Betænkningstid ved ændret indgrebsmetode

Hospital får kritik for at ændre indgrebsmetode ved operation for hæmorider umiddelbart inden operation.

Sagsnummer:

24SFP54

Offentliggørelsesdato:

5. marts 2024

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Hospital A, Afdeling A, for indhentelse af informeret samtykke den 17. juni 2019

Der gives ikke kritik til:

 • Hospital A, for behandlingen på Afdeling A.

Det betyder, at der ikke blev indhentet samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Det betyder videre, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke fra ████ forud for behandling på Afdeling A, Hospital A, den 17. juni 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ████ først umiddelbart før operation for hæmorider den 17. juni 2019 modtog oplysning om, at indgrebets metode blev ændret fra THD metoden til Milligan metoden, og informationen blev således ikke givet i god tid før behandlingen.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 14. maj 2019 var 25-årige ████ til konsultation på Afdeling A på Hospital A grundet hæmorider. Under konsultationen blev der givet oplysninger om operation med indgreb efter THD metoden (transanal hæmoride dearterialisation), der blev oplyst om komplikationer i form af blødning, infektion, akutte smerter og perforation af mavetarmkanal, og der blev udleveret en folder om indgrebet efter THD metoden. Der blev givet samtykke til dette indgreb.

Den 17. juni 2019 blev indgrebet udført. Umiddelbart forud for indgrebet blev udført, blev der oplyst om, at der først i forbindelse med indgrebet ville blive taget stilling til, om indgrebet skulle udføres efter THD eller Milligan metoden. 

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke punkt 2.3 og 3.3, at sundhedspersonen som udgangspunkt skal give information om alvorlige og ofte forekommende komplikationer. Når der er tale om alvorlige og sjældent forekommende eller bagatelagtige og ofte forekommende komplikationer, skal sundhedspersonen ofte give information herom. Der kan som udgangspunkt ikke stilles krav om, at sundhedspersonen skal informere om bagatelagtige og sjældent forekommende komplikationer. Vurderingen, af hvornår der skal gives information, beror dermed på sundhedspersonens skøn.

Det fremgår af klagen, at ████ efterfølgende kontaktede hospitalet, og fik oplyst, at man plejer at få yderligere information i forbindelse med konsultationen, hvilket han ikke havde fået.   

Det fremgår af udtalelsen fra hospitalet, at der ikke er udleveret patientinformation, hvoraf det fremgår, at man først på operationsdagen kan afgøre endeligt, om der skal udføres THD eller Milligan indgreb.

Idet det ikke bestrides, at ████ til konsultationen den 14. maj 2019 alene fik oplysninger om indgreb efter THD-metoden, og alene fik udleveret information om dette indgreb, lægges det til grund, at han alene fik oplysningerne om, hvilken type indgreb der ville blive udført umiddelbart forud for indgrebet, herunder at han først blev informeret om Milligan indgrebet kort tid forud for den planlagte behandling den 17. juni 2019.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling A på Hospital A for indhentelsen af informeret samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for indgrebet med Milligan metoden, idet der skulle være givet både mundtlig og skriftlig information om operation og mulige komplikationer, herunder særligt risikoen for yderligere smerter ved anvendelse af Milligan metoden.

Det kan oplyses, at anvendelse af Milligan metoden medfører et ydre sår ved endetarmen, hvilket som regel ikke er tilfældet ved anvendelse af THD metoden, hvorfor der typisk forekommer flere smerter ved anvendelse af Milligan metoden.

 • at informationen om ændring af operationen ikke blev givet i tilstrækkelig god tid forud for indgrebet, men derimod umiddelbart forud for indgrebet, hvilket medførte, at ████ ikke fik en tilstrækkelig betænkningstid.

Styrelsen finder på den baggrund, at indhentelse af informeret samtykke forud for den behandling, som ████ modtog den 17. januar 2019 på Hospital A, Afdeling A, var i strid med sundhedsloven.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling A, Hospital A den 17. juni 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at indgrebet til behandling for hæmorider burde have været udført efter THD metoden 
 • at der burde have været anbefalet at anvende afføringsmidler i form af Movicol samt HUSK efter indgrebet.   

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 17. juni 2019 fik ████ fjernet hæmorider hos Afdeling A på Hospital A. Det blev vurderet, at indgrebet skulle udføres efter Milligan metoden og ikke THD-metoden.

████ blev anbefalet, at tage et præparat, der gør afføringen lind evt. laksans, til anvendelse efter operationen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A på Hospital A for.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det var relevant og tilstrækkeligt at anvende Milligan metoden til fjernelse af hæmoriderne frem for THD-metoden. ████ havde grad 3 hæmorider, hvilket er hæmorider, der buler ud konstant, og som må skubbes ind på plads, ligesom han havde marisker, hvilket er små løse hudlapper, der sidder i eller omkring endetarmsåbningen. Ændringerne i den anale hud uden for lukkemusklen pga. hæmorider/marisker, taler for anvendelse af Milligan metoden, idet denne metode tilstræber at fjerne både hæmoridesøjlen med store kar og de hudforandringer, der findes i området, hvilket i mindre grad kan gøres med THD metoden. Milligan metoden er således som regel bedre, når der er tale om store hæmorider, der ikke kan skubbes op, hvorimod mindre hæmorider kan behandles med elastik eller THD.
 • at det var relevant og tilstrækkeligt, at ████ ikke blev anbefalet at indtage Movicol eller HUSK efter operation, idet der allerede var anbefalet behandling med afføringsmiddel. Det var ikke afgørende, hvilken type afføringsmiddel der blev anbefalet.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog den 17. juni 2019 hos Afdeling A på Hospital A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke
 • § 16 om informeret samtykke

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

 • Punkt 2.3 om samtykkets indhold
 • Punkt 3.3. om risiko for komplikationer og bivirkninger