Klage over mangelfuld information og journalføring i forbindelse med operation på hjertets blodkar

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, jf. § 13, stk. 2, ved sin behandling af <***> den 26. januar 1999 på kardiologisk afdeling , Amtssygehuset i <***> , fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin journalføring af behandlingen.Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, jf. lov om patienters retsstilling § 7, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af <***> i forbindelse operationen den 26. januar 1999 på kardiologisk afdeling, Amtssygehuset i <***>.Afdelingslæge <***> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <***> den 27. januar 1999 på kardiologisk afdeling, Amtssygehuset i <***>.De læger på kardiologisk afdeling, Amtssygehuset i <***>, som i øvrigt var involveret i behandlingen af <***> fra den 26. til den 30. januar 1999, har ikke overtrådt lægeloven.De læger på karkirurgisk afdeling, Amtssygehuset i <***>, der var involveret i behandlingen af <***> i perioden fra den 27. januar til den 30. januar 1999, har ikke overtrådt lægeloven.

Sagsnummer:

0016307

Offentliggørelsesdato:

19. marts 2000

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Hjerte- og kredsløbssygdomme, medicinske (kardiologi), Karkirurgi, Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, jf. § 13, stk. 2, ved sin behandling af <***> den 26. januar 1999 på kardiologisk afdeling , Amtssygehuset i <***> , fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin journalføring af behandlingen.

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, jf. lov om patienters retsstilling § 7, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af <***> i forbindelse operationen den 26. januar 1999 på kardiologisk afdeling, Amtssygehuset i <***>.

Afdelingslæge <***> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <***> den 27. januar 1999 på kardiologisk afdeling, Amtssygehuset i <***>.

De læger på kardiologisk afdeling, Amtssygehuset i <***>, som i øvrigt var involveret i behandlingen af <***> fra den 26. til den 30. januar 1999, har ikke overtrådt lægeloven.

De læger på karkirurgisk afdeling, Amtssygehuset i <***>, der var involveret i behandlingen af <***> i perioden fra den 27. januar til den 30. januar 1999, har ikke overtrådt lægeloven.

 

På grund af vedvarende hjertesmerter blev <***> den 11. januar 1999 indlagt på kardiologisk afdeling, Amtssygehuset i <***>, med henblik på undersøgelse af blodgennemstrømningen i hjertet (koronarangiografi). På baggrund af undersøgelsesresultatet blev det besluttet at tilbyde <***> en ballonudvidelse af to af hjertets blodkar.

Ballonudvidelsen blev foretaget den 26. januar af overlæge <***>. Overlæge <***> har i udtalelse den 28. maj 1999 anført, at der ikke var tale om et forsøg, men at der ved lukningen af åren blev anvendt en ny teknik, og at der i den forbindelse deltog en amerikansk læge. Efter indgrebet udviklede der sig en hævelse (pseudoaneurysme/hæmatom) ved instikstedet i venstre lyske. Der blev derfor taget kontakt til karkirurgisk afdeling den 27. januar 1999 med henblik på et tilsyn af <***>, og det blev besluttet at overflytte ham til karkirurgisk afdeling den 28. januar 1999 med henblik på kontrol af hævelsen ved ultralydscanning.

<***> blev imidlertid først overflyttet til karkirurgisk afdeling den 29. januar 1999 til ultralydscanning, og han blev efterfølgende indstillet til operation samme dag. Operationen blev dog først gennemført den 30. januar 1999. Ved operation viste det sig, at <***> havde et hul i åren i lysken.

Der er klaget over, at <***> inden indgrebet den 26. januar 1999 ikke blev informeret om, at han medvirkede i et forsøg i forbindelse med lukningen af åren i venstre lyske.

Der er endvidere klaget over, at det ikke af journalen fremgår, at det ikke var overlæge <***>, der lukkede såret, men en amerikansk læge.

Der er endvidere klaget over, at <***> efter indgrebet den 26. januar 1999 ikke blev informeret om, hvad der gik galt.

Der er desuden klaget over, at der gik mere end 3 døgn før <***> blev reopereret.

Patientklagenævnet finder, at der er grundlag for at kritisere den information <***> fik af overlæge <***> forud for indgrebet den 26. januar 1999.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at det af journalen ikke fremgår, at <***> forud for ballonudvidelsen den 26. januar 1999 blev informeret om indgrebets karakter og mulige komplikationer. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det af journalen ikke fremgår, at <***> blev informeret om, at ballonudvidelsen skulle udføres med en ny teknik, og at en amerikansk læge derfor skulle deltage under indgrebet.

Patientklagenævnet finder endvidere, at der er grundlag for at kritisere overlæge <***>s journalføring angående indgrebet foretaget den 26. januar 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen ikke fremgår, at der under indgrebet deltog en amerikansk læge, og at der blev anvendt en ny operationsteknik. Nævnet kan oplyse, at det af journalen skal fremgå, hvem der har foretaget behandling, herunder varetaget delopgaver ved operative indgreb.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere den information <***> modtog efter indgrebet den 26. januar 1999. Nævnet finder i den forbindelse ikke grundlag for at kritisere, at <***> ikke blev informeret om den anvendte operationsteknik, idet afdelingslæge <***> ikke kendte til denne.

Nævnet har lagt vægt på, at det af afdelingslæge <***>s udtalelse fremgår, at han ved undersøgelsen af <***> efter operationen den 26. januar 1999 konstaterede, at grunden til generne i lysken var en blodansamling (hæmatom), og at han drøftede årsagen til denne komplikation med <***>.

Nævnet har endvidere lagt på, at det af <***>s klagebrev fremgår, at afdelingslæge <***> efter operationen fandt en stor hævelse, og at han ved ultralydsscanning den 27. januar 1999 fandt, at åren i venstre lyske fortsat var utæt.

Patientklagenævnet finder det på denne baggrund sandsynliggjort, at <***> blev informeret om den efterfølgende komplikation til indgrebet den 26. januar 1999.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere, at operationen af utætheden i åren i venstre lyske først blev gennemført 3 døgn efter, at den var konstateret.

Nævnet har lagt vægt på, at der ifølge journalnotatet den 27. januar 1999 blev ordineret karkirurgisk tilsyn, idet blodansamlingen blev større, og at den karkirurgiske bagvagt anbefalede behandling i form af sengeleje, kompression med sandsæk og efterfølgende kontrol. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det af journalen ikke fremgår, at blodansamlingen voksede i størrelse efter den 27. januar 1999. Nævnet har desuden lagt vægt på, at der blev foretaget kontrolskanning (Duplex) den 29. januar 1999.

Nævnet finder på denne baggrund, at blodansamlingen i lysken ikke krævede akut operativ behandling, og at operationen derfor kunne udskydes, til der var plads på operationsgangen