Fravalg af genoplivning krævede ikke samtykke

Hospital skulle ikke indhente samtykke til beslutning om, at der ikke ville blive opstartet genoplivningsforsøg ved hjertestop. Patienten burde dog være inddraget i beslutningen.

Sagsnummer:

24SFP35

Offentliggørelsesdato:

4. marts 2024

Speciale:

Kardiologi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Hospital A, for behandlingen på Afdeling A i perioden fra den 27. februar 2022 til den 28. februar 2022.

Der gives ikke kritik til:

 •  Hospital A, for indhentelse af informeret samtykke på Afdeling A.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling A, Hospital A, i perioden fra den 27. februar 2022 til den 28. februar 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at det var kritisabelt, at ████ ikke blev inddraget i beslutningen om ikke at blive genoplivet ved hjertestop
 • at det var kritisabelt, at ████ ikke blev genoplivet.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 27. februar 2022 til den 28. februar 2022 var ████, 78 år, indlagt på Afdeling A, Hospital A grundet åndenød.

Den 27. februar 2022 blev det lægefagligt besluttet, at ████ ikke skulle genoplives ved hjertestop. Han fik hjertestop den 28. februar 2022, hvor der ikke blev forsøgt genoplivning, og han afgik ved døden.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A for den ene del af behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det var kritisabelt, at ████ ikke blev inddraget i beslutningen om fravalg af genoplivning, idet en patient altid bør inddrages i denne beslutning.

Sædvanligvis er det en læge, der ofte i samråd med kollegaer, træffer beslutning om fravalg af genoplivning ved hjertestop, men lægen bør inddrage patienten i sine overvejelser. I forbindelse med lægens vurdering skal patientens holdning til genoplivning, og den lægefaglige vurdering af patientens helbredstilstand, udsigt til bedring og mulighed for behandling indgå. Hvis patienten ikke længere er i stand til at udtrykke sin holdning, men tidligere har udtrykt den, skal det også indgå i den lægefaglige vurdering.

Styrelsen finder på den baggrund, at denne del af behandlingen, som ████ modtog i perioden fra den 27. februar 2022 til den 28. februar 2022 på Afdeling A, Hospital A, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer videre, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A for den anden del af behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det var sundhedsmæssigt forsvarligt at beslutte samt at fastholde fravalg af genoplivning, da ████ fik hjertestop, idet han oveni de kroniske sygdomme udviklede akut tiltagende svigt af flere organsystemer (nyrer, hjerte og lunger) og dermed var så alvorligt syg, at et forsøg på genoplivning ville være udsigtsløs.

Det fremgår af Styrelsen for Patientsikkerheds gældende vejledning om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning (VEJ. Nr. 9934 af 29/10/2019), at der alene bør tages beslutning om fravalg af genoplivning, hvis et eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

 • Patienten er uafvendeligt døende
 • Patienten er svært invalideret i en sådan grad, at patienten er varigt ude af stand til at tage vare på sig selv og er afskåret fra enhver form for meningsfuld menneskelig kontakt
 • Der er tale om en ikke-uafvendeligt døende patent, hvor et forsøg på genoplivning måske kan føre til overlevelse, men hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlingen vurderes at være meget alvorlige og lidelsesfulde
 • at det på relevant vis tydeligt fremgik af journalen, at der ikke skulle foretages genoplivning ved hjertestop, idet det blev journalført, at ████ ikke skulle genoplives ved hjertestop.

Styrelsen kan oplyse, at det ifølge vejledningen om fravalg af genoplivning bør fremgå tydeligt af journalen, om der ikke skal foretages genoplivning ved hjertestop.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for behandlingen af ████ på Afdeling A, Hospital A, den 27. februar 2022.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ████ burde have afgivet et informeret samtykke til fravalg af genoplivning ved hjertestop.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 27. februar 2022 blev der foretaget en lægefaglig vurdering af, at ████ ikke skulle genoplives ved hjertestop.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A for det informerede samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ikke burde have været indhentet et informeret samtykke, da beslutningen om fravalg af genoplivning blev truffet, idet denne beslutning ikke kræver et informeret samtykke, men derimod inddragelse af patienten i beslutningen.

Styrelsen kan oplyse, at der foreligger et informeret samtykke, hvis patienten selv fravælger et genoplivningsforsøg i en aktuel sygdomssituation eller patienten har oprettet et behandlings- og livstestamente. I det tilfælde, hvor den behandlingsansvarlige læge har truffet beslutningen om fravalg af genoplivning, bør lægen inddrage og informere patienten om denne beslutning, men der kræves ikke et informeret samtykke, idet en patient ikke kan kræve en bestemt behandling og fravalget af genoplivning er en lægefaglig beslutning.

Styrelsen finder på den baggrund, at behandlingen vedrørende det informerede samtykke, som ████ modtog den 27. februar 2022 på Afdeling A, Hospital A var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed