Regionen opdaterede ikke patientens udredningsplan hurtigt nok

Regionen tilføjede ikke nye skridt i udredningsforløbet til patientens udredningsplan, så snart der var grundlag for at træffe beslutning herom. Regionen havde derfor ikke overholdt reglerne om retten til en udredningsplan.

Sagsnummer:

24SFP81

Offentliggørelsesdato:

7. maj 2024

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus

Kategori:

Patientrettigheder

Kritik

Region A har ikke overholdt reglerne om retten til hurtig udredning.

Region A har ikke overholdt reglerne om retten til en udredningsplan.

Ikke kritik

Region A har overholdt reglerne om oplysningspligten.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • ████ ikke blev udredt inden for fristen.

 • ████ ikke modtog en tilstrækkeligt opdateret udredningsplan.

 • ████ ikke fik oplysninger om sine rettigheder.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 13. september 2023 modtog Behandlingssted 1, ████s henvisning til udredning for depression, angst og eventuelt autisme.

Den 18. september 2023 modtog ████ et indkaldelsesbrev til samtale den 12. oktober 2023 i Behandlingssted 1 i By 1. I blev oplyst om, at regionen ikke kunne udrede ham inden for 30 dage. I havde derfor ret til at benytte et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. I skulle kontakte psykiatriens patientvejleder, såfremt I ønskede at høre om jeres muligheder.

Den 12. oktober 2023 var du og ████ til samtale i Behandlingssted 1. På baggrund af samtalen vurderede man, at ████ skulle tilbydes udredning for autismespektrumforstyrrelse.

Den 28. oktober 2023 fik du og ████ tilsendt en opdateret udredningsplan. Af planen fremgik det, at man kunne tilbyde fem tider til undersøgelser og samtaler. Tiderne var fordelt i perioden 11. december 2023 til 26. marts 2024.

Du har oplyst, at I klager over brud på udredningsretten. Tiden til samtalen den 12. oktober 2023 var blot en tid til afklarende samtale, og der var meget lang ventetid på reel udredning efterfølgende.

Du har også oplyst, at I på tidspunktet for klagen til os ikke havde fået nogen skriftlig eller mundtlig udredningsplan, og at dette er kritisabelt.

Du har også oplyst, at I ikke løbende fik oplysninger om jeres rettigheder, og heller ingen information om, at der rent faktisk fandtes privathospitaler med kortere ventetid end i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region A. På baggrund af oplysningerne i det første indkaldelsesbrev kontaktede I selv Patientkontoret i Region A, som kunne give jer brugbare oplysninger.

Regionen har oplyst, at Behandlingssted 1 har fulgt de regionalt aftalte arbejdsgange vedrørende indkaldelse til afklarende samtale og information om patientrettigheder herunder mulighed for kontakt til patientvejleder og mulighed for viderehenvisning til anden aktør, da man ikke kunne overholde udredningsrettighederne.

Regionen har også oplyst, at den fremadrettede behandlingsplan blev drøftet den 12. oktober 2023.

Regionen har også oplyst, at Behandlingssted 1 sendte behandlingsplanen, et fuldstændigt udredningsprogram inklusiv tilbagemelding til jer samt tog kontakt til øvrige samarbejdspartnere. Tidshorisonten i forbindelse med dette skyldtes aktuelt utilstrækkelige ressourcer. Regionen beklager jeres oplevelse af utilstrækkelig information om rettigheder.

Begrundelse

Reglerne om retten til hurtig udredning

Når en patient bliver henvist til udredning på et sygehus, har patienten ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Det betyder, at sygehuset, når det er fagligt muligt, skal tilrettelægge udredningsforløbet, så patienten inden for fristen kan få at vide, hvad patienten fejler, eller eventuelt at patienten ikke fejler noget. Sygehuset skal også oplyse, om patienten skal observeres, behandles eller ikke behandles. De 30 dage løber fra den dag, sygehuset modtager henvisningen.

Hvis det er nødvendigt, skal regionen planlægge mere end én undersøgelse samme dag. Det gælder også for tværgående konferencer, røntgenkonferencer og lignende.

Hvis en patient skal gennemgå en række undersøgelser, analyser og prøver, som man af faglige årsager ikke kan nå på 30 dage, er det en gyldig årsag til, at fristen på 30 dage overskrides. Faglige årsager kan fx være prøver med lang svartid. Faglige årsager kan også være undersøgelser, som må iværksættes, fordi det ikke kunne forudses, at de planlagte undersøgelser ikke kunne afdække patientens tilstand i tilstrækkelig grad.

Mangel på kapacitet kan ikke begrunde, at fristen på 30 dage overskrides. Manglende kapacitet kan fx være travlhed, personalets sygdom, ferie og øvrigt fravær.

Hvis en tid til udredning ligger senere end 30 dage fra henvisningen, er retten til hurtig udredning ikke overholdt, medmindre det på grund af faglige årsager ikke er muligt at planlægge forløbet, så undersøgelsen ligger inden for fristen.

Vores resultat

Vi vurderer, at ████ ikke blev udredt inden for 30 dage.

Vi vurderer også, at det ikke var på grund af faglige årsager, at yderligere udredning, herunder flere undersøgelser og samtaler, først blev foretaget efter fristens udløb.

Vi har lagt vægt på, at:

 • Behandlingssted 1 modtog ████s henvisning den 13. september 2023. Fristen på 30 dage udløb derfor den 13. oktober 2023.
 • ████ endnu ikke var færdigudredt, da fristen udløb.
 • regionen ikke har beskrevet nogen faglig årsag til, at yderligere udredning, herunder flere undersøgelser og samtaler, først blev foretaget efter fristens udløb.

Regionen har derfor ikke overholdt reglerne om retten til hurtig udredning.

Reglerne om retten til en udredningsplan

Når en patient bliver henvist til udredning på et sygehus, har patienten ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Patienten skal have en plan for det videre forløb inden for 30 dage, hvis det ikke er muligt at udrede patienten inden for fristen.

En plan skal indeholde oplysninger om det planlagte videre forløb, fx oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser og tid og sted. Ved uklarhed om det videre forløb skal planen mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse og tid og sted for denne.

I mange tilfælde vil sygehuset kunne give en plan for hele udredningsforløbet. I andre tilfælde kan usikkerheden om symptomer og sygdom betyde, at sygehuset ikke kan give en plan længere end én undersøgelse frem.

Nye skridt i udredningsforløbet skal tilføjes til patientens udredningsplan, så snart sygehuset har grundlag for at træffe beslutning herom. Planen skal opdateres så den passer til patientens sygdomsbillede og resultaterne af de forskellige undersøgelser.

Vores resultat

Vi vurderer, at ████ ikke blev udredt inden for 30 dage. Regionen skulle derfor give ham en plan for sin udredning senest den 13. oktober 2023.

Vi vurderer samtidig, at ████ ikke fik en opdateret plan for sin udredning hurtigt nok.

Vi har lagt vægt på, at:

 • ████ ikke var udredt, inden fristen på 30 dage udløb den 13. oktober 2023.
 • han fik en foreløbig plan den 18. september 2023, da han fik en tid til samtale den 12. oktober 2023 på Behandlingssted 1 i By 1.
 • det den 12. oktober 2023 blev besluttet, at han skulle tilbydes udredning for autismespektrumforstyrrelse.
 • han den 28. oktober 2023 fik tider til de samtaler og undersøgelser, som var en del af udredningsplanen.
 • sygehuset ikke tilføjede de nye skridt i udredningsplanen, så snart der var grundlag for det.

Regionen har derfor ikke overholdt reglerne om retten til en udredningsplan.

Reglerne om oplysningspligten

Et sygehus skal oplyse en patient om patientens rettigheder senest 8 hverdage efter, at de har modtaget en henvisning, eller efter at patienten er færdigudredt.

Patienten skal fx have oplysninger om dato og sted for undersøgelse eller behandling og henvisning til et andet sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg.

Oplysningerne skal sikre, at patienten får viden om sine rettigheder og kan træffe et oplyst valg. Oplysningerne skal være lette at forstå og hjælpe patienten med at træffe et valg.

Der er krav til, at det står i oplysningsbrevet, om sygehuset kan tilbyde diagnostisk undersøgelse, udredning eller behandling inden for fristerne. Der skal også stå, hvor patienten kan henvende sig, hvis patienten ønsker at gøre brug af sine rettigheder.

Det sted, der modtager en henvisning af en patient, har ansvaret for at give patienten oplysningerne.

Vores resultat

Vi vurderer, at ████ fik et oplysningsbrev inden for 8 hverdage.

Vi vurderer også, at oplysningsbrevet levede op til kravene til indholdet.

Vi har lagt vægt på, at:

 • Behandlingssted 1 modtog ████s henvisning den 13. september 2023. Fristen på 8 hverdage udløb derfor den 25. september 2023.
 • han fik et oplysningsbrev den 18. september 2023.
 • det fremgik af oplysningsbrevet, at I havde ret til udvidet frit sygehusvalg, og at I skulle kontakte psykiatriens patientvejleder, såfremt I ønskede at høre om jeres muligheder.
 • reglerne om oplysningspligten alene gælder i forhold til den første indkaldelse, som patienten modtager, efter sygehuset modtog henvisningen.
 • reglerne om oplysningspligten derfor ikke gælder for samtalerne og undersøgelserne efter den 18. september 2023.

Regionen har derfor overholdt reglerne om oplysningspligten.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 4, om udredning efter § 82 b i sundhedsloven
 • 6, stk. 1, nr. 7, om regionernes oplysningspligt efter § 90 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 82 b, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 82 b, stk. 2, om en udredningsplan inden for 1 måned
 • 82 b, stk. 3, om nærmere regler om regionernes forpligtelser efter stk. 1 og 2
 • 90 om regionernes oplysningspligt

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • 12, stk. 1, nr. 1, om oplysning om dato og sted for undersøgelse eller behandling
 • 12, stk. 2, nr. 2, om oplysning om udredning inden for 1 måned
 • 12, stk. 2, nr. 4, om tilbud om henvisning til et aftalesygehus
 • 12, stk. 5, om formålet med regionernes informationsmateriale
 • 14, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 14, stk. 2, om udvidet frit sygehusvalg til udredning
 • 14, stk. 4, om en udredningsplan inden for 1 måned
 • 14, stk. 5, om indholdet af en udredningsplan
 • 20, stk. 1, 2. pkt., om beregning af tidsfristen for udredning

Vejledninger

Vejledning nr. 10109 af 22. december 2023 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter:

 • Punkt 3.0 om ret til hurtig udredning
 • Punkt 3.4 og 3.4.1 om udredningsplan
 • Punkt 6.1 om information til patienter, der skal udredes eller behandles på et sygehus