Klage over mangelfuld information i forbindelse med ordination af Lariam

Overlæge <***>har overtrådt lægelovens § 6, jf. § 13 stk. 2, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information til <***> i forbindelse med behandlingen den 8. september 1998 og ved sin journalføring af informationen på medicinskepidemisk afdeling, <***> Hospital.

Sagsnummer:

0016110

Offentliggørelsesdato:

19. marts 2000

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Infektionsmedicin, Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***>har overtrådt lægelovens § 6, jf. § 13 stk. 2, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information til <***> i forbindelse med behandlingen den 8. september 1998 og ved sin journalføring af informationen på medicinskepidemisk afdeling, <***> Hospital.

 

<***> blev den 8. september 1998 vaccineret på medicinsk-epidemisk afdeling, <***> Hospital, af overlæge <***>. I denne forbindelse blev der ordineret tabletter (Lariam) som malariaprofylakse.

Ifølge udtalelse til sagen fra overlæge <***>gav han <***> mundtlig information om bivirkninger ved behandling med Lariam. Det blev således oplyst overfor <***>, at præparatet ikke må tages, såfremt man lider af epilepsi, har psykiatriske sygdomme eller tendens til depression. Det blev ligeledes meddelt, at der selv hos personer, der ikke tidligere har haft disse lidelser, inden for de første 3 uger efter start på behandlingen, vil kunne indtræde psykiatriske bivirkninger som mareridt, depression eller svimmelhed. Det blev også nævnt, at man kan få mavesmerter, kvalme og hovedpine.

Der foreligger ikke i sagen skriftlig dokumentation for, hvilken information der blev givet til <***> om bivirkningerne ved behandling med Lariam. Der foreligger ikke journalnotater vedrørende <***>s konsultation på <***> Hospital, den 8. september 1998, da det er oplyst, at der ikke føres selvstændig journal for hver enkelt klient.

Der er klaget over, at <***> fik fejlagtig og utilstrækkelig information om bivirkninger i forbindelse med ordination af præparatet Lariam på <***> Hospital, den 8. september 1998.

Patientklagenævnet har lagt til grund, at <***> modtog utilstrækkelige oplysninger om bivirkninger i forbindelse med præparatet Lariam. Patientklagenævnet har lagt vægt på <***>s oplysninger til sagen, og at der ikke forefindes en journal indeholdende oplysninger, der taler herimod.

Herefter, og idet der ikke i øvrigt foreligger oplysninger i sagen, der kan understøtte overlæge <***>s forklaring, må Patientklagenævnet lægge til grund, at <***> blev utilstrækkeligt informeret den 8. september 1998, og at overlæge <***>således har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin information af <***>.

Patientklagenævnet kan oplyse, at en læge har pligt til af egen drift at informere en patient om forhold, som patienten må formodes ikke at være bekendt med, og som må anses for væsentlige for patientens stillingtagen til undersøgelse, behandling med videre. Der gælder en mere omfattende informationspligt ved tilfælde af behandlinger, som medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer eller bivirkninger.

Nævnet finder på baggrund, af overlæge <***>s udtalelse til sagen af 24. december 1999 at måtte lægge til grund, at der er enighed om, at <***>har modtaget visse oplysninger om præparatet Lariam. Nævnet har herefter lagt vægt på, at der trods pligten til at journalføre den givne information, ikke har journalført, at <***> blev informeret om bivirkninger i forbindelse med præparatet Lariam.

Nævnet finder herefter anledning til at kritisere overlæge <***>s journalføring af den information han gav <***> den 8. september 1998.