Klage over behandlingsforløb ved brud på underarm

Reservelæge A <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 27. juli 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus.Overlæge C <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 4. august 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus.Overlæge B <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 4. august 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus.Overlæge B <***> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <***> den 4. august 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus.

Sagsnummer:

0016306

Offentliggørelsesdato:

19. april 2000

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Reservelæge A <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 27. juli 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus.

Overlæge C <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 4. august 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus.

Overlæge B <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 4. august 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus.

Overlæge B <***> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <***> den 4. august 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus.

 

<***> pådrog sig et brud på højre underarm den 19. juli 1999 og fik samme dag anlagt en gipsbandage på <***>. Det blev besluttet, at det videre behandlingsforløb skulle fortsætte med ugentlig kontrol på <***> , hvor han den 27. juli 1999 mødte til ambulant kontrol på ortopædkirurgisk afdeling. Han blev ved denne lejlighed undersøgt af reservelæge <***>, som efter røntgenundersøgelse vurderede, at brudstillingen var acceptabel. Der blev desuden efterfølgende anlagt en ny gipsbandage (høj cirkulær gips), idet den tidligere anlagte gipsbandage ikke lå optimalt.

Ved den ambulante kontrol den 3. august 1999 blev der foretaget røntgenundersøgelse, som viste, at bruddet var skredet. <***> blev derfor indlagt på ortopædkirurgisk afdeling samme dag med henblik på operation, som blev foretaget den 4. august 1999 af overlæge B <***>. <***> fik ved operationen indsat et stykke metaltråd (Rush-pin) til fiksering af bruddet, og der blev efter operationen foretaget en røntgenundersøgelse. Overlæge C <***> gennemgik senere samme dag operationsforløbet, røntgenbillederne og den videre behandling ved en samtale med <***>s mor.

Den 5. august 1999 blev <***> røntgenundersøgt på ortopædkirurgisk afdeling, <***>. Efterfølgende vurderede overlæge <***>, at der var betydelig fejlstilling af bruddet, og <***> blev den 8. august 1999 opereret med indsættelse af en metalskinne til fiksering af bruddet.

Der er klaget over, at der den 27. juli 1999 blev anlagt en ny gips, og at der ikke efterfølgende blev foretaget en kontrolrøntgenundersøgelse.

Der er endvidere klaget over, at operationen den 4. august 1999 ikke blev foretaget korrekt, hvilket medførte, at der senere måtte reopereres på <***>.

Der er desuden klaget over, at overlæge B <***> ikke tilså <***> efter operationen og anviste, hvilken stilling armen skulle holdes i, samt ordinerede smertestillende medicin.

Der er endelig klaget over, at overlæge C <***> den 4. august 1999 oplyste, at brudstillingen på røntgenbilledet efter operationen var acceptabel, uanset at det dagen efter blev konstateret, at der skulle reopereres.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere, at reservelæge A <***> anlagde en ny gipsbandage den 27. juli 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

Nævnet har lagt vægt på, at reservelæge A <***> ved sin undersøgelse den 27. juli 1999 vurderede, at den tidligere anlagte gipsbandage (dorsal gipsskinne) ikke fikserede albuen i vinkelret stilling.

Patientklagenævnet finder, at der er grundlag for at kritisere, at reservelæge A <***> ikke henviste til røntgenundersøgelse efter anlæggelsen af gipsbandagen en 27. juli 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

Nævnet har lagt vægt på, at det er almindelig anerkendt faglig standard at henvise til røntgenundersøgelse efter anlæggelse af en ny bandage, når bruddet ikke er mere end 10 dage gammelt. Patientklagenævnet finder, at reservelæge A <***> burde have henvist til røntgenundrsøgelse for at sikre sig, at brudstillingen ikke havde ændret sig efter anlæggelsen af gipsbandagen.

Patientklagenævnet finder ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at kritisere den operation, som overlæge B <***> udførte på ortopædkirurgisk afdeling, <***> den 4. august 1999.

Nævnet har blandt andet lagt vægt på, at overlæge B <***> efter operationen ordinerede røntgenoptagelser.

Nævnet finder imidlertid, at det ville have været hensigtsmæssigt om overlæge B <***> efter operationen havde tilset <***>, set røntgenbilledet, informeret om, hvilken stilling armen skulle holdes i, og ordineret smertestillende medicin eller sikret sig, at disse forholdsregler på anden vis blev truffet.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere den behandling, <***> modtog af overlæge C <***> på ortopædkirurgisk afdeling, <***>, den 4. august 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at den opererende overlæge havde forladt afdelingen, og at beslutning om reoperation først kunne træffes den følgende dag.

Patientklagenævnet finder, det havde været hensigtsmæssigt om, overlæge C <***> havde foranlediget en nærmere vurdering af røntgenbilledet med henblik på en eventuel reoperation og informeret moderen om problemet.

Nævnet har lagt vægt på, at det på røntgenbilledet taget den 4. august 1999 efter operationen kunne iagttages, at bruddet i forfraplanet havde en udadåben vinkling på 30 grader, mens stillingen i sideplanet var tilfredsstillende.