Klage over forsinket diagnostik af blindtarmsbetændelse

Reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 8. august 1999 på skadestuen, <***> Hospital.Praktiserende læge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 9. august 1999.Reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 10. august 1999 på skadestuen, <***> Hospital.

Sagsnummer:

0016217

Offentliggørelsesdato:

19. marts 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Kirurgi, Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 8. august 1999 på skadestuen, <***> Hospital.

Praktiserende læge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 9. august 1999.

Reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 10. august 1999 på skadestuen, <***> Hospital.

 

Den 8. august 1999 henvendte <***> sig ledsaget af sin mor på skadestuen <***> Hospital på grund af ca. et døgn varende mavesmerter og opkastning. I skadestuen blev <***> undersøgt af reservelæge <***>, der vurderede, at der ikke var tale om en akut behandlingskrævende lidelse, og at man kunne se tilstanden an

På grund af fortsatte mavesmerter og opkastninger henvendte <***> sig om morgenen den 9. august 1999 til egen læge, praktiserende læge <***>, som vurderede at tilstanden var forenelig med maveforkølelse.

Senere samme dag (kl. 13.00) kontaktede <***>s mor telefonisk praktiserende læge <***>, som ikke fandt grundlag for en ny konsultation.

Den 10. august 1999 kl. 7.45 henvendte <***> sig atter på skadestuen, <***> Hospital på grund af fortsatte mavesmerter, opkastninger og ingen afføring i flere dage. Hertil svingende temperatur. <***> blev undersøgt af en reservelæge, der mistænkte blindtarmsbetændelse, og derfor bad om tilsyn fra mave-tarmkirurgisk afdeling. Dette tilsyn blev udført af reservelæge <***>, der var enig i mistanken om blindtarmsbetændelse, hvorpå <***> blev overflyttet til <***> Hospitals børneafdeling.

På <***> Hospital blev <***> den 10. august 1999 opereret for en sprængt blindtarm med bughindebetændelse.

Der er klaget over, at <***> den 8. august 1999 ikke blev undersøgt tilstrækkeligt på <***> Hospital, idet det blev overset, at hun havde blindtarmsbetændelse.

Der er endvidere klaget over, at praktiserende læge <***>s undersøgelse af <***> den 9. august 1999, kl. 8.00 var utilstrækkelig, idet hun vurderede, at smerterne alene skylles en maveinfektion, samt at praktiserende læge <***> på baggrund af <***>s telefoniske henvendelse den 9. august 1999, kl. 14.00 burde have hende tilset/undersøgt <***> eller indlagt hende.

Endelig er der klaget over, at lægerne på <***> Hospital ikke foretog en akut operation af <***> den 10. august 1999, men henviste hende til <***> Hospital.

Vedrørende klagen over den behandling, <***> modtog den 8. august 1999, har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at reservelæge <***> foretog en relevant udspørgning på baggrund af mavesmerter og opkastninger, og herefter ved en klinisk undersøgelse konstaterede, at <***> ikke havde feber og var alment upåvirket Der er ingen tegn på, at hun var i væskeunderskud, ligesom maven findes blød med let ømhed i begge sider og med naturlige tarmlyde.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at tilstanden burde ses an, og at egen læge skulle kontaktes ved påvirket almentilstand og manglende vandladning (dehydrering).

På denne baggrund finder nævnet ikke at kunne kritisere den behandling, <***> modtog af reservelæge <***> den 8. august 1999 på skadestuen, <***> Hospital, herunder at reservelægen ikke fandt, at <***> havde blindtarmsbetændelse.

For så vidt angår klagen over praktiserende læge <***> har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at praktiserende læge <***> ved konsultationen om morgenen den 9. august 1999, optog sygehistorie om de aktuelle symptomer, samt at lægen ved en klinisk undersøgelse fandt, at <***> var upåvirket og afebril. Lægen fandt endvidere at maven var uøm med naturlige tarmlyde, og gav herefter vejledning samt forslag om Panodil efter behov.

I følge klagen, blev praktiserende læge <***> ved den telefoniske henvendelse fra <***>'s mor den 9. august 1999 oplyst om, at <***> var blevet meget dårligere, at hun kastede op hele tiden og nu slet ikke kunne gå for smerter, men at lægen afviste dette med besked om, at anvende Panodil samt varmepude på maven.

Praktiserende læge <***> har i sin udtalelse anført, at hun ved den telefoniske henvendelse blev oplyst om, at tilstanden var uændret, og at moderen ønskede yderligere rådgivning. Praktiserende læge <***> har endvidere anført, at hun ikke blev anmodet om en fornyet vurdering af <***>.

I journalen foreligger der ikke notater dateret den 9. august 1999 vedrørende den telefoniske konsultation, men i forbindelse med en henvendelse fra en tv-station tilføjede praktiserende læge <***> den 16. august 1999 et notat til journalen om konsultationen.

Nævnet har lagt vægt på, at det af dette notat fremgår, at <***>s mor havde ringet for at få gode råd, og at situationen blev angivet som uændret. Det fremgår yderligere, at der blev givet råd om smertestillende medicin og ny kontakt ved manglende ændring eller forværring i tilstanden.

På denne baggrund finder nævnet ikke at kunne kritisere den behandling, <***> modtog af praktiserende læge <***> den 9. august 1999. Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, om praktiserende læge <***> havde journalført den telefoniske henvendelse fra <***>s moder den 9. august 1999 samme dag, som denne fandt sted.

Angående klagen over den behandling, <***> modtog den 10. august 1999, har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at der ved reservelæge <***>s undersøgelse forelå relevante oplysninger om sygehistorie, samt at der var en temperatur på 38,1 og ømhed nedadtil i højre side af maven med mistanke om begyndende muskelværn her.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at reservelæge<***> efter klinisk undersøgelse vurderede, at der kunne være tale om blindtarmsbetændelse, hvorefter hun overflyttede <***> til børneafdelingen på <***> Hospital.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at der i journalen ikke er noteret oplysninger, der giver grund til at antage, at <***>s tilstand ikke tillod overflytning til <***> Hospital, samt at det af retningslinier for børnekirurgi i <***>fremgår, at børn med mistænkt blindtarmsbetændelse skal overflyttes fra <***> Hospital til <***> Hospital.

På denne baggrund finder nævnet ikke at kunne kritisere den behandling, <***> modtog af reservelæge<***> på skadestuen, <***> Hospital den 10. august 1999.