Fristberegning ved delvis udredning på aftalesygehus

Fristen løb videre i den periode, hvor patienten fik foretaget dele af udredningen på et aftalesygehus. Regionen udredte ikke patienten hurtigst muligt efter deludredningen på aftalesygehuset var afsluttet.

Sagsnummer:

24SFP76

Offentliggørelsesdato:

5. april 2024

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Kritik

Region A har ikke overholdt reglerne om retten til hurtig udredning.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du ikke blev udredt hurtigt nok.

Vi tager ikke stilling til den sundhedsfaglige vurdering. Den del af din klage er behandlet på en anden sag med sagsnummer ████.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 25. maj 2023 modtog Afdeling C på Hospital A din henvisning til udredning af din knæskade.

Samme dag var du til undersøgelse på Afdeling A, Hospital A. Man vurderede, at du skulle henvises til en subakut ultralydsskanning.

Den 1. juni 2023 fik du foretaget ultralydsskanningen.

Senere samme dag var du til undersøgelse på Afdeling A. Ultralydsskanningen havde vist, at du havde en beskadiget lårmuskel. Det blev vurderet, at du skulle vurderes på en konference. Du skulle også have en MR-skanning.

Den 2. juni 2023 modtog Afdeling B, Hospital A, din henvisning til MR-skanning. Henvisningen blev dog afvist på grund af utydelig angivet sygdomshistorik.

Den 12. juni 2023 modtog Afdeling B på ny din henvisning med en tydelig sygdomshistorik.

Den 13. juni 2023 modtog du et indkaldelsesbrev til MR-skanning den 2. august 2023. Du blev informeret om, at du som udgangspunkt havde frit sygehusvalg til offentlige sygehuse, og at du kunne kontakte en rådgiver i sygehusvalg for oplysninger om dine muligheder.

Du ønskede at få foretaget MR-skanningen på et privathospital, hvorfor du blev omvisiteret til Hospital B.

Den 14. juni 2023 sendte Hospital A derfor din henvisning til MR-skanning af dit knæ til Hospital B. Henvisningen var sendt som led i det udvidede frie sygehusvalg.

Den 25. juni 2023 fik du foretaget en MR-skanning på Hospital B.

Den 12. juli 2023 modtog Afdeling B på Hospital A billerne fra MR-skanningen. Skanningen viste, at der var delvis beskadigelse af flere sener i knæet.

Den 26. juli 2023 blev du kontaktet af en læge fra Afdeling A. Du blev informeret om, at MR-skanningen havde vist flere beskadigelser i knæet, og at du skulle vurderes med henblik på eventuelle operationsmuligheder.

Den 14. august 2023 var du til undersøgelse på Afdeling A. Det blev vurderet, at du skulle tilbydes operation. Operationen ville indebære genetablering af senerne i knæet.

Du har oplyst, at du ventede i unødig lang tid på udredning for dine knæsmerter. Du har også oplyst, at særligt MR-skanningen var forsinket, og at du flere gange måtte rykke afdelingen for igangsættelse af skanningen.

Regionen har oplyst, at de forstår, at du har haft et langt og belastende forløb. Regionen mener dog, at det var korrekt, at henvisningen af den 2. juni 2023 blev afvist med begrundelse om manglende kvalificering. Du blev derudover oplyst om dine patientrettigheder. Hospital B blev anvendt som et aftalesygehus.

Vi har spurgt regionen, hvad der var årsagen til, at du ikke blev udredt inden for fristen, hvis det ikke var på grund af mangel på kapacitet. Regionen har ikke svaret. Vi har derfor lagt til grund, at manglende kapacitet var årsagen til, at du ikke blev udredt inden for fristen.

Begrundelse

Reglerne om retten til hurtig udredning

Når en patient bliver henvist til udredning på et sygehus, har patienten ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Det betyder, at sygehuset, når det er fagligt muligt, skal tilrettelægge udredningsforløbet, så patienten inden for fristen kan få at vide, hvad patienten fejler, eller eventuelt at patienten ikke fejler noget. Sygehuset skal også oplyse, om patienten skal observeres, behandles eller ikke behandles. De 30 dage løber fra den dag, sygehuset modtager henvisningen.

Hvis en patient skal gennemgå en række undersøgelser, analyser og prøver, som man af faglige årsager ikke kan nå på 30 dage, er det en gyldig årsag til, at fristen på 30 dage overskrides. Faglige årsager kan fx være prøver med lang svartid. Faglige årsager kan også være undersøgelser, som må iværksættes, fordi det ikke kunne forudses, at de planlagte undersøgelser ikke kunne afdække patientens tilstand i tilstrækkelig grad.

Mangel på kapacitet kan ikke begrunde, at fristen på 30 dage overskrides. Manglende kapacitet kan fx være travlhed, personalets sygdom, ferie og øvrigt fravær.

Hvis en tid til udredning ligger senere end 30 dage fra henvisningen, er retten til hurtig udredning ikke overholdt, medmindre det på grund af faglige årsager ikke er muligt at planlægge forløbet, så undersøgelsen ligger inden for fristen.

Det følger af reglerne om ret til udvidet frit sygehusvalg, at hvis regionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde patienten endelig udredning inden for fristen, kan patienten vælge at blive helt eller delvist udredt på et privathospital eller en privat klinik. Det gælder dog kun, hvis regionerne har indgået en aftale med private behandlingssteder om den pågældende udredning.

Patienten skal oplyses om sine rettigheder, herunder retten til udvidet frit sygehusvalg, når regionen konstaterer, at retten til hurtig udredning ikke kan overholdes.

Når den delvise udredning på privathospitalet er afsluttet, er regionen derfor forpligtet til at udrede inden for fristen, hvis det stadig er muligt. Hvis det ikke er muligt, skal regionen udrede patienten hurtigst muligt.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke blev udredt inden for 30 dage.

Vi vurderer også, at regionen ikke udredte dig hurtigst muligt efter fristen var udløbet.

Vi har lagt vægt på, at:

 • Afdeling C på Hospital A modtog din henvisning den 25. maj 2023. Fristen på 30 dage udløb derfor den 24. juni 2023.
 • du den 14. juni 2023 blev omvisiteret til en MR-skanning på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.
 • sygehuset modtog resultatet af den delvise udredning på privathospitalet den 12. juli 2023. Her var fristen på 30 dage udløbet.
 • regionen derfor var forpligtet til at udrede dig hurtigst muligt herefter.
 • du først blev kontaktet af sygehuset med resultatet af MR-skanningen den 26. juli 2023.

Regionen har derfor ikke overholdt reglerne om retten til hurtig udredning.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 4, om udredning efter § 82 b i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 82 b, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 82 b, stk. 3, om nærmere regler om regionernes forpligtelser efter stk. 1 og 2

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • 14, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 20, stk. 1, 2. pkt., om beregning af tidsfristen for udredning

Vejledninger

Vejledning nr. 10109 af 22. december 2023 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter:

 • Punkt 3.0 om ret til hurtig udredning