Information om type af smertestillende medicin

Hospital havde ikke pligt til at informere om, hvilken type intravenøs smertestillende medicin der blev givet i forbindelse med en operation

Sagsnummer:

24SFP27

Offentliggørelsesdato:

4. marts 2024

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • Hospital A for behandlingen og for indhentelse af informeret samtykke.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det betyder endvidere, at Hospital A indhentede samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Hospital A i perioden den 12. oktober 2021 til den 13. oktober 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at en rygoperation ikke blev foretaget relevant og tilstrækkeligt
 • at der ikke efter operationen blev fulgt relevant og tilstrækkeligt op på forværring af smerter
 • at det ikke blev oplyst, hvorfor ████ under operationen havde pådraget sig to rifter over brystet og et blåt øje.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

████ på 50 år, der var kronisk rygpatient og havde gangbesvær som følge heraf, fik den 12. oktober 2021 foretaget en stivgørende rygoperation på Hospital A. Ved operationen blev der indsat skuer og udskiftet tidligere indsatte skuer ved ryghvirvlerne med betegnelserne L3, L4 og L5.

Efter operationen klagede ████ over mange og værre smerter end før operationen i venstre ben. Det blev foretaget en klinisk undersøgelse, hvor han havde god bevægelighed over knæet og normal følsomhed omkring de opererede ryghvirvler. Der var ingen god forklaring på, at smerterne gik helt ned til foden. Det blev besluttet at se tiden an.

Den 13. oktober 2021 blev der foretaget en røntgenundersøgelse. ████ blev tilset at fysioterapien, hvor han var anspændt, men efter øvelser gik frit på gang og trapper og beskrev gener ned i venstre ben.

Det fremgår af klagen, at en skrue i rygsøjlen blev placeret skævt, og at ████ efterfølgende havde flere smerter, end før indgrebet.

Det fremgår videre af klagen, at ████ under operationen havde fået to rifter over brystet samt et blåt øje, hvilket der ikke efterfølgende blev givet en forklaring på.

Det fremgår af sygeplejejournalen, at ████ efter operationen havde mange smerter i sit venstre øje. Det var irriteret og rødt og blev skyllet med saltvand. På venstre side af brystet havde ████ et brændemærkelignende/ hudafskrabning. Dette blev tilskrevet lejringen under operationen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Hospital A for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at rygoperationen blev foretaget relevant og tilstrækkeligt, idet der i overensstemmelse med gældende praksis og på sundhedsfaglig forsvarlig vis blev indsat skuer og udskiftet tidligere indsatte skuer ved ryghvirvlerne med betegnelserne L3, L4 og L5, hvor der var opstået en forsnævring og tidligere indsatte skruer ikke længere var velplacerede.
 • at der efter operationen blev fulgt relevant og tilstrækkeligt op på forværring af smerter, idet der blev givet tilstrækkeligt med smertestillende medicin og kontrolleret, om der var tilkommet lammelser eller lign. Styrelsen kan oplyse, at bensmerter ikke er et ukendt symptom efter operation med dekompression (udbedring af forsnævring) af rygmarvskanalen, og det kan give umiddelbare forøgede smerter i en kort periode.
 • at der efter operationen blev observeret rifter på brystkassen, der kunne ligne hudafskrabninger. Det blev relevant antaget, at disse kunne være kommet af lejringen i bugleje (på maven) under operationen. Styrelsen kan oplyse, at patienter under en rygoperation som denne ligger i bugleje på enten specialleje eller på puder. Ved langvarige operationer er det ikke ualmindeligt, at der kan ses forandringer som beskrevet. Lejringen foregår, så det tilsigtes, at der ikke kommer regulære tryksår.
 • at der efter operationen blev observeret, at venstre øje var irriteret og rødt, hvorefter det relevant blev skyllet med saltvand. Ved senere tilsyn var der bedring. Styrelsen kan oplyse, at det ikke er ualmindeligt med øjensymptomer efter en operation. Dette kan skyldes, at øjeæblet strejfes i forbindelse med lejringen. Der anvendes ofte øjenklapper til beskyttelse under bedøvelsen, men påvirkninger kan ikke sikkert undgås.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog i perioden fra den 12. oktober 2021 til den 13. oktober 2021 på Hospital A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for medicinering af ████ på Hospital A, den 12. oktober 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev givet et informeret samtykke til den intravenøse medicin, der blev givet efter en rygoperation.

SAGSFREMSTILLING

████ blev den 12. oktober 2021 opereret i ryggen. Senere på dagen blev der grundet smerter i venstre ben givet 10 mg morfintablet og 5 mg morfin intravenøst. ████ fik herefter ubehag i venstre arm og indgift intravenøst blev stoppet.

Det fremgår af klagen, at ████ ikke blev informeret om, hvilken intravenøs medicin, der blev givet, og at han selv måtte bede om at få det fjernet, da han ikke kunne tåle det.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke punkt 2.3 og 3.3, at sundhedspersonen som udgangspunkt skal give information om alvorlige og ofte forekommende komplikationer. Når der er tale om alvorlige og sjældent forekommende eller bagatelagtige og ofte forekommende komplikationer, skal sundhedspersonen ofte give information herom. Der kan som udgangspunkt ikke stilles krav om, at sundhedspersonen skal informere om bagatelagtige og sjældent forekommende komplikationer. Vurderingen, af hvornår der skal gives information, beror dermed på sundhedspersonens skøn.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Hospital A for indhentelsen af informeret samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det var i overensstemmelse med gældende praksis at give smertestillende medicin intravenøst efter rygoperationen for at smertelindre ████. Almindeligvis vil det ikke blive oplyst, hvilket specifikt præparat, der gives, men fx blot oplyses, at der nu gives et smertestillende præparat. Intravenøs smertebehandling gives ved stort set alle operationer. Præparaterne kan være forskellige, men ved intravenøs indgivelse ses en hurtig og effektiv virkning i modsætning til tabletter.
 • at der ikke var oplysninger forud for operationen om, at ████ havde allergi. Det ikke kan udelukkes, at der kan forekomme allergi overfor visse smertestillende præparater, som en patient ikke har prøvet før. Det er sjældent, der opstår bivirkninger til indgift af smertestillende og kun yderst sjældent, at disse er alvorlige. Der kan dog være ubehag, hvis det indgivne er køligt, da det ofte er taget fra et køleskab.

Styrelsen finder på den baggrund, at indhentelse af informeret samtykke forud for den behandling, som ████ modtog den 12. oktober 2021 på Hospital A, var i overensstemmelse med sundhedsloven.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke
 • § 16 om informeret samtykke

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

 • Punkt 2.3 om samtykkets indhold
 • Punkt 3.3. om risiko for komplikationer og bivirkninger