Information om risiko for glaslegemesammenfald

Hospital får ikke kritik for ikke at informere særskilt om risikoen for glaslegemesammenfald ved laseroperation for nærsynethed.

Sagsnummer:

24SFP45

Offentliggørelsesdato:

4. marts 2024

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • Hospital A for behandlingen og indhentelse af et informeret samtykke på Afdeling A.

Det betyder, at der blev indhentet samtykke på grundlag af tilstrækkelig fyldestgørende information.

Det betyder videre, at der blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ ikke blev tilstrækkeligt informeret forud for en øjenoperation på Afdeling A, Hospital A, den 20. september 2017.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at hun forud for øjenoperationen ikke fik tilstrækkelig og relevant information om indgrebets omfang samt risikoen for glaslegemesammenfald.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 11. september 2017 var 43–årige ████ til forundersøgelse på Afdeling A, Hospital A, før en operation for nærsynethed med anvendelse af laser. Det blev noteret, at hun var informeret om indgrebet, det forventede resultat, risici og komplikationer, hvilke hun samtykkede til. Hun blev nærmere informeret om, at der var risiko for, at operationen ikke gav den fulde effekt, at der kunne være reststyrke, at læsebriller kunne blive nødvendige og at hun ikke kunne anvende kontaktlinser ved behov for afstandskorrektion. Derudover blev hun informeret om risikoen efter operationen for tørre øjne i 3-6 måneder, tilbagefald til oprindelige tilstand, manglende normalt syn og hornhindebetændelse. Hun fik udleveret en informationsfolder, og i folderen fremgik det blandt andet, at der efter en laseroperation kan opstå dårligere syn end det syn som patienten havde inden en operation.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A for indhentelsen af informeret samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ████ blev informeret om indgrebet.
 • at ████ forud for operationen fik udleveret en informationsfolder, og at det af informationsfolderen fremgår, at ca. 2 % af alle øjenopererede oplever synsforringelse efter en operation.
 • at der forud for foretagelsen af en operation for nærsynethed ved anvendelse af laserkirurgi almindeligvis informeres om, at der kan opstå synsforringelse efter en operation. Der gives almindeligvis ikke information om, at glaslegemesammenfald kan være en årsag til at der opstår synsforringelse.

Styrelsen finder på den baggrund, at indhentelse af informeret samtykke forud for den behandling, som ████ modtog den 20. september 2017 på Afdeling A, Hospital A, var i overensstemmelse med sundhedsloven.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling A, Hospital A, den 20. september 2017.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at en øjenoperation for nærsynethed ikke blev udført på tilstrækkelig og relevant vis.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 20. september 2017 fik ████ foretaget en øjenoperation for nærsynethed på Afdeling A, Hospital A.

████ har anført, at hun under operationen ikke var bedøvet tilstrækkeligt, og efter operationen fik hun akut glaslegemesammenfald på begge øjne, nedsat syn, blev langsynet og fik en bygningsfejl samt en punktblødning på det ene øje.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der blev anvendt relevant bedøvelse, idet det fremgår af journalen, at begge øjne blev bedøvet med lokalbedøvelse i form af oxybuprokain 0,4 %, og at der i journalen ikke foreligger oplysninger om, at ████ havde smerter i forbindelse med operationen.
 • at det er almindeligt forekommende, at den sugekop som påsættes øjets hornhinde for at fastholde øjet under en operation, ikke skaber et tilstrækkeligt sug efter første påsætning, og at sugekoppen derfor må genplaceres under en operation.
 • at glaslegemesammenfald er en tilstand hvor øjets glaslegeme degenerer og kollapser. Glaslegemesammenfald kan opstå som følge af en naturligt forekommende proces i et øje, eller som følge af en øjenoperation. Patienter med nærsynethed får ofte glaslegemesammenfald i en tidlig alder.
 • at operationen blev udført på relevant vis under anvendelse af relevant metode, idet der blev foretaget øjenbedøvelse, øjendesinfektion, hornhindemodellering (keratomileusis), og drypning med præparaterne Diclofenac, Dexamethason/Tobramycin og Moxifloxacin.  
 • at den omstændighed, at ████ efter operationen fik glaslegesammenfald, og at hun oplevede nedsat synsfunktion, langsynethed, bygningsfejl og punktblødning ikke er ensbetydende med, at der blev handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved øjenoperationen.    

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog den 20. september 2017 på Afdeling A, Hospital A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke