Klage over manglende information om kræft

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> i perioden fra maj til juli 1999.Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin journalføring af behandlingen af <***> i perioden fra den fra maj til juni 1999.Reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 22. april 1999.

Sagsnummer:

0015907

Offentliggørelsesdato:

5. september 2005

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Kræftsygdomme

Faggruppe:

Fysioterapeuter, Jordemødre

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> i perioden fra maj til juli 1999.


Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin journalføring af behandlingen af <***> i perioden fra den fra maj til juni 1999.


Reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 22. april 1999.

 

Den 21. april 1999 blev <***> efter henvisning fra skadestuen på <***> Hospital indlagt på <***> på grund af mistanke om en byld på den ene testikel.


<***> blev undersøgt af reservelæge <***>, som skønnede, at der var tale om en betændt talgkirtel på den ene testikel. Reservelæge<***> fandt på baggrund af sin undersøgelse indikation for bortoperation af det betændte område. <***> blev opereret den 22. april 1999 og udskrevet samme dag med besked om at få fjernet tråde hos egen læge.


Ifølge klagen blev <***> oplyst om, at mikroskopisvaret fra knuden ville blive tilsendt egen læge. Der er ikke noteret noget herom i journalen.


Overlæge <***> har oplyst til sagen, at det er afdelingens sædvanlige procedure, at patienten får skriftlig besked vedrørende histologisvaret. Dette forudsætter dog, at svaret er af forventet karakter (for patienten).


Ved den efterfølgende mikroskopiske undersøgelse viste det sig, at der var ondartede celleforandringer i det fjernede væv. Forandringerne strakte sig helt ud til det område, hvor knuden var skåret væk.


På baggrund af resultatet af mikroskopiundersøgelsen noterede overlæge <***> den 6. maj 1999 i journalen, at <***> skulle indkaldes og genindlægges med henblik på fjernelse af yderligere væv.


På indlæggelsesseddelen af 7. maj 1999 anførtes, at <***> skulle indkaldes til reoperation inden 4 uger. Først den 18. juni 1999 modtog <***> brev fra <***> om genindlæggelse den 8. juli 1999, det vil sige efter i alt 8 uger efter indlæggelsessedlens datering.


Det fremgik af brevet, at <***> blev indkaldt med henblik på reoperation den 12. juli 1999 uden, at der nærmere var angivet årsag til genindlæggelsen og operationen.


Den 21. juni 1999 henvendte <***> sig til <***> og fik derved beskeden om, at der var fundet ondartede forandringer (dermatofibrosarkom) i det fjernede væv. Operationen af <***> blev herefter fremskyndet til den 24. juni 1999.


Der er klaget over, at den opererende læge ikke var tilstrækkelig omhyggelig ved operationen af <***> den 22. april 1999, idet han undlod at bortoperere knuden "frem til sundt væv". Der er endvidere klaget over, at de involverede læger ikke var tilstrækkeligt omhyggelige ved videreformidlingen af svaret på vævsprøven. Det er i den forbindelse anført, at <***> måtte vente 58 dage på resultatet, og at han på grund af dette sløseri har fået nedsat sin chance for at overleve den livstruende sygdom.


Patientklagenævnet finder, at reservelæge <***> ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin operation af <***> den 22. april 1999.


Patientklagenævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at der forud for operationen blev foretaget en relevant og tilstrækkelig undersøgelse af <***>, hvorved det fandtes overvejende sandsynligt, at det drejede sig om en betændt talgkirtel (atherom), hvilket er en almindelig forekommende lidelse.


Nævnet har videre lagt vægt på, at reservelæge <***> i overensstemmelse med denne formodning, fjernede det syge væv.


Nævnet finder således, at det ikke er et udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved reservelæge <***>s behandling af <***>, at det efter en mikroskopiundersøgelse viste sig at dreje sig om en yderst sjælden ondartet kræftknude.


For så vidt angår spørgsmålet om information har Patientklagenævnet lagt til grund, at overlæge <***> ikke informerede <***> om resultatet af mikroskopiundersøgelsen samt følgerne heraf. Nævnet har herved lagt vægt på, at det af journalnotat af 6. maj 1999 fremgår, at <***> skulle "indkaldes til dette, at tilfældet skulle drøftes ved næste konference med patologisk afdeling, og at der skulle skrives indlæggelsesseddel".


Nævnet finder, at overlæge <***> ikke har overtrådt lægeloven ved sin undladelse af at informere <***> om resultatet af mikroskopiundersøgelsen og den planlagte operation.


Nævnet finder, at det havde været overlæge <***>s hensigt at indkalde <***> til orienterende samtale, men at dette ikke blev journalført korrekt. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det af udtalelse til sagen fra overlæge <***> fremgår, at notatet af 6. maj 1999 var inkomplet, idet der rettelig skulle have stået, at <***> skulle "indkaldes til orientering om dette".


For så vidt angår klagen over, at <***> først blev indkaldt til reoperation den 8. juli 1999, altså 8 uger efter indlæggelsesseddelen blev skrevet, finder Patientklagenævnet, at overlæge <***> burde have sikret, at <***> var blevet indkaldt inden for 4 uger.


Nævnet har herved lagt vægt på, at det fremgår af sagen, at overlæge <***> jævnligt gennemgår papirerne på de patienter, der venter på indlæggelse, for at sikre, at ikke opstår urimelige ventetider i forhold til den sygdom patienterne skal behandles for.