Relevant information af 6-årig

Information blev givet på relevant vis til 6-årig patient. Det var i overensstemmelse med sundhedsloven at inddrage patienten i drøftelserne. Informationen blev givet på en hensynsfuld måde henset til patientens alder.

Sagsnummer:

24SFP23

Offentliggørelsesdato:

11. februar 2024

Speciale:

Børnesygdomme (pædiatri)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • Afdeling A, Hospital A, for måden informationen blev givet på.

Det betyder, at der blev handlet i overensstemmelse med sundhedslovens § 16 og § 20.

KLAGEN

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling A, Hospital A, den 7. januar 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at informationen ikke blev givet på en hensynsfuld måde, herunder henset til ████s alder.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 7. januar 2020 blev 6-årige ████ set på Afdeling A, Hospital A. Begge hans forældre var med ham. Der blev oplyst om de normale svar, og om den øgede udskillelse af urat i urinen. Der var tale om et uspecifikt forhold, men for en god ordens skyld blev der ordineret diverse prøver. ████ var en høj og meget slank dreng. Han havde tabt sig siden sidst. Hvis undersøgelserne var normale, kunne familien orienteres telefonisk eller via e-boks, og ████ kunne fortsætte hos børnepsykiaterne.

Det fremgår af klagen, at ████s udvikling er anderledes end jævnaldrende børns, hvorfor han har gennemgået en del undersøgelser. På baggrund af de mange undersøgelser og møder med forskellige fagpersoner har ████ udviklet en let uro over for hospitalsbesøg. ████s forældre kontaktede derfor afdelingen dagen før for at høre om, hvorvidt tiden den 7. januar 2020 udelukkende omhandlede tilbagemelding på prøvesvar, eller om der også skulle foretages vurdering/undersøgelser. Forældrene kunne ikke få svar på dette. Ved ankomst til afdelingen blev det oplyst, at ████ ikke ville tage skade af at høre, hvad der skulle fortælles, og at man gerne ville se ham. Der blev vist billeder fra en MR-scanning af hjernen, og det blev oplyst, at undersøgelserne ikke kunne forklare ████s udfordringer. Det blev foreslået, at der skulle tages en blodprøve og en urinprøve. ████ svarede så relevant, som han kunne og forblev nærværende i kontakten. Efterfølgende opstod der uforståenhed og uro på baggrund af besøget. ████ har angst for at blive stukket af nåle, hvorfor det helst skal være forældrene, der informerer herom. Det blev, mens ████ var til stede, nævnt, at han havde udfordringer. Der kunne ikke spørges frit ind til undersøgelserne, da det ville være på et for højt abstraktionsniveau for ████.

Det fremgår af en udtalelse fra afdelingen, at der skulle gives svar på MR-scanningen ved besøget. ████ og hans forældre blev kaldt ind til konsultationen, da man ikke kunne se en tredje person, der kunne tage sig af ████, hvis der skulle tales med forældrene alene, og da det der skulle siges, ikke var farligt. Man havde erfaring med, at forældre værdsætter at blive orienteret sammen og samtidigt. Hvis der havde været livstruende fund på scanningen, ville man have bedt en sygeplejerske om at tage sig af ████, mens man talte med forældrene. Ordet udfordringer blev brugt i stedet for at omtale, at der var forsinket sproglig og motorisk udvikling. Man tilbød prøver som led i udredningen, da en urinprøve havde vist øget udskillelse af urat, og da ████ havde tabt sig. Forældrene modsatte sig ikke, at der blev ordineret prøver. Der var opmærksomhed på, at der var et barn til stede under konsultationen.   

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Det fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1, at en patient har ret til at få information om sin helbredstilstand. Det fremgår af § 16, stk. 3, 2. pkt., at informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v.

Det fremgår af sundhedslovens § 20, stk. 1, at en patient, der ikke selv kan give informeret samtykke, skal informeres og inddrages i drøftelserne af behandlingen, i det omfang patienten forstår behandlingssituationen, medmindre dette kan skade patienten.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A for måden informationen blev givet på.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det var i overensstemmelse med sundhedsloven at inddrage ████ i drøftelserne af behandlingen, og at informationen blev givet på en hensynsfuld måde, herunder henset til ████s alder.

Styrelsen kan oplyse, at det på en børne- og ungeafdeling er et vilkår, at der er tre parter i en samtale, nemlig lægen, patienten og patientens forældre. Jo ældre barnet er, jo mere central er barnets rolle i samtalen. Informationen skal afstemmes i forhold til barnets modenhed og problemstillingens kompleksitet. Generelt vil det, fra et barn når børnehavealderen, give mening at inddrage barnet, således at det selv beskriver symptomer og på tilsvarende vis informeres om fund, vurdering og behandlingsplan.

Styrelsen kan videre oplyse, at særlige forhold kan påvirke barnets inddragelse i samtalen, herunder psykiatriske problemstillinger, som for eksempel autisme. Barnet har dog uændret krav på at blive informeret på en afstemt måde, og barnet har krav på at forhold om dets helbred ikke hemmeligholdes. Forældres ønske om selv at informere et barn kan ikke imødekommes fuldstændigt, da en læge er forpligtet til at opfylde Sundhedslovens bestemmelser om information til patienten. Alle parters hensyn tilgodeses sædvanligvis ved at barnet informeres på en passende afstemt måde, og ved at forældrene i løbet af den efterfølgende periode besvarer barnets eventuelt uddybende spørgsmål henset til den information, der blev givet på hospitalet.

Styrelsen finder hertil ikke grundlag for at tilsidesætte det lægefaglige skøn om, at samtalen ikke ville være til skade for ████.

  • at det ikke var i strid med sundhedsloven, at der ved samtalen blev henvist til, at ████ havde udfordringer, idet ordet er passende neutralt og mindre negativt ladet end mange af dets synonymer. Det må generelt antages, at et barn forud for en sådan samtale er klar over, at vedkommende er på hospitalet, fordi barnet har det svært med noget.
  • at det var relevant, at der i forbindelse med samtalen blev vist billeder fra en MR-scanning, idet ████ vidste, at han var blevet scannet, og at han derfor efterfølgende skulle have mulighed for at se billederne og høre om de var normale eller ej.

Styrelsen kan oplyse, at det er forældrene, som kender deres barn bedst i forhold til, hvilken information der vil være relevant at give barnet. Isoleret tilbagemelding til barnet bruges almindeligvis kun i særlige situationer, for eksempel i forbindelse med afslutning af længerevarende neurologisk/psykiatrisk udredning, hvor forældrene informeres om alle delelementer før barnet får den samme information på en måde, som tager hensyn til barnets alder og modenhed.

Styrelsen finder på den baggrund, at den information, som ████ modtog den 7. januar 2020 på Afdeling A, Hospital A, var i overensstemmelse med sundhedslovens § 16 og § 20.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

  • § 16 om informeret samtykke
  • § 20 om patientens inddragelse