Regionen tilsidesatte oplysningspligten ved at give forkerte oplysninger

Regionen handlede i strid med oplysningspligten, da den informerede patienten om retten til at vælge et privathospital, uanset at patienten ikke havde denne ret. Regionen gav dermed ikke patienten oplysninger, der sikrede, at hun fik relevant viden om sine rettigheder og kunne træffe et oplyst valg.

Sagsnummer:

24SFP82

Offentliggørelsesdato:

14. maj 2024

Juridisk tema:

Sygehusets indkaldelsesbrev

Kategori:

Patientrettigheder

Kritik

Region A har ikke overholdt reglerne om retten til hurtig udredning.

Region A har ikke overholdt reglerne om oplysningspligten.

Ikke kritik

Region A har overholdt reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du ikke blev udredt inden for fristen.
 • du ikke fik mulighed for at vælge et privathospital.
 • du ikke fik korrekte oplysninger om muligheden for at vælge et privathospital.

Sagsfremstilling

Den 24. august 2023 modtog Afdeling A, Hospital B, din henvisning til udredning for demens.

Afdeling A visiterede henvisningen og noterede, at der var tale om udredning på regionsfunktionsniveau.

Den 25. august 2023 modtog du et indkaldelsesbrev til undersøgelse den 22. august 2024 på Afdeling B, Hospital A. Du blev oplyst, at man ikke kunne udrede dig inden for fristen på 30 dage. Det betød, at du havde ret til at vælge et privathospital. Du kunne kontakte Patientkontoret, hvis du ønskede dette. Du blev også oplyst, at man havde sat dig på afdelingens afbudsliste.

Den 2. november 2023 modtog du et nyt indkaldelsesbrev til undersøgelse den 21. december 2023. Du blev oplyst, at man ikke kunne udrede dig inden for fristen på 30 dage. Det betød, at du havde ret til at vælge et privathospital. Du kunne kontakte Patientkontoret, hvis du ønskede dette.

Du har oplyst, at der er for lang ventetid på udredning for demens. Du kontaktede Patientkontoret med henblik på at komme på et privathospital. Du blev dog oplyst, at det ikke var muligt at vælge et privathospital, da der var tale om udredning for demens.

Regionen har oplyst, at Afdeling A booker og indkalder patienterne, og at der vælges den først ledige tid på hospitalet, som kan varetage undersøgelsen. Fordi man ikke kunne tilbyde udredning inden for 30 dage, havde du ret til udvidet frit sygehusvalg. Du var visiteret til regionsfunktionsniveau, og privathospitalerne var ikke godkendt til at udrede på regionsfunktionsniveau.

Vi har spurgt regionen, hvad der var årsagen til, at du ikke blev udredt inden for fristen, hvis det ikke var på grund af mangel på kapacitet. Regionen har ikke svaret. Vi har derfor lagt til grund, at manglende kapacitet var årsagen til, at du ikke fik den første tid inden for fristen.

Begrundelse

Reglerne om retten til hurtig udredning

Når en patient bliver henvist til udredning på et sygehus, har patienten ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Når det er fagligt muligt, skal sygehuset planlægge udredningsforløbet, så patienten inden for fristen kan få at vide, hvad patienten fejler, eller eventuelt at patienten ikke fejler noget. Sygehuset skal også oplyse, om patienten skal observeres, behandles eller ikke behandles. De 30 dage løber fra den dag, sygehuset modtager henvisningen.

Hvis patientens første tid til undersøgelse ligger senere end 30 dage fra henvisningen, er retten til hurtig udredning ikke overholdt, medmindre det er på grund af faglige årsager.

Hvis en patient skal gennemgå en række undersøgelser, analyser og prøver, som man af faglige årsager ikke kan nå på 30 dage, er det en gyldig årsag til, at fristen på 30 dage overskrides. Faglige årsager kan fx være prøver med lang svartid. Faglige årsager kan også være undersøgelser, som må sættes i gang, fordi de planlagte undersøgelser ikke kunne afdække patientens tilstand godt nok.

Mangel på kapacitet kan ikke begrunde, at fristen på 30 dage overskrides. Manglende kapacitet kan fx være travlhed, personalets sygdom, ferie og øvrigt fravær.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke blev udredt inden for 30 dage.

Vi vurderer også, at det ikke var på grund af faglige årsager, at du fik den første tid efter fristens udløb.

Vi har lagt vægt på, at:

 • Afdeling A, Hospital B, modtog din henvisning den 24. august 2023. Fristen på 30 dage udløb derfor den 23. september 2023.
 • du fik en tid til første undersøgelse den 21. december 2023.
 • det var på grund af mangel på kapacitet.

Regionen har derfor ikke overholdt reglerne om retten til hurtig udredning.

Reglerne om udvidet frit sygehusvalg

En patient kan nogle gange vælge at blive udredt på et privathospital eller en privat klinik, når patienten er henvist til udredning på et sygehus. Det gælder, hvis regionen ikke kan tilbyde patienten endelig udredning inden for 30 dage efter, at de har modtaget en henvisning. Det gælder dog kun, hvis det er på grund af kapacitet, og regionerne har en aftale med private behandlingssteder om behandlingen.

Regionsfunktionsniveau betyder, at udredning eller behandling kun tilbydes i den enkelte region. Regionsfunktionsniveau omfatter typisk de sygdomme, der ikke forekommer så ofte eller fordi der kræves særlig faglig kompetence. Det betyder også, at der for disse sygdomme ikke findes en aftale mellem Danske Regioner og private behandlingssteder.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til at vælge et privathospital.

Vi har lagt vægt på, at:

 • Afdeling A, Hospital B, modtog din henvisning til udredning den 24. august 2023. Fristen på 30 dage udløb derfor den 23. september 2023.
 • du fik en tid til første undersøgelse den 21. december 2023. Sygehuset derfor ikke kunne tilbyde dig udredning inden for 30 dage.
 • du var henvist til udredning på regionsfunktionsniveau.
 • der derfor ikke var en aftale mellem Danske Regioner og private behandlingssteder om den udredning, du skulle have.

Regionen har derfor overholdt reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Reglerne om oplysningspligten

Et sygehus skal oplyse en patient om patientens rettigheder senest 8 hverdage efter, at de har modtaget en henvisning, eller efter at patienten er færdigudredt.

Patienten skal fx have oplysninger om henvisning til et andet sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg.

Oplysningerne skal sikre, at patienten får viden om sine rettigheder og kan træffe et oplyst valg. Oplysningerne skal være lette at forstå. Det betyder, at der i oplysningerne bør være en klar angivelse af, om patienten har og kan gøre brug af en patientrettighed.

Formålet med reglerne om oplysningspligten er, at den information som gives til patienten er tilstrækkelig og relevant. Det betyder blandt andet, at informationen skal være så præcis som muligt, og at informationen i videst muligt omfang målrettes den enkelte patient og dennes rettigheder.

Vores resultat

Vi vurderer, at oplysningsbrevet ikke levede op til kravene til indholdet.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du fik et oplysningsbrev den 2. november 2023.
 • brevet indeholdt information om, at du havde ret til at vælge et privathospital.
 • du ikke havde ret til at vælge et privathospital, fordi der ikke fandtes en aftale mellem private hospitaler og Danske Regioner om den udredning, du skulle have.
 • brevet derfor ikke levede op til kravene til indholdet, fordi du fik forkert information om dine patientrettigheder.

Regionen har derfor ikke overholdt reglerne om oplysningspligten.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 4, om udredning efter § 82 b i sundhedsloven
 • 6, stk. 1, nr. 4, om udvidet frit sygehusvalg efter § 87
 • 6, stk. 1, nr. 7, om regionernes oplysningspligt efter § 90 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 82 b, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 82 b, stk. 3, om nærmere regler om regionernes forpligtelser efter stk. 1 og 2
 • 87, stk. 1, om udvidet frit sygehusvalg til udredning
 • 87, stk. 4-6, om aftaler og vilkår
 • 90 om regionernes oplysningspligt

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • 12, stk. 1, nr. 5, om oplysning om henvisning til et andet sygehus
 • 12, stk. 5, om formålet med regionernes informationsmateriale
 • 14, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 14, stk. 2, om udvidet frit sygehusvalg til udredning
 • 20, stk. 1, 2. pkt., om beregning af tidsfristen for udredning
 • 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., om beregning af tidsfristen

Vejledninger

Vejledning nr. 10109 af 22. december 2023 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter:

 • Punkt 3.0 om ret til hurtig udredning
 • Punkt 4.0 om det udvidede frie sygehusvalg
 • Punkt 6.1. om information til patienter, der skal udredes eller behandles på et sygehus