Samtykke til akut livsredende behandling

Hospital havde ikke pligt til at indhente eksplicit samtykke til en delmængde af en samlet akut livsredende behandling.

Sagsnummer:

24SFP57

Offentliggørelsesdato:

5. marts 2024

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Lungesygdomme, Kardiologi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger, Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • Hospital A, for behandlingen og indhentelse af informeret samtykke på Afdeling A.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det betyder videre, at der blev indhentet samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling A, Hospital A i perioden fra den 19. juli til den 25. juli 2020 og perioden den 9. december til den 10. december 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at anlæggelsen af et kateter juli 2020 medførte smitte med e-coli bakterier i urinvejssystemet.
 • at det fejlagtigt blev vurderet, at ████ havde vandladningsbesvær.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 19. juli til den 25. juli 2020 og perioden fra den 9. december til den 10. december 2020 blev 82-årige ████ behandlet på Afdeling A, Hospital A, på grund af sin tilstand.

Den 19. juli 2020 blev det konstateret, at ████ havde mange vandladninger på grund af vanddrivende medicin. ████ blev adspurgt til, om han ville have kateter, hvortil han svarede, at det ville han helst ikke.

Den 9. december 2020 blev ████ indlagt på Afdeling A, Hospital A, på grund af tiltagende åndenød og feber. I den forbindelse blev blodforgiftning mistænkt (urosepsis – infektion i urinvejene, som spreder sig til blodbanen). ████ var desuden kendt med hjertesvigt og KOL.

I forbindelse med indlæggelsen blev der anlagt et urinkateter, og urinen blev i den forbindelse noteret som grumset, og der blev taget urinprøver. ████ fik ligeledes væske og antibiotika intravenøst. Der blev ligeledes bestilt blodprøver og røntgenundersøgelse af hjerte og lunger.

Der blev konstateret nedsat urinproduktion, og det blev anbefalet, at der blev udredt for gentagne urinvejsinfektioner. Der blev ligeledes foretaget ultralydsundersøgelse af hjertet, og der blev fjernet betablokkere på grund af urosepsissen.

Den 10. december 2020 var der fint med urin i kateterposen. Der blev konfereret med bagvagt, idet ████ havde lavt blodtryk og hurtig puls. Det blev på den baggrund vurderet, at han ikke kunne tåle betablokkere (Metoprolol), og der blev skiftet til behandling uden betablokkere (Cordarone).

████ blev herefter overflyttet til en anden afdeling på hospitalet.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår ikke af journalen, at der blev anlagt et kateter den 19. juli 2020.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at der blev anlagt et kateter den 19. juli 2020, hvorfor vurderingen af, hvorvidt kateteret medførte smitte med e-coli bakterier i urinvejssystemet således ikke er relevant.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der relevant blev anlagt blærekateter december 2020, idet det blev vurderet, at ████ var i septisk shock, og ikke på grund af vandladningsbesvær. Det er således ████s egen tolkning, at der blev anlagt kateter på grund af vandladningsbesvær.

Styrelsen kan oplyse, at patienter i septisk shock har et påvirket kredsløb (lavt blodtryk, hurtig puls) og der er høj risiko for kredsløbssvigt med døden som følge. Styrelsen kan videre oplyse, at nyrefunktionen ved septisk shock påvirkes i svær grad, og denne kan helt ophøre og kræve dialysebehandling, hvorfor det er yderst vigtigt at kunne overvåge urinproduktionen med kontinuerlige målinger, ligesom optimering af behandlingen af kredsløbssvigtet med blandt andet væske også kræver løbende monitorering af urinproduktionen. Anlæggelse af blærekateter hos patienter i septisk shock hører derfor til almindelig anerkendt standard procedure i Danmark.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog i perioden fra den 19. juli til den 25. juli 2020 og perioden den 9. december til den 10. december 2020 på Afdeling A, Hospital A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for behandlingen af ████ på Afdeling A, Hospital A, den 19. juli 2020 og den 9. december 2020. 

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ████ ikke gav samtykke til opsætning af kateter den 19. juli 2020
 • at ████ ikke gav samtykke til opsætning af kateter den 9. december 2020

SAGSFREMSTILLING

Den 19. juli 2020 blev det konstateret, at ████ havde mange vandladninger på grund af vanddrivende medicin. ████ blev adspurgt til, om han ville have kateter hvortil han svarede, at det ville han helst ikke.

Den 9. december 2020 fik ████ anlagt kateter på Afdeling A, Hospital A.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke punkt 2.3 og 3.3, at sundhedspersonen som udgangspunkt skal give information om alvorlige og ofte forekommende komplikationer. Når der er tale om alvorlige og sjældent forekommende eller bagatelagtige og ofte forekommende komplikationer, skal sundhedspersonen ofte give information herom. Der kan som udgangspunkt ikke stilles krav om, at sundhedspersonen skal informere om bagatelagtige og sjældent forekommende komplikationer. Vurderingen, af hvornår der skal gives information, beror dermed på sundhedspersonens skøn.

Det fremgår af klagen, at ████ ikke blev spurgt, om han ville have opsat kateter førend det blev gjort den 19. juli 2020 og den 9. december 2020. 

Det fremgår ikke af journalen, at der blev anlagt et kateter den 19. juli 2020.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at der blev anlagt et kateter den 19. juli 2020, hvorfor vurderingen af, hvorvidt der blev givet samtykke til opsætning af kateter således ikke er relevant.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A for indhentelsen af informeret samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at anlæggelse af blærekateter hos patienter i septisk shock hører til almindelig anerkendt standard procedure i Danmark, ligesom dette udføres uden særligt tilsagn fra patienten fordi behandlingen (kontrol af urinproduktion) hører til livsreddende procedurer ved sepsis.
 • at anlæggelsen af kateteret skal betragtes som en delmængde af den samlede akutte livsreddende behandling for septisk shock, som ████ stiltiende havde samtykket til ved at lade sig indlægge og modtage behandlingen.
 • at det på en akutmodtagelse er normal praksis at informere om, hvad der skal ske, hvorfor ████ havde mulighed for at sige fra, idet han var ved bevidsthed og således kunne informere behandlingsstedet, såfremt han ikke ønskede anlæggelsen af blærekateteret.
 • at behandlingen i form af anlæggelsen af kateteret i øvrigt var yderst væsentlig, idet proceduren indgår i standard behandling af septisk shock, og især er indiceret hos patienter med hjerteinsufficiens som i ████s tilfælde.

Styrelsen bemærker i øvrigt, at kateteret blev fjernet den 11. december 2020, da ████ klagede over svie ved kateteret.

Styrelsen finder på den baggrund, at indhentelse af informeret samtykke forud for den behandling, som ████ modtog den 9. december 2020 på Afdeling A, Hospital A, var i overensstemmelse med sundhedsloven.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke
 • § 16 om informeret samtykke

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

 • Punkt 2.3 om samtykkets indhold
 • Punkt 3.3. om risiko for komplikationer og bivirkninger