Tilstrækkeligt samtykke fra varigt inhabils pårørende

Hospital får ikke kritik for ikke at indhente fornyet samtykke fra pårørende til oprensning af en varigt inhabil patients sår. Der var indhentet samtykke fra de pårørende inden henvisningen til hospitalet.

Sagsnummer:

24SFP50

Offentliggørelsesdato:

5. marts 2024

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • Hospital A for indhentelse af informeret samtykke på Afdeling A.

Det betyder, at der blev indhentet samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for behandling af ████ på Afdeling A, Hospital A, den 29. marts 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke, idet ████ var varigt inhabil.

SAGSFREMSTILLING

Den 29. marts 2021 blev 90-årig ████ undersøgt og behandlet for et tryksår på højre hæl på Afdeling A, Hospital A.Det fremgår af henvisning til Afdeling A fra ████s egen praktiserende læge, at det ikke var muligt at komme i bund med såret uden en sårrevision. Det er anført, at hun var svært dement og skulle ledsages af sin datter.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra ledelsen på Afdeling A, at personalet var opmærksom på, at ████ led af sygdommen demens. Det er anført, at hun blev kaldt ind ved navn og identificeret ved oplysning af fødselsdag og år. Det er anført, at behandlingen af såret på højre hæl den 29. marts 2021 var en førstegangsbehandling efter henvisning fra ████s egen praktiserende læge.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

Det fremgår af sundhedslovens § 18, at de nærmeste pårørende til en patient, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, kan give informeret samtykke til behandling.

Det følger af punkt 2.3 i vejledning nr. 161 af den 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., at sundhedspersonen har pligt til at sikre sig et samtykke fra patienten til behandling, inden behandlingen iværksættes. Hvis der er tvivl om samtykkets rækkevidde, bør sundhedspersonen undlade at behandle, medmindre der foreligger en situation, hvor behandlingen er absolut nødvendig, jf. sundhedslovens § 19 om øjeblikkeligt behandlingsbehov. Hvis der kommer nye oplysninger eller sker ændringer i behandlingsplanen, skal der indhentes fornyet samtykke.

Styrelsen lægger til grund, at ████s datter gav informeret samtykke til sårrevision i forbindelse med den praktiserende læges henvisning til hospitalet, idet det fremgår af henvisningen, at sårets tilstand og den videre behandling havde været drøftet med datteren.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A for indhentelsen af informeret samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der i den givne situation var indhentet et informeret samtykke fra ████s datter forud for behandlingen i forbindelse med henvisningen
 • at der blev foretaget en oprensning af såret i overensstemmelse med henvisningen. Der var således ikke grundlag for at indhente et fornyet samtykke, da behandlingsplanen ikke var ændret.
 • at der ikke er beskrevet forhold, der indikerer, at ████ modsatte sig behandlingen
 • at det fremgår af en udtalelse fra Afdeling A, at personalet var opmærksom på, at ████ led af demens, og at hun blev identificeret ved oplysning af fødselsdag og år
 • at det forhold, at behandlingen blev foretaget uden deltagelse af ████s datter, ikke er et led i den sundhedsfaglige behandling, men er et spørgsmål om, hvilken service der ydes. Styrelsen har dermed ikke taget stilling til, om der burde have været afstået fra at foretage den planlagte behandling, indtil ████s datter var ankommet.

Styrelsen finder på den baggrund, at indhentelse af informeret samtykke forud for den behandling, som ████ modtog den 29. marts 2021 på Afdeling A, Hospital A, var i overensstemmelse med sundhedsloven.

Som det fremgår ovenfor, er det styrelsens vurdering, at det forhold, at behandlingen blev foretaget uden deltagelse af ████s datter, er et spørgsmål om, hvilken service der ydes. Styrelsen behandler kun klager over sundhedsfaglig virksomhed i sundhedsvæsenet. Det følger af § 1 i klage- og erstatningsloven. Det betyder, at vi blandt andet ikke kan behandle klager over forhold, som skyldes service og sundhedspersoners opførsel.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af den 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 903 af den 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke
 • § 18 om patienter der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af den 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.:

 • Punkt 2.3 om samtykkets indhold