Utilstrækkelig datering af røntgenbilleder

Tandklinik får kritik for ikke at datere røntgenbilleder tilstrækkeligt. Dato fremgik alene af elektronisk filnavn.

Sagsnummer:

24SFP95

Offentliggørelsesdato:

3. juni 2024

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Journalføring

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

  • Behandlingssted 1, Adresse 1, By 1, (CVR.nr: ████) får kritik for journalføringen i perioden den 8. maj 2023 til den 29. september 2023.

Du har klaget over, at der ikke blev foretaget en korrekt journalføring ved behandlingen af dig hos Behandlingssted 1, Adresse 1, By 1, i perioden fra den 8. maj 2023 til den 29. september 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • røntgenbillederne ikke var dateret.

Sagsfremstilling

Den 8. maj 2023, 8. august 2023, 1. september 2023 og 29. september 2023 blev der optaget røntgenbilleder. Datoerne på røntgenbillederne fremgik alene af titlerne på filerne.

Behandlingssted 1, Adresse 1, By 1, har oplyst, at deres røntgen-system Sidexis ikke kan datere røntgenbillederne.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om journalen blev ført i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring, og svarer til kravene i journalføringsbekendtgørelsen.

Journalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Vurderingen af, om en oplysning er nødvendig foretages af den behandlende sundhedsperson og tager udgangspunkt i den aktuelle situation og de oplysninger, som sundhedspersonen har på tidspunktet for den behandling, der journalføres.

Det er nødvendigt at journalføre røntgenbilleder, jf. § 16, stk. 1. Disse skal være dateret og påført patientens navn samt personnummer, jf. stk. 2.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1, Adresse 1, By 1, for journalføringen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • det ikke er tilstrækkeligt, at røntgenbilleder alene er dateret i elektroniske filnavne. Det skyldes, at røntgenbilleder skal være dateret og påført patientens navn samt personnummer. Det er vanskeligt for en sundhedsperson at identificere og få overblik over behandlingsforløbet, når der ikke er tydelig datering på selve røntgenbillederne. Filnavne kan eksempelvis slettes, ændres og gå tabt ved oversendelse, fletning eller ved udprintning mm. Det er tilstrækkeligt at datere og påføre patientens navn og personnummer ved håndskrift eller brug af hjælpe- eller tegneprogrammer.

Behandlingssted 1, Adresse 1, By 1, har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres journalføring af behandlingen af dig i perioden fra den 8. maj 2023 til den 29. september 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

  • 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.)

  • 11 om journalens indhold
  • 12 om journalens indhold
  • 13 om journalens indhold
  • 16 om faglige og medicinske oplysninger