Regionens oplysningspligt ved aflyste operationer

Regionen havde informeret om mulighed for operation på et privathospital, da regionen aflyste eller udsatte planlagte operationer. Regionen var ikke forpligtet til at vejlede om mulighed for behandling på privathospital, når tiden blev ændret på grund af patientens ønske eller helbredstilstand.

Sagsnummer:

24SFP69

Offentliggørelsesdato:

15. marts 2024

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Ikke kritik

Region A har overholdt reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du ikke blev tilbudt behandling på et privathospital.

Sagsfremstilling

Den 3. maj 2021 var du til samtale med en læge på Behandlingssted 1, Hospital A i By 1. Der var grundlag for operation af din lyskebrok. Du blev informeret om operationen samt risici herved, og du fik en tid til operation den 8. juli 2021. I indkaldelsesbrevet til operationen blev du informeret om dine rettigheder, og at du kunne kontakte Patientkontoret for råd og vejledning herom.

Den 6. juli 2021 modtog du et brev med ændring af tiden for operationen. Du fik en ny tid den 24. september 2021. Du blev informeret om, at du havde ret til at vælge et privathospital gennem det udvidede frie sygehusvalg. Du skulle kontakte Region As Visitation, hvis du ønskede dette.

Den 24. september 2021 måtte operationen aflyses, idet du havde udbrud af herpes.

I perioden fra den 27. september 2021 til den 27. oktober 2022 aflyste og udsatte Behandlingssted 1 dine tider til operationen. Du blev hver gang informeret om din ret til udvidet frit sygehusvalg.

Du blev i perioden henvist til Privathospitalet Hospital B, som dog ikke kunne behandle dig. Privathospitalet henviste dig derfor tilbage til Behandlingssted 1 på Hospital A.

Den 28. oktober 2022 modtog du et brev fra Behandlingssted 1. Du havde ændret din tid den 10. marts 2023. Du fik derfor en ny tid den 9. december 2022.

I perioden fra den 9. december 2022 til den 13. januar 2023 aflyste og udsatte Behandlingssted 1 dine tider til operationen. Du blev hver gang informeret om din ret til udvidet frit sygehusvalg.

Regionen har oplyst, at man i Behandlingssted 1 fra marts måned 2022 indførte farvekategorier på grund af kapacitetsudfordringer. Disse farvekategorier senere blev revideret. Ud fra en vurdering ved forundersøgelsen blev du tildelt en given farve i et venteliste-kassesystem. Afdelingens speciallæger gennemgik løbende listerne, og omkategorisering blev udført efter bedste skøn.

Regionen har også oplyst, at du desværre måtte udsættes for talrige udsættelser af din operation til fordel for mere kritisk syge patienter.

Vi har lagt til grund, at der var en aftale mellem Danske Regioner og private sygehuse og klinikker om den operation, som du skulle have foretaget.

Begrundelse

Reglerne om udvidet frit sygehusvalg

En patient kan vælge at blive behandlet på et privathospital eller en privat klinik, hvis sygehuset ændrer en planlagt dato for en operation. Regionen skal oplyse patienten om muligheden for at blive behandlet på et privathospital eller en privat klinik senest otte hverdage efter aflysningen af en planlagt operation. Det gælder dog kun, hvis regionerne har en aftale med private behandlingssteder om behandlingen.

Patienten skal fx have oplysninger om dato og sted for undersøgelse eller behandling, retten til at vælge sygehus og henvisning til et andet sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg.

Oplysningerne skal sikre, at patienten får viden om sine rettigheder og kan træffe et oplyst valg. Oplysningerne skal være lette at forstå og hjælpe patienten med at træffe et valg.

Patienten har ikke ret til at vælge et privathospital, hvis sygehuset ændrer den planlagte dato på grund af patientens ønske eller helbredstilstand.

Regionen skal oplyse patienten om patientens rettigheder hver gang regionen ændrer en dato for en planlagt operation.

Ændring af en planlagt dato for en operation omfatter de tilfælde, hvor sygehuset fremrykker, udsætter eller aflyser en fastlagt operationsdato.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen oplyste dig om din mulighed for at blive opereret på et privathospital eller en privat klinik hver gang du havde ret til det.

Vi har lagt vægt på, at:

 • sygehuset flere gange aflyste og udsatte dine tider til operation i perioden fra den 3. maj 2021 til den 13. januar 2023.
 • sygehuset hver gang oplyste dig om din mulighed for at blive opereret på et privathospital eller klinik.
 • du ikke havde ret til at vælge et privathospital, da du selv ændrede tiden den 10. marts 2023.
 • du ikke havde ret til at vælge et privathospital, da operationen måtte aflyses på grund af dit helbred.

Regionen har derfor overholdt reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 4, om udvidet frit sygehusvalg efter § 87

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 87, stk. 3, om udvidet frit sygehusvalg til operation
 • 87, stk. 4-6, om aftaler og vilkår

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • 19, stk. 2, om udvidet frit sygehusvalg ved ændring af dato for operation
 • 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., om beregning af tidsfristen
 • 20, stk. 2, om udsættelse af tidsfrist på baggrund af helbred eller patientens ønske.

Vejledninger

Vejledning nr. 10109 af 22. december 2023 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter:

 • Punkt 4.0 om det udvidede frie sygehusvalg