Tilstrækkeligt at forælder gav samtykke via telefon

Behandlingssted får ikke kritik for, at en forældremyndighedsindehaver blev informeret og gav samtykke telefonisk til COVID-19 vaccination af en 14-årig.

Sagsnummer:

24SFP37

Offentliggørelsesdato:

4. marts 2024

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • Behandlingssted 1 for indhentelse af informeret samtykke.

Det betyder, at der blev indhentet samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for vaccinationen af ████ hos Behandlingssted 1, den 6. august 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev indhentet samtykke til vaccinationen af ████ på relevant vis, idet hun ikke blev ledsaget af en forældremyndighedsindehaver

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 6. august 2021 blev 14-årige ████ vaccineret mod COVID-19 hos Behandlingssted 1. Forud for vaccinationen var der indhentet samtykke til behandlingen fra ████s mor telefonisk.

Det fremgår af klagen, at ████ blev vaccineret under ledsagelse af hendes bonusfar, som ikke har forældremyndighed eller er hendes værge, hvorfor retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen ikke blev fulgt. Det fremgår videre, at samtykket som foregik telefonisk også er imod retningslinjerne, idet børn under 15 år skal ledsages af en forældremyndighedsindehaver. 

Det fremgår af en udtalelse fra Det Nære Sundhedsvæsen & Testcenter Danmark, Region Sjælland, at der var indhentet samtykke til vaccinationen fra Person1s mor forud for behandlingen. Det fremgår videre, at ████ blev vaccineret svarende til gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, hvor af det fremgår, at det som udgangspunkt er tilstrækkeligt, at det kun er den ene forældremyndige, der samtykker.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke punkt 2.1.1, at det er forældremyndighedsindehaver der skal give samtykke til behandlingen, hvis patienten er under 15 år.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1 for indhentelsen af informeret samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af den dagældende retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19, at børn under 15 år skal have én forælder (forældremyndighedsindehaver) med til vaccinationen, fordi det er en forældremyndighedsindehaver, der på baggrund af mundtlig information fra vaccinationscentret kan samtykke til vaccinationen af barnet.

  • at formålet med, at en forældremyndighedsindehaver skal ledsage børn under 15 år til vaccination mod COVID-19 er, at det er et krav, at der gives mundtlig information om vaccinen til denne, idet trykt information, som sendes i forbindelse med indkaldelsen via e-Boks, ikke kan stå alene. Dette blev dog opfyldt på anden vis, idet informationen blev givet mundtligt via telefon, hvor der samtid blev indhentet et samtykke til behandlingen. Det forhold at forældremyndighedsindehaveren derfor ikke var fysisk tilstede ved vaccinationen, kan derfor ikke give anledning til at kritisere behandlingen.
  • at det informerede samtykke blev indhentet fra en forældremyndighedsindehaver, samme dag som vaccinationen fandt sted, hvorfor det var relevant indhentet i nær tilknytning til den aktuelle behandling.

Styrelsen finder på den baggrund, at indhentelse af informeret samtykke forud for den behandling, som ████ modtog den 6. august 2021 hos Behandlingssted 1, var i overensstemmelse med sundhedsloven.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

  • § 15 om informeret samtykke
  • § 16 om informeret samtykke
  • § 17 om mindreårige

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

  • Punkt 2.1.1 om mindreårige

Retningslinje

Sundhedsstyrelsen, Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19 i det generelle vaccinationsprogram, version 4.2, udgivet den 16. juli 2021

  • Punkt 7.3 om informeret samtykke