Klage over manglende behandling og information

Speciallæge i øjensygdomme <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1 og 2, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling og information af <***> den 17. februar og den 25. august 1998 i sin praksis.

Sagsnummer:

0015912

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2000

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge i øjensygdomme <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1 og 2, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling og information af <***> den 17. februar og den 25. august 1998 i sin praksis.

 

<***> blev den 17. februar 1998 undersøgt af speciallæge <***> efter i et år at have været diætbehandlet på grund af sukkersyge. <***> havde i flere år haft nedsat syn på højre øje. Ved undersøgelsen målte speciallægen trykket i højre og venstre øje. Efter undersøgelsen konkluderede speciallæge <***>, at der ikke fandtes tegn på sygelige tilstande i nethinden som følge af sukkersygen (diabetesretinopati), at synsnerverne viste normale forhold, og at der fandtes grå stær i let grad, som ikke kunne forklare synsnedsættelsen.

Ved kontrolundersøgelsen den 25. august 1998 målte speciallæge <***> trykket i højre og venstre øje, og han fandt fortsat normale forhold ved synsnerven. Speciallægen konstaterede, at der var sket forværring af den grå stær på <***>s højre øje, hvorfor han henviste ham med henblik på operation til øjenambulatoriet, Centralsygehuset i <***>, under diagnoserne grå stær i yngre alder (cataracta præsenilis o. dx) og forhøjet tryk i øjet (hypertensio intraocularis).

<***> blev den 29. marts 1999 undersøgt i øjenambulatoriet, Centralsygehuset i <***>. Ved undersøgelsen blev der fundet grå stær på begge øjne. Trykket i højre og venstre øje blev målt til henholdsvis 32 og 22 mmHg, og på denne baggrund blev det aftalt med <***>, at han skulle undersøges for grøn stær, inden han kunne opereres for grå stær. Ved synsfeltundersøgelse den 10. maj 1999 (Humphrey automatisk perimetri) fandtes udtalt synsfeltdefekt på højre øje og begyndende på venstre øje.

Der er klaget over, at speciallæge <***> ved undersøgelsen den 17. februar 1998 konstaterede, at <***> havde for højt tryk på højre øje, og på denne baggrund ikke foranledigede yderligere undersøgelse.

Endvidere er der klaget over, at speciallæge <***> ved undersøgelsen den 25. august 1998 ikke undersøgte <***> tilstrækkeligt og satte ham i behandling, idet han konstaterede, at trykket i højre øje var steget siden undersøgelsen den 17. februar 1998.

Der er endelig klaget over, at speciallæge <***> ved undersøgelserne den 17. februar og den 25. august 1998 ikke informerede <***> om, at trykket i højre øje var for højt.

Patientklagenævnet finder, at speciallæge <***> ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling og information af <***> i forbindelse med undersøgelserne den 17. februar og den 25. august 1998.

For så vidt angår undersøgelsen den 17. februar 1998, har nævnet lagt vægt på, at speciallæge <***> ifølge journalen konstaterede et tryk på højre øje på 30 mmHg. Der blev ikke foretaget synsfeltundersøgelse. Der blev aftalt kontrolundersøgelse efter et halvt år.

Nævnet finder, at speciallæge <***> handlede forsvarligt ved at undlade at foretage synsfeltundersøgelse den 17. februar 1998, men at det er kritisabelt, at han ikke aftalte kontrolmåling af trykket på højre øje tidligere end efter et halvt år, idet en trykstigning til over 30 mmHg burde foranledige til en synsfeltundersøgelse.

For så vidt angår undersøgelsen den 25. august 1998, har nævnet lagt vægt på, at speciallæge <***> ifølge journalen konstaterede et tryk på højre øje på 33 mmHg. Der blev ikke foretaget synsfeltundersøgelse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at speciallæge <***> henviste <***> til øjenambulatoriet, Centralsygehuset i <***>, hvor der var lang ventetid på undersøgelser, idet <***> blev undersøgt første gang i ambulatoriet den 29. marts 1999.

I betragtning af at trykket på <***>s højre øje var steget siden undersøgelsen den 17. februar 1998, finder nævnet det kritisabelt, at speciallæge <***> i forbindelse med trykmålingen den 25. august 1998 ikke har foretaget en synsfeltundersøgelse, selv om synsnerven forekom normal ved undersøgelsen både den 17. februar og den 25. august 1998.

Nævnet kan oplyse, at tilstedeværelsen af en synsfeltdefekt ikke udelukkes af det forhold, at synsnerven forekommer normal.

Endvidere finder nævnet det kritisabelt, at speciallæge <***> ikke aftalte kontrolmåling af trykket i højre øje i den periode, <***> ventede på undersøgelse i øjenambulatoriet, Centralsygehuset i <***>.

Samlet finder nævnet, at speciallæge <***>s behandling af <***> i forbindelse med undersøgelserne den 17. februar og den 25. august 1998 lå under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

For så vidt angår speciallæge <***>s information af <***> ved undersøgelserne den 17. februar og den 25. august 1998 har nævnet lagt vægt på, at det ikke af journalen fremgår, at <***> blev informeret om det forhøjede tryk på højre øje.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at der ikke foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan sandsynliggøre, at speciallæge <***> informerede <***> om det forhøjede tryk på højre øje.

Nævnet har herefter lagt til grund, at speciallæge <***> ikke informerede <***> om det forhøjede tryk på højre øje.

Nævnet finder, at speciallæge <***> har overtrådt lægeloven ved ikke at informere <***> om, at han ved undersøgelserne den 17. februar og den 25. august 1998 konstaterede forhøjet tryk på højre øje.