med offentlig transport og patienten samtidig modtager videre ambulant behandling.

Retten til kørsel eller kørselsgodtgørelse følger ikke med til det valgte sygehus, hvis patienten benytter sin ret til frit sygehusvalg. Det gælder, selvom det valgte sygehus har kortere ventetid. Patienten har kun ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til det sygehus, som regionen normalt ville have visiteret patienten til. Betingelserne for at få kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra dette sygehus skal være opfyldt.

Der kan være tale om frit sygehusvalg, selvom patienten ikke ved det. Den læge, der henviser patienten, bør oplyse om, at der muligvis ikke er ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, fordi et nærmere sygehus kan tilbyde den nødvendige behandling. Patienten får dog ikke ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, fordi lægen ikke har oplyst om det.

En patient har ikke ret til kørselsgodtgørelse til et bestemt sygehus, selvom patienten eller patientens læge mener, at behandlingen på det sygehus er bedre eller mere hensigtsmæssig end behandlingen på det sygehus, regionen normalt ville have visiteret til.

Der er dog ikke tale om frit sygehusvalg, hvis visitationshospitalet af faglige eller praktiske årsager ikke kan tilbyde patienten relevant behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til kørselsgodtgørelse til og fra din behandling på sygehuset.

Vi har lagt vægt på, at:

 • din behandling på Behandlingssted 1 er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg, fordi du kunne være blevet behandlet på Behandlingssted 2.
 • det fremsendte brev alene indikerer, at det er mest hensigtsmæssigt at blive behandlet på et andet behandlingssted, når man er eller har været ansat på Behandlingssted 2.
 • brevet ikke indikerer, at det er udelukket at blive behandlet på Behandlingssted 2, selvom man er eller har været ansat dér.
 • du er pensionist og opfylder således en af betingelserne for at få kørselsgodtgørelse.
 • det billigste forsvarlige transportmiddel var kørsel i egen bil.
 • der er (XX) km mellem din bopæl og Behandlingssted 2.
 • din udgift til kørsel i bil til og fra Behandlingssted 2 er (XX) kr. (X km x 2 x 2,19 kr.).
 • du derfor ikke opfyldte betingelsen om, at udgiften til det billigste, forsvarlige transportmiddel skal overstige 45 kr.

Vi tiltræder derfor regionens afgørelse af 11. august 2023 om kørselsgodtgørelse til og fra behandling på et sygehus.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling
 • 17 om kørselsgodtgørelse ved anvendelse af det frie sygehusvalg
 • 31, stk. 1, om udgiftens størrelse for pensionister
 • 31, stk. 7, om regulering af udgiftens størrelse

Cirkulære

Skatteministeriets cirkulære nr. 9041 af 17. januar 2023 om satsregulering pr. 1. januar 2023 for tjenesterejser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets cirkulære nr. 9060 af 27. januar 2023 om regulering for 2023 af beløbsgrænser ved befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven