Klage over afslag på aktindsigt til fuldmægtig

Patientklagenævnet kan ikke tiltræde fængselslæge s afslag af 3. december 1999 på ´s retshjælp anmodning om aktindsigt i helbredsoplysninger om .

Sagsnummer:

0016928

Offentliggørelsesdato:

1. december 2001

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet kan ikke tiltræde fængselslæge <****>s afslag af 3. december 1999 på <****>´s retshjælp anmodning om aktindsigt i helbredsoplysninger om <****>.

havde den 25. oktober 1999 underskrevet en formular, hvori der blev givet retshjælp fuldmagt til brug for aktindsigt. Det fremgik af fuldmagten, som var en afkrydsnings blanket, at der måtte videregives oplysninger til retshjælp, som omfattede enhver oplysning (også oplysninger om rent private forhold). Desuden havde givet fuldmagt til, at tilladelsen gjaldt indtil videre.

Ved brev af 11. november 1999 anmodede retshjælp om aktindsigt i helbredsoplysninger om , som Statsfængslet var i besiddelse af.

I brev af 15. november 1999 fra Statsfængslet til retshjælp blev der meddelt afslag på anmodningen under henvisning til, at lægebehandling ikke falder ind under forvaltningslovens regler. Det fremgik også af brevet, at fuldmagten ville blive videregivet til fængselslægen, som herefter skulle tage stilling til, hvorledes han fandt det rigtigt at kommunikere de lægelige vurderinger med .

Fængselslæge skrev i brev af 3. december 1999 til retshjælp, at begæringen på det foreliggende ikke kunne imødekommes. Det blev pointeret i skrivelsen, at var velkommen i lægekonsultationen, hvor fængselslæge mundtligt ville kommunikere afgørelsen til ham. Ifølge klagen blev brevet først modtaget den 13. december 1999

I brev af 10. december 1999 fra retshjælp til Statsfængslet fremgik det, at retshjælp endnu ikke havde modtaget svar på sin henvendelse. I brevet blev der desuden udbedt snarligt svar på, hvornår anmodningen kunne efterkommes.

Af fængselslæge s udtalelse til sagen fremgår det, at begrundelsen for, at udleveringen af journalen ikke fandt sted, var, at der ikke i anmodningen var nogen begrundelse for, hvad udleveringen af journalen skulle bruges til.

Der er klaget over, at fængselslæge den 3. december 1999 afslog s retshjælp anmodning af 11. november 1999 om aktindsigt i s helbredsoplysninger.

Patientklagenævnet kan ikke tiltræde fængselslæge s afslag på s retshjælp anmodning om aktindsigt i helbredsoplysninger om .

Nævnet har lagt vægt på, at havde givet skriftligt samtykke til, at der kunne videregives enhver oplysning også om rent private forhold til retshjælp. Derudover har nævnet lagt vægt på, at fængselslæge s brev af 3. december 1999 alene indeholdt oplysning om, at kunne få oplysning om afgørelsen om afslag på aktindsigt i lægekonsultationen i fængslet.

Patientklagenævnet kan oplyse, at en patient ikke kan stille krav om at få journalen gennemgået af sin praktiserende læge, ligesom lægen omvendt ikke kan stille krav om, at aktindsigten gives i forbindelse med en personlig gennemgang.

Hvis patienten, eller den han har givet fuldmagt til, ønsker aktindsigten gennemført ved udlevering af en kopi af journalen, bør dette normalt imødekommes.