Information om risiko for bevidsthedssløring

Hospice får kritik for ikke at informere om risiko for bevidsthedssløring og bevidsthedstab forud for palliativ behandling.

Sagsnummer:

24SFP43

Offentliggørelsesdato:

4. marts 2024

Speciale:

Sygepleje, Kræftsygdomme (onkologi)

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Hospice A, for indhentelse af informeret samtykke, den 17. august 2021.

 Der gives ikke kritik til:

 • Hospice A, for behandlingen.

Det betyder, at der ikke blev indhentet samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Hospice A, i perioden fra den 17. august 2021 til den 24. august 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at den palliative behandling ikke foregik på relevant vis.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 17. august 2021 blev 60-årige ████ indlagt på Hospice A, på grund af bl.a. stærke smerter og kvalme som følge af brystkræft med spredning til knogler og lever. Hun havde konstante smerter, som hun beskrev som ulidelige, ligesom hun havde udtalt kvalme. Hun håbede, at smerterne og kvalmen kunne lindres, så hun kunne blive udskrevet til eget hjem. Der blev talt om, at hvis hun blev mere afkræftet, ville hendes sidste tid blive på Hospice A. Det blev aftalt, at hun overgik til subkutan medicin.

Den 18. august 2021 var ████s almentilstand faldet. Ved stuegang havde hun ikke været kontaktbar, og hun havde i det forgangne døgn haft behov for 45 mg ekstra Oxynorm på grund af smerter. Der var to gange blevet givet 1,25 mg Serenase. Der blev talt med ████s ægtefælle om, at hun var døende. Der var enighed om, at der måtte gøres alt, hvad der kunne for at smerte- og kvalmelindre hende tilstrækkeligt.

Den 20. august 2021 havde ████ haft en rolig nat. Aftenen forinden og om morgenen var det blevet givet 12,5 mg Nozinan. Det blev vurderet, at dette lindrede hende. Der blev talt med hendes ægtefælle om, at det kunne være en god ide at ordinere dette fast med henblik på at give hende den bedst mulige lindring, hvilket ægtefællen var indforstået med.

Den 23. august 2021 ønskede ████s ægtefælle en samtale om, hvorvidt det var muligt at ophæve sederingen og på den måde få mere kontakt til hende. Ægtefællen nævnte, at det var i ████s ånd, at hun var ved bevidsthed, og at hun selv kunne vælge, når og om hun ville sove. Det var families opfattelse, at ████ ved indlæggelsessamtalen nævnte, at hun hellere ville have smerter end at være ukontaktbar. ████s ægtefælle stillede spørgsmålstegn ved, om det var medicineringen, der gjorde hende delirøs og ikke toksiner fra kræftsygdommen, ligesom han nævnte, at medicinen kunne fremskynde døden.

Den 24. august 2021 gav ████s pårørende udtryk for, at de ikke følte, at hendes ønsker var blevet imødekommet, idet hun hellere ville have ondt og være ved bevidsthed. De søgte en mulighed for, at hun kunne vågne op og sige farvel. Der blev holdt samtale med ████s pårørende om mulighederne for at lette på sedering, da de pårørende var bekymrede for ████, og da hun tidligere havde udtrykt, at hun gerne ville være mere vågen, også hvis det var på bekostning af flere smerter. De pårørende mente ikke, at de var blevet oplyst tilstrækkeligt om tiltagene. Der blev talt om, at medicinen blev givet med henblik på lindring og ikke med henblik på sedering. Det blev besluttet at seponere behandlingen med Zalasta (middel mod psykoser). De pårørende blev orienteret om, at vurderingen var, dette ikke ville påvirke bevidsthedsniveauet. Vurderingen var, at tilstanden var udtryk for udvikling af spredningen af kræften i leveren og ikke som bivirkning til medicinen.

Den 24. august 2021 afgik ████ ved døden.

Det fremgår af en udtalelse fra Hospice A, at ████s ønske var at blive lindret for smerte og kvalme. Hvis hun havde udtrykt, at hun ville tåle mere lidelse, hvis hun så skulle være vågen, ville dette have været dokumenteret, ligesom hun ville have været orienteret om, at med tiltagende sygdom følger en almen svækkelse, som indebærer bevidsthedsmæssig svækkelse, og som kan medføre ukontaktbarhed og delirøs tilstand. Videre fremgår det, at ████ blev søgt lindret for smerter, kvalme og uro. Undervejs udtrykte hendes pårørende, at hun ikke var tilstrækkeligt lindret, og omvendt ønskede de, at hun var vågen. Da ████ var så svækket, at hun ikke kunne udtrykke sig, måtte der tages udgangspunkt i ønsket ved indlæggelsen, som var at blive lindret. Endelig fremgår det, at der på intet tidspunkt blev givet medicin med henblik på palliativ sedering, men udelukkende for at lindre væsentlige gener fra kvalme, smerter, delir og uro.

Det fremgår af klagen, at ████ på indlæggelsesdagen udtrykte ønske om at blive kvalme- og smertestillet, og at hun ønskede at være kontaktbar og nærværende.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Hospice A, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at den palliative behandling foregik på relevant vis, idet dosis den 18. august 2021 blev opjusteret, da ████ ikke var tilstrækkelig lindret. Øgningen skete på baggrund af ████s tilkendegivelser ved indlæggelsen og på baggrund af behov for yderligere smertelindrende medicin. Idet ████ ikke selv kunne udtrykke sig, blev der således relevant handlet ud fra hendes ønske om lindring, som hun fremsatte ved indlæggelsen.

Styrelsen kan oplyse, at hvis patienten på grund af tiltagende svækkelse ikke selv kan deltage i drøftelse af medicinering, vil patientens ønske hvile på de samtaler, der lå til grund for behandlingen. Hensynet til patientens lindring er den primære prioritering. Formålet med palliation er smertelindring. En følgevirkning til smertelindring kan være bevidsthedssvækkelse, ligesom sygdommen i sig selv kan forårsage bevidsthedssvækkelse.

 • at der ikke var tale om bevidst sedering, men om medicinering på smertelindrende indikation. Ved tiltagende behov for smertestillende behandling er sedation en kendt bivirkning. Ved indlæggelsen havde ████ beskrevet ulidelige smerter.
 • at det går imod god palliativ praksis at vække patienten for at være vågen til at ”sige farvel”. Den 20. august 2021 angav ████s ægtefælle at være indforstået med at ordinere Nozinan fast med henblik på at lindre bedst muligt.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog i perioden fra den 17. august 2021 til den 24. august 2021 på Hospice A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for palliativ behandling af ████ på Hospice A, i perioden fra den 17. august 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev informeret tilstrækkeligt om den palliative behandling.

SAGSFREMSTILLING

Ved indlæggelsen den 17. august 2021 blev der talt om ████s ønsker og håb for indlæggelsen. Hun håbede, at smerterne og kvalmen kunne blive lindret. Hvis hun blev mere afkræftet, havde hun ro i sindet med hensyn til at blive på Hospice A i den sidste tid.

Det fremgår af en udtalelse fra Hospice A, at ████s ønske var at blive lindret for smerte og kvalme. Da ████ var så svækket, at hun ikke kunne udtrykke sig, måtte der tages udgangspunkt i ønsket ved indlæggelsen, som var at blive lindret. Endvidere fremgår det, at der på intet tidspunkt blev givet medicin med henblik på sedering, men udelukkende for at lindre væsentlige gener fra kvalme, smerter, delir og uro.

Det fremgår af klagen, at ████ på indlæggelsesdagen udtrykte ønske om at blive kvalme- og smertestillet, og at hun ønskede at være kontaktbar og nærværende. Videre fremgår det, at hun på intet tidspunkt udtrykte ønske om stationær sedering.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Hospice A, for indhentelsen af informeret samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at patienten forud for palliativ behandling sædvanligvis informeres om risiko for bevidsthedssløring og bevidsthedstab. Det fremgår ikke af journalen, at ████ blev informeret om dette.

Styrelsen finder på den baggrund, at indhentelse af informeret samtykke forud for den behandling, som ████ modtog den 17. 2021 på Hospice A, var i strid med sundhedsloven.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke
 • § 16 om informeret samtykke