Utilstrækkelig undersøgelse af inficeret knæ

Et hospital får kritik for mangelfulde undersøgelser af et inficeret knæ, som indeholdt fremmedlegemer efter en nylig knæoperation. Hospitalet burde have foretaget en knæpunktur på et tidligere tidspunkt.

Sagsnummer:

24SFP99

Offentliggørelsesdato:

7. juni 2024

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger, Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Hospital A får kritik for behandlingen på Behandlingssted 1 i perioden fra den 19. november til den 9. december 2023.

Ikke kritik

Behandlingssted 2 (CVR.nr: ████) får ikke kritik for behandlingen.

1. klagepunkt

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling hos Behandlingssted 2, i perioden fra den 16. til den 22. november 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • du ikke blev relevant og tilstrækkeligt undersøgt og behandlet henset din tilstand.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 30. oktober 2023 blev du opereret i dit venstre knæ på et andet behandlingssted.

Den 16. november 2023 blev du som 29-årig tilset hos Behandlingssted 2, fordi du havde hostet gennem 3 uger og havde haft perioder med feber. Dagen forinden var du blevet tilset ved hjælp af videokonsultation. Du hostede produktivt gulligt/grønt sekret. Der blev lavet en objektiv undersøgelse af dig, hvor du blev lyttet på lungerne, fik undersøgt dit venstre knæ og målt dit infektionstal. På baggrund af undersøgelserne fik du ordineret behandling med præparatet Primcillin mod lungebetændelse. Du blev vejledt om at tage kontakt igen ved forværring eller manglende bedring med hensyn til feber og hoste inden for 2 dage.

Den 17. november 2023 blev du igen tilset i lægeklinikken. Det blev noteret, at du havde forværrede smerter i dit knæ, efter du var begyndt at støtte mere på det. Det blev vurderet, at du skulle fortsætte behandlingen for lungebetændelse, og du fik ordineret stærkere smertestillende, som du kunne tage ved behov.

Den 22. november 2023 blev du igen tilset i lægeklinikken. Du havde uændrede gener uden den store effekt af behandlingen. Du fik undersøgt dit knæ, målt infektionstal og blev lyttet på lungerne. På baggrund af undersøgelserne fik du ordineret behandling med et nyt antibiotisk præparat, og der blev indsendt opspyt til dyrkning og resistensbestemmelse. Du fik en tid til kontrol af dit infektionstal dagen efter, hvorefter det ved uændrede forhold kunne vurderes, om du skulle henvises til yderligere undersøgelser og behandling på sygehuset.

Senere samme dag kontaktede du lægeklinikken, og det blev aftalt, at du kunne tage på sygehuset for indlæggelse.

Du har oplyst, at du efterfølgende fik påvist en infektion i dit knæ.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har modtaget partshøringssvar fra dig og fra ledelsen hos Behandlingssted 2. Partshøringssvarene er indgået i den samlede vurdering af sagen.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Behandlingssted 2 for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du blev undersøgt på relevant og tilstrækkelig vis ved konsultationen den 16. november 2023. Den objektive undersøgelse inkluderede lytning af lungerne, som afslørede knitren nederst i venstre lunge og diskrete ru pibende lyde overalt, hvilket indikerede vejrtrækningssymptomer, som kunne være forbundet med lungebetændelse. Du fik også målt forhøjet infektionstal på 182, og det blev noteret, at du havde produktiv hoste med gulligt/grønt sekret samt perioder med feber. Det forhøjede infektionstal understøttede mistanken om en infektionstilstand i kroppen, som kunne være forårsaget af både den forudgående operation og en begyndende eller eksisterende lungeinfektion. På baggrund af dette og sammenholdt med dine symptomer på produktiv hoste og perioder med feber var det relevant at vurdere, at din tilstand skyldtes en lungeinfektion. På baggrund af mistanken om lungeinfektion blev der ordineret relevant og passende antibiotisk behandling med præparatet Primcillin.
 • du ved konsultationen den 16. november 2023 også fik undersøgt dit knæ for tegn på infektion eller komplikationer relateret til den nylige operation. Her blev der observeret diskret diffus bløddelshævelse og diffus ømhed ved belastning, men ingen varme eller rødme. De samlede fund ved undersøgelsen indikerede derfor mere en mild reaktion på operationen end en akut infektion i dit knæ på daværende tidspunkt.
 • du ved konsultationen den 16. november 2023 blev relevant vejledt om at tage kontakt til lægeklinikken igen ved forværring eller manglende bedring med hensyn til feber og hoste inden for 2 dage. Vejledningen om at kontakte lægeklinikken igen ved forværring eller manglende bedring var et relevant og vigtigt sikkerhedsnet, der sikrede, at din respons på den iværksatte behandling kunne vurderes hurtigt, og at yderligere tiltag kunne iværksættes om nødvendigt.
 • det var relevant og tilstrækkeligt at ordinere fortsat antibiotisk behandling ved konsultationen den 22. november 2023. Dette da du ved konsultationen havde et stigende infektionstal, hvilket indikerede en vedvarende eller forværret inflammatorisk proces i kroppen. Skiftet til et andet antibiotikum, præparatet Amoxicillin, efter 6 dages behandling med præparatet Primcillin uden markant effekt på dine symptomer på lungebetændelse – specifikt den produktive hoste med gulligt opspyt – var derfor både relevant og tilstrækkelig.
 • det fortsat var relevant at rette den primære behandling mod din lungebetændelse frem for knæproblemerne, idet undersøgelserne af dit knæ viste, at der ikke var tegn på overfladisk infektion eller ømhed, som kunne tyde på en dyb infektion i forbindelse med det hævede knæ. Denne observation sammen med beskrivelsen af knæets tilstand med moderat hævelse, ingen rødme og evnen til aktiv fleksion op til 70 grader begrænset af smerter indikerede, at dit knæs tilstand var stabilt uden klare tegn på infektion.
 • der var tilstrækkelig opmærksomhed på tilstanden i dit nyopererede knæ gennem forløbet, idet der ved hver konsultation blev foretaget specifikke undersøgelser og observationer af knæets tilstand. Der var derfor en kontinuerlig bevidsthed om den potentielle risiko for postoperative komplikationer. Fra den første konsultation den 16. november 2023, hvor lette symptomer på hævelse og ømhed blev bemærket, til den detaljerede opfølgning den 22. november 2023, blev der vist en tilstrækkelig grad af opmærksomhed på knæet. På trods af at behandlingsfokus var på lungebetændelsen grundet specifikke symptomer og forhøjet infektionstal, blev knæets tilstand ikke negligeret.
 • der, ud fra de foretagne undersøgelser, i første omgang var begrænsede direkte indikationer på en infektion i dit knæ, hvorfor det var sundhedsfagligt forsvarligt, at der ikke var en umiddelbar mistanke herom. Under de indledende undersøgelser blev dit knæ undersøgt, og der blev observeret en diskret diffus bløddelshævelse samt ømhed ved belastning, men ingen tegn på varme, rødme eller andre tydelige symptomer på en infektion såsom feber relateret specifikt til knæet. Dit infektionstal var forhøjet, hvilket indikerede en infektionstilstand i din krop, men dette kunne i den aktuelle situation både være relateret til den diagnosticerede lungebetændelse og den nylige operation. Højt infektionstal alene er ikke specifikt nok til direkte at indikere en infektion i knæet uden yderligere symptomer eller fund.

Den omstændighed, at du efterfølgende blev indlagt og fik konstateret infektion i dit knæ, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var kritisabel. Det skyldes, at symptomer som hævelse og ømhed dels kan være kroppens normale måde at reagere på efter en operation, men også kan skjule tegn på en begyndende infektion. Det er derfor en kompleks situation som læger i almen praksis står i, når der skal balanceres mellem at være opmærksom på risikoen for infektioner efter operationer og samtidig navigere i et landskab af kliniske tegn, der kan være både vage og ikke-specifikke.

Behandlingssted 2 har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig i perioden fra den 16. til den 22. november 2023.

2. klagepunkt

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling på Behandlingssted 1, Hospital A, i perioden fra den 19. november 2023 til den 9. december 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • du ikke fik en relevant og tilstrækkelig behandling af dit knæ, herunder at der ikke blev foretaget en udrensning på et tidligere tidspunkt.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 19. november 2023 blev du tilset på Behandlingssted 1, Hospital A grundet smerter og hævelse i dit venstre knæ efter en operation 3 uger tidligere. Du var for 7 dage siden begyndt at belaste mere i knæet, og havde på samme tid fået tiltagende smerter og hævelse i knæet. Det blev noteret, at du havde haft feber, og at det var vurderet som lungebetændelse hos din praktiserende læge.

Ved undersøgelsen fik du målt dine vitale værdier og infektionstal. Du fik undersøgt dit knæ, hvor der blev undersøgt for direkte og indirekte ømhed samt din bevægefunktion. Du fik også foretaget en røntgenundersøgelse af dit knæ. Det blev drøftet, om du skulle have foretaget en knæ-punktur, men der blev ikke fundet klar indikation for dette. Du blev anbefalet kompression og aflastning af knæet de næste par dage. Samtidig blev du vejledt om kontakt til lægevagten eller din praktiserende læge ved tiltagende hævelse, begyndende rødme af knæet eller smerteforværring ved bevægelse med nedsat bevægeomfang. Du skulle herefter have lavet kontrolmåling af dit infektionstal hos din praktiserende læge.

Den 22. november 2023 blev du indlagt på Behandlingssted 1 grundet mistanke om infektion. Du oplyste, at dit knæ var blevet mere hævet, og at der var forværring i smerterne. Du fik blandt andet målt dit infektionstal samt undersøgt dit knæ. Derudover fik du foretaget en røntgenundersøgelse af din brystkasse. Du fik ordineret antibiotikabehandling for formodet infektion i dit knæ. Det blev ikke fundet indikation for led-punktur, og du blev udskrevet på orlov med vejledning om at holde benet højt, let kompression samt is på knæet. Ved forværring skulle du tage kontakt på ny.

Dagen efter mødte du som aftalt ind til kontrolblodprøver. Du blev undersøgt og fik blandt andet lavet en knæpunktur med udtømning af ledvæske. Der blev taget prøver fra til yderligere undersøgelser. Der blev startet behandling med intravenøs penicillin og dicillin.

I perioden herefter blev der løbende foretaget undersøgelser af dit knæ, og du blev behandlet med forskellige typer antibiotika. Den 9. december 2023 fik du foretaget en kikkertoperation med oprensning af knæleddet og fjernelse af forreste korsbånd.

Begrundelse

Vi henviser til ”normen for almindelig anerkendt faglig standard” i afsnittet under begrundelse for 1. klagepunkt.

Vi har modtaget partshøringssvar fra dig og ledelsen hos Behandlingssted 1, Hospital A. Partshøringssvaret er indgået i den samlede vurdering af sagen.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1, Hospital A for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du ikke blev tilstrækkeligt undersøgt den 19. november 2023, idet der allerede på dette tidspunkt burde have været foretaget en knæpunktur. Dette henset til, at du var opereret for nyligt, havde tydelig ansamling i knæet, som var påvist ved røntgenundersøgelse, forhøjet infektionstal på 180, forhøjede neutrofile leukocytter samt en sygehistorie med feber, Dette da der hos en patient med hævet knæ med smerter og samtidig feber skal mistænkes infektion, indtil det modsatte er bevist. Dette gøres bedst ved en knæpunktur. En infektion i et knæ ødelægger brusk, knogle og indsatte korsbånd, hvorfor det er en akut behandlingskrævende tilstand, og der skal ske undersøgelse heraf på den mindste mistanke.

Ved en knæpunktur udhentes der med en kanyle ledvæske fra knæet med henblik på undersøgelse for bakterier.

 • du ved undersøgelsen den 23. november 2023 også burde have fået foretaget en oprensning af din knæ (synovektomi) eller som minimum en skylning af dit knæ. Dette fordi du havde et fremmedlegeme i knæet efter korsbåndsrekonstruktionen, og fordi en sammenligning af blodprøver og prøver fra ledvæsken viste tegn på infektion, samt at der var forhøjet proteinindhold i ledvæsken, hvilket også indikerede en infektionstilstand i knæet.
 • der ikke er entydig evidens for, at man ikke kan behandle et inficeret knæ blot med antibiotika, men at der i dette tilfælde ikke blot var et inficeret knæ, men et knæ der for nyligt var opereret med indsættelse af et nyt korsbånd, hvorfor der var fremmedlegeme i knæet samt adgang via borekanal i knoglen. Dette resulterer i, at korsbåndsgraften går til, og patienten er i stor risiko for infektion i knoglen. Det vil derfor være i overensstemmelse med god klinisk praksis at rense et sådant knæ ud ved en kikkertundersøgelse af knæleddet for at give korsbåndet den bedst mulige chance for at overleve.

Behandlingssted 1, Hospital A har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig i perioden fra den 19. november til den 9. december 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed