Betaling for behandling, som ikke var en del af fødslen

Tredjelandsstatsborger havde ret til gratis fødselshjælp. Regionen kunne kræve betaling for de behandlinger, som ikke var en del af fødslen. Ej grundlag for at tilsidesætte regionens vurdering af, at det var rimeligt, at patienten skulle betale.

Sagsnummer:

24SFP72

Offentliggørelsesdato:

21. marts 2024

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Tiltrædelse

Vi er enige i afgørelsen fra Region A om betaling for sygehusbehandling. Vi tiltræder derfor afgørelsen.

Regionen måtte kræve betaling for din behandling.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du selv skulle betale for sygehusbehandling.

Sagsfremstilling

Din mand har oplyst, at du har fået en regning på 18.410 kr. for din behandling på Hospital A i forbindelse med din graviditet. Din mand har også oplyst, at du under din graviditet havde søgt om familiesammenføring. Du har nu fået opholdstilladelse.

Regionen har oplyst, at du har været set på Hospital A til forskellige undersøgelser og behandling, herunder jordemoderkonsultationer, skanninger og lægesamtaler på 16 forskellige datoer i perioden fra den 15. september 2022 til den 29. marts 2023 i forbindelse med din graviditet. Du har skrevet under på et oplysningsskema, hvoraf det fremgik, at du var indforstået med at kunne blive mødt med et betalingskrav. Regionen har også været i telefonisk kontakt med din mand omkring betalingen for sygehusbehandlingen. Din mand har været tolk for dig.

Den 23. februar 2023 afgjorde regionen, at du skulle betale for dele af din sygehusbehandling. Det fremgik af afgørelsen, at du havde ret til gratis fødselshjælp til termin, fordi du havde ansøgt om familiesammenføring med din mand, der var dansk statsborger, og fordi Udlændingestyrelsen havde bevilliget dig processuelt ophold. Det fremgik også af afgørelsen, at du selv skulle betale for al anden planlagt sygehusbehandling udover fødslen, herunder jordemoderkontroller og skanninger i forbindelse med graviditeten.

Den 22. juni 2023 sendte Region A en opkrævning på 18.410 kr. for de sygehusydelser, som du havde modtaget i forbindelse med din graviditet på Hospital A i perioden fra den 15. september 2022 til den 29. marts 2023. Du fødte dit barn den 4. april 2023.

Regionen har også oplyst, at de ikke tidligere har vurderet, om du undtagelsesvis skulle have hel eller delvis gratis behandling ud fra en rimlighedsvurdering. Regionen har efter din klage lavet en rimelighedsvurdering.

Det er regionens vurdering, at du ikke skal have gratis behandling ud fra en rimlighedsvurdering.

Regionen har i den forbindelse lagt vægt på, at:

 • det opkrævede beløb for behandlingen er 18.401 kr. Beløbet dækker over 16 forskellige sygehusydelser, herunder jordmoderkonsultationer, skanninger og lægesamtaler fordelt på en periode over seks måneder.
 • regionen fra andre lignende sager er bekendt med, at det normalt ikke har betydning for en igangværende sag om ansøgning om familiesammenføring, at ansøgeren i perioder opholder sig i hjemlandet. Der er således ikke oplysninger om, at du ikke kunne have planlagt dine ophold i Danmark på en sådan måde, at du fik foretaget de almindelige undersøgelser osv. i forbindelse med et svangerskabsforløb i hjemlandet.
 • det forhold, at du på tidspunktet for behandlingen havde en verserende sag om familiesammenføring ikke i sig selv er nok til, at der er tale om en undtagelsessituation, hvor regionen ud fra en skønsmæssig rimelighedsvurdering kan give gratis planlagt behandling udover selve fødslen.
 • der ikke er andre oplysninger om dine økonomiske forhold, herunder dine formueforhold, som tilsiger, at betaling ikke skulle være mulig. Det forhold, at din familie har andre udgifter ændrer ikke i sig selv herved.

Din mand har hertil oplyst, at dit pas lå hos Udlændingestyrelsen Du kunne derfor ikke rejse uden for Danmark, så I tog derfor til opfølgning på Hospital A. Udlændingestyrelsen har sagt, at du skulle blive i Danmark indtil familiesammenføringssagen var færdigbehandlet. Din mand læser til SOSU-assistent og modtager en lav løn under sit studie af Kommune 1. Du har alene ret til barselspenge. Din mands løn bruges på mad og alle regninger. Du har efterfølgende fået opholdstilladelse på grund af din danske søn. Din mand håber på, at I ikke skal betale regningen, da du ikke var syg. Din mand har ret til, at jeres søn blev født i Danmark og vokser op i Danmark hos ham, fordi han er dansk statsborger. Din mand har vedhæftet jeres ægtepagt. 

Regionen har hertil oplyst, at regionen tidligere er blevet generelt orienteret af Udlændingestyrelsen om, at det normalt er muligt – og ikke forbundet med processuel skadevirkning – at udrejse af Danmark, selvom man har en verserende sag ved Udlændingestyrelsen om familiesammenføring. Der er ikke konkrete dokumenterede oplysninger om, at det ikke var muligt for dig at udrejse af Danmark og få foretaget de planlagte graviditetsundersøgelser i hjemlandet.

Regionen har også oplyst, at det fortsat er deres vurdering, at der ikke er tilstrækkelige dokumenterede oplysninger om din økonomi til, at regionen finder grundlag for undtagelsesvist at give dig hel eller delvis gratis sygehusbehandling udover din fødsel.

Det fremgår af Det Centrale Personregister (CPR), at du fik bopæl i Danmark den 27. juni 2023.

Begrundelse

Reglerne om betaling for behandling på et sygehus

Behandling på et sygehus er normalt gratis for personer, der har bopæl i Danmark. Ved bopæl forstås tilmelding til Folkeregistret.

En person, der ikke bor i Danmark, har ret til akut behandling på et sygehus, hvis personen opholder sig midlertidigt i regionen. Personen har også ret til fortsat behandling, når det ikke er rimeligt at henvise personen til behandling i hjemlandet. Det gælder også, hvis personen ikke kan tåle at blive flyttet til et sygehus i hjemlandet.

De gravide, som har en herboende ægtefælle, har ret til gratis fødselshjælp til termin. Det er en betingelse, at den gravide har søgt om familiesammenføring, og at den gravide har ret til at være i landet under sagens behandling, dvs. er meddelt processuelt ophold. Regionen kan kontakte Udlændingestyrelsen eller Udlændingenævnet efter behov, hvis der er tvivl om, hvorvidt den gravide har ret til at opholde sig i Danmark.

Retten til gratis fødselshjælp gælder ikke undersøgelser og behandling, som ikke er en del af fødslen. Dette kan fx være jordmoderkonsultationer, fosterskanninger, lægesamtaler m.v., som ikke sker umiddelbart i forbindelse med fødslen og som ikke er en del af fødselshjælpen.

Regionen opkræver betaling for akut og fortsat behandling til personer, som ikke bor i Danmark. Regionen kan dog undtagelsesvist give behandlingen gratis, hvis regionen vurderer, at det er rimeligt.

Det er regionen, der vurderer, om behandlingen skal være gratis eller ej.

Regionen kan lægge vægt på karakteren af opholdet i Danmark, fx ferie, arbejde, uddannelse eller ophold som følge af ansøgning om familiesammenføring eller anden opholdstilladelse. Regionen kan også lægge vægt på, om opholdet kunne have været planlagt på en sådan måde, at det ville have været muligt at få behandling i hjemlandet.

Regionen skal oplyse patienten om, at de tager betaling for behandlingen. Det skal ske inden behandlingen starter. Informationen skal gives mundtligt og kan suppleres af skriftligt informationsmateriale. Regionen oplyser den endelige pris og opkræver betaling efter behandlingen.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen måtte kræve betaling for din behandling.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du var tredjelandsstatsborger og ikke havde bopæl i Danmark på det tidspunkt, du modtog behandling på Hospital A.
 • du derfor som udgangspunkt skulle betale for din behandling.
 • regionen oplyste dig om, at du skulle betale for behandlingen.
 • du havde en verserende sag om familiesammenføring hos Udlændingestyrelsen, og at du havde ret til at opholde dig i Danmark under sagens behandling (processuelt ophold).
 • du derfor havde ret til gratis fødselshjælp.
 • du ikke havde ret til gratis jordmoderkonsultationer, fosterskanninger og lægesamtaler, som ikke var en del af fødslen.
 • vi ikke har grundlag for at tilsidesætte regionens vurdering af, at det var rimeligt, at du skulle betale for de øvrige behandlinger.

Vi tiltræder derfor regionens afgørelser af 23. februar og 22. juni 2023 om betaling for sygehusbehandling.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 3, om klager over regionens afgørelser om vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 81 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 7, stk. 2, om bopæl i Danmark
 • 81, stk. 1, om at behandling på et sygehus normalt er gratis i Danmark

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • 5, stk. 1, om ret til akut behandling til personer, der ikke bor i Danmark
 • 5, stk. 2, om ret til fortsat behandling til personer, der ikke bor i Danmark
 • 5, stk. 3, om betaling for behandling i Danmark
 • 50 a, stk. 1, om regionens opkrævning af betaling
 • 50 a, stk. 4, om orientering om betalingen