Udvidet frit valg når et aftalesygehus går konkurs

Patienten var ikke på ny henvist til udredning eller behandling i regionen efter et aftalesygehus var gået konkurs. Der var heller ikke truffet beslutning om, at patienten skulle behandles eller udredes. Den tid patienten havde fået til kontrol, var derfor en tid til vurdering af om patienten skulle behandles eller udredes.

Sagsnummer:

24SFP70

Offentliggørelsesdato:

15. marts 2024

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Ikke kritik

Region A har overholdt reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du tidligere har benyttet det udvidede frie sygehusvalg til at blive behandlet på et privathospital, men at du efter Behandlingssted 1s konkurs ikke havde denne mulighed.

I en afgørelse om retten til udvidet frit sygehusvalg, tager vi ikke stilling til de sundhedsfaglige vurderinger. Det betyder, at vi ikke tager stilling til, om du blev tilbudt den rigtige undersøgelse eller behandling.

Sagsfremstilling

I januar 2022 modtog Behandlingssted 2, Hospital A, din henvisning på baggrund af dine gener i ryg og fødder. Regionen kunne ikke tilbyde dig en tid inden for 30 dage, hvorfor du blev omvisiteret til Behandlingssted 1 i By 1 gennem det udvidede frie sygehusvalg.

Du blev opstartet i Behandlingssted 1, som dog efterfølgende gik konkurs. Dit forløb ved Behandlingssted 1 sluttede derfor i sommeren 2022.

Den 8. februar 2023 kontaktede du Enheden for Patientvejledning og Sygehusvalg ved Region A. Du havde ikke hørt noget fra Behandlingssted 1. Du ønskede derfor at komme til Behandlingssted 2 på Hospital A.

Den 7. marts 2023 kontaktede du Enheden for Patientvejledning og Sygehusvalg ved Region A. Du rykkede for igangsættelse af forløb ved Behandlingssted 2. Det fremgår af meddelelser mellem patientrådgiveren og Behandlingssted 2, at man ikke kunne se, at der tidligere var modtaget information om dig, men at man ville sende dem igen.

Samme dag modtog Behandlingssted 2 information om dig.

Den 8. marts 2023 blev du kontaktet af en patientrådgiver ved Enheden for Patientvejledning og Sygehusvalg ved Region A. Du blev oplyst, at det var op til Hospital A at vurdere, hvilke muligheder du havde for at komme på et nyt privathospital.

Samme dag modtog du et indkaldelsesbrev til konsultation med en læge ved Behandlingssted 2 den 17. april 2023.

Den 16. marts 2023 kontaktede du en patientvejleder på Hospital A. Du oplyste, at du af Enheden for Patientvejledning og Sygehusvalg havde fået afslag på at komme på Hospital B. Patientvejlederen havde tidligere kontaktet Enheden for Patientvejledning og Sygehusvalg som kunne oplyse, at du havde fået afslag på det udvidede frie sygehusvalg fordi Hospital A havde vurderet dig som kontrolpatient.

Du har oplyst, at du af en patientvejleder blev informeret om, at Hospital A fastholdt, at man havde vurderet dig som kontrolpatient. Det betød, at du ikke kunne vælge et privathospital gennem dine patientrettigheder. Det undrede du dig over, fordi din sag endnu ikke var vurderet.

Region A har oplyst, at Behandlingssted 2, Hospital A, modtog information om dig den 7. marts 2023, og at du efterfølgende blev indkaldt til en tid ved Behandlingssted 2. Hensigten med konsultationen var at Behandlingssted 2 kunne orientere sig i forløbet og videreføre din behandling fra Behandlingssted 1. Region A har ikke modtaget journalmateriale fra Behandlingssted 1. Regionen har heller ikke nogen notater angående deres vurdering af, hvorvidt du skulle starte i kontrolforløb.

Begrundelse

Reglerne om udvidet frit sygehusvalg

En patient kan nogle gange vælge at blive behandlet på et privathospital eller en privat klinik, når patienten er henvist til behandling på et sygehus. Det gælder, hvis regionen ikke kan tilbyde patienten reel behandling inden for 30 dage. Fristen løber fra regionen har modtaget en henvisning, eller fra patienten er færdigudredt. Det gælder dog kun, hvis regionerne har en aftale med private behandlingssteder om behandlingen.

Det samme gælder, hvis regionen har besluttet at en patient skal behandles på sygehus, uden at der foreligger en henvisning.

Når en patient allerede har påbegyndt udredning eller behandling på et privathospital eller en privat klinik, kræver det en ny henvisning til et offentligt sygehus, hvis patienten skal udredes eller behandles på et offentligt sygehus, eller eventuelt på ny omvisiteres til et privathospital eller en privat klinik.

En patient har ikke ret til at vælge et privathospital, hvis patienten ikke er henvist og visiteret til udredning eller behandling på sygehusafdelinger og der heller ikke er truffet beslutning om udredning eller behandling uden en henvisning.

Vores resultat

Vi vurderer, at du efter den private kliniks konkurs ikke havde ret til at vælge et privathospital efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du i januar 2022 blev omvisiteret til en privat klinik gennem det udvidede frie sygehusvalg.
 • du havde påbegyndt et forløb på privatklinikken.
 • du ikke på ny blev henvist til udredning eller behandling i regionen efter privatklinikkens konkurs.
 • der heller ikke blev truffet en beslutning om, at du skulle udredes eller behandles i regionen efter privatklinikkens konkurs. Regionen indkaldte dig med henblik på at orientere sig i dit forløb fra privatklinikken.
 • du derfor ikke havde ret til at vælge et privathospital efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg.

Regionen har derfor overholdt reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 4, om udvidet frit sygehusvalg efter § 87

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 87, stk. 2, om udvidet frit sygehusvalg til behandling
 • 87, stk. 4-6, om aftaler og vilkår

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • 14, stk. 2, om udvidet frit sygehusvalg til udredning
 • 19, stk. 1, om udvidet frit sygehusvalg til behandling
 • 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., om beregning af tidsfristen

Vejledninger

Vejledning nr. 10109 af 22. december 2023 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter:

 • Punkt 4.0 om det udvidede frie sygehusvalg