Manglende samtykke fra forældre til podning

Det var kritisabelt, at der ikke blev indhentet samtykke fra forældre til en 7-årig dreng til, at han kunne testes for COVID-19 på sin skole. Forældrene havde i en samtykke-blanket markeret ”Nej” til, at deres søn måtte testes.

Sagsnummer:

24SFP24

Offentliggørelsesdato:

11. februar 2024

Speciale:

Infektionsmedicin

Behandlingssted:

Øvrige regionale behandlingstilbud

Type:

Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Behandlingssted 1, ████, ████ Kommune for indhentelse af informeret samtykke den 14. december 2021 og den 20. januar 2022.

Det betyder, at der ikke blev indhentet samtykke i overensstemmelse med sundhedsloven.

KLAGEN

Der er klaget over, at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke af Behandlingssted 1 forud for behandlingen af ████ på ████, ████ Kommune, den 14. december 2021 og den 20. januar 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ████s forældre ikke havde givet samtykke til, at ████ kunne testes for COVID-19.

SAGSFREMSTILLING

Det fremgår af klagen, at ████ på 7 år blev testet for COVID-19 den 14. december 2021 og den 20. januar 2022 på ████ i ████ Kommune.

Det fremgår videre af klagen, at ████s forældre ikke havde givet samtykke til, at skolen kunne teste ████ for COVID-19.

Det fremgår af en udtalelse fra ████, at de indhentede samtykke fra forældrene via platformen Aula, og at der forud for hver podning blev printet samtykkelister ud, og at der ud fra disse lister blev udfyldt sedler til brug for COVID-19 testen, som eleverne skulle fremvise til poderne.  

Det fremgår videre af udtalelsen fra ████, at ████s forældre i perioden fra den 14. december 2021 til den 20. januar 2022 markerede ”nej” til samtykke omkring testning på skolen.

Styrelsen bemærker, at der er enighed om, at ████ blev podet for COVID-19 den 14. december 2021 og den 20. januar 2022 uden forældrenes samtykke.

████ Kommune har til brug for sagens behandling indsendt testteamets retningslinjer for podning med COVID-19 antigentest på skolen, og har videre udtalt, at håndteringen af samtykke til børn under 15 år var et samarbejde mellem skolen og testteamet.

Af kommunens retningslinje for podere, der udfører hurtigtest (antigentest) på grundskoler og institutioner fremgår det, at podning af børn under 12 år kunne ske ved forudgående samtykke fra en forældremyndighedsindehaver. Videre at samtykket blev givet på Aula, og at skolen i forbindelse med hver podning printede klasselister med angivelse af samtykke ud til brug for poderne. Det fremgår herudover af retningslinjen, at skolens medarbejdere forud for podningen udfyldte en seddel med navn, cpr.nr. og telefonnummer, hvor evt. besked kunne sendes til. Sedlen udgjorde journalen og sedlens udfyldelse udgjorde således samtykket til podningen samt accept af at poderen måtte kontakte den pågældende ved positivt testsvar samt oversende oplysningen om et positivt svar til Styrelsen for Patientsikkerhed. Herudover fremgår det af retningslinjen, at sedlen med de personlige oplysninger skulle afleveres til poderen, og at poderen forud for testens udførelse skulle sikre sig, at det var den rette person.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

Det fremgår af sundhedslovens § 17, stk. 1, at en patient, der er fyldt 15 år, selv kan give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal dog have information efter § 16, og inddrages i den mindreåriges stillingtagen.

Modsætningsvist fremgår det af sundhedslovens § 17, at forældremyndighedens indehaver skal give samtykke til behandling, hvis patienten er under 15 år, da det er forældremyndighedens indehaver, der kan handle på barnets vegne jf. forældreansvarslovens § 2, stk. 1.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1, ████, ████ Kommune for indhentelse af informeret samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der ikke blev indhentet et samtykke fra ████s forældre forud for COVID-19 testningen af ████ den 14. december 2021 og den 20. januar 2022, idet ████s forældre via skolens samtykkeblanket havde markeret ”nej” til samtykke vedrørende testning på skolen. Da ████ på behandlingstidspunktet var 7 år, var det ████s forældre, der på vegne af ham kunne give samtykke til testningen, og da forældrene ikke havde givet deres samtykke, burde ████ ikke være blevet testet den 14. december 2021 og den 20. januar 2022, idet en behandling som udgangspunkt ikke må indledes uden forudgående samtykke.

Styrelsen finder på den baggrund, at indhentelse af informeret samtykke forud for behandlingen af ████ den 14. december 2021 og den 20. januar 2022 på ████, ████ Kommune, var i strid med sundhedsloven.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

  • § 15 om informeret samtykke
  • § 17 om mindreårige