Fortsat behandling på visitationssygehus

En patient havde ret til kørselsgodtgørelse til fortsat behandling på visitationssygehuset, selvom et nærmere sygehus kunne give behandlingen. Regionen havde ikke informeret patienten om det nærmere sygehus.

Sagsnummer:

24SFP66

Offentliggørelsesdato:

8. marts 2024

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Ændring

Vi er ikke enige i afgørelsen fra Region A om kørselsgodtgørelse. Vi ændrer derfor afgørelsen.

Du havde ret til kørselsgodtgørelse.

Regionen skal beregne og udbetale kørselsgodtgørelse til dig.

Klagen

Du har klaget over, at:

  • du fik afslag på kørselsgodtgørelse til og fra din behandling på sygehuset.

Sagsfremstilling

Den 24. maj 2023 var du til behandling på Behandlingssted 1. Du søgte i den forbindelse om kørselsgodtgørelse.

Den 30. juni 2023 gav regionen dig afslag på kørselsgodtgørelse. Du fik afslag, fordi du havde benyttet dig af det frie sygehusvalg. Du kunne være blevet behandlet på Behandlingssted 2. Du ville ikke have ret til kørselsgodtgørelse til Behandlingssted 2.

Du har oplyst, at du i juli 2018 blev diagnosticeret med modermærkekræft hos en hudlæge. Hudlægen fortalte dig dengang, at du kunne tilbydes behandling på Behandlingssted 1 eller Behandlingssted 3. Du valgte dengang Behandlingssted 1, fordi det lå tætteste på din bopæl. Du blev opereret på Behandlingssted 1 og har i fem år gået til kontrol på Behandlingssted 1 én gang om året. Du har hver gang fået kørselsgodtgørelse til Behandlingssted 1.

Du har oplyst, at du senest var til kontrol på Behandlingssted 1 den 24. maj 2023 og efterfølgende søgte om kørselsgodtgørelse. Den 30. maj 2023 fik du afslag på kørselsgodtgørelse med henvisning til, at du havde benyttet frit sygehusvalg, da du kunne blive behandlet på Behandlingssted 2. Du kontaktede kørselskontoret, da du undrede dig herover. De ville undersøge det nærmere, og den 30. juni 2023 modtog du en helt enslydende afgørelse.

Du har oplyst, at du havde gået til kontrol på Behandlingssted 2, hvis du havde vidst, at det var en mulighed. Du vil fremover gå til kontrol der, nu hvor du er blevet gjort opmærksom på, at det er en mulighed. Du mener, at det ikke kan være rigtigt, at man som patient selv løbende skal undersøge, om man kan få behandling andre steder. Du ved heller ikke, hvor du skulle have fået denne information fra.

Det fremgår af din ansøgning, at du ikke er pensionist, og at du kunne tage offentlig transport.

Vi har lagt til grund, at Behandlingssted 1 var visitationssygehus, da du blev opereret i 2018.

Begrundelse

Reglerne om kørsel eller kørselsgodtgørelse

En patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis én af betingelserne er opfyldt. Patienten har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis der er mere end 50 km til det sygehus, der kan tilbyde den nødvendige behandling. Patienten har også ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis patienten modtager social pension, eller hvis patientens tilstand udelukker kørsel med offentlig transport og patienten samtidig modtager videre ambulant behandling.

Retten til kørsel eller kørselsgodtgørelse følger ikke med til det valgte sygehus, hvis patienten benytter sin ret til frit sygehusvalg. Det gælder, selvom det valgte sygehus har kortere ventetid. Patienten har kun ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til det sygehus, som regionen normalt ville have visiteret patienten til. Betingelserne for at få kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra dette sygehus skal være opfyldt.

Der kan være tale om frit sygehusvalg, selvom patienten ikke ved det. Den læge, der henviser patienten, bør oplyse om, at der muligvis ikke er ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, fordi et nærmere sygehus kan tilbyde den nødvendige behandling. Patienten får dog ikke ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, fordi lægen ikke har oplyst om det.

Når patienten modtager behandling på visitationssygehuset i bopælsregionen, har patienten ret til kørselsgodtgørelse hertil til hele behandlingsforløbet, selvom dele af behandlingen kan foretages på et nærmere sygehus. Dette gælder dog ikke, hvis regionen forud for behandlingen har informeret patienten om, at behandlingen kan foretages nærmere patientens bopæl.

Vores resultat

Vi vurderer, at du havde ret til kørselsgodtgørelse til og fra din behandling på sygehuset.

Vi har lagt vægt på, at:

  • Behandlingssted 1 var visitationssygehus for den behandling, du gik til kontrol for.
  • regionen ikke forud for din behandling havde oplyst dig om, at du ville kunne blive behandlet på Behandlingssted 2.
  • du derfor havde ret til kørselsgodtgørelse til Behandlingssted 1.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 30. juni 2023 om kørselsgodtgørelse til og fra behandling på et sygehus.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

  • 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

  • 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling
  • 17 om kørselsgodtgørelse ved anvendelse af det frie sygehusvalg