Klage over afslag på kommunal tandregulering

Specialtandlæge har overtrådt tand-lægelovens § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977, fordi han ikke har ført journal over behandlingen af den 2. november 1999 og den 10. december 1999 i Kommunale Tandpleje.Specialtandlæge har ikke overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af den 22. september 1998 i Kommunale Tandpleje.

Sagsnummer:

0017506

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Juridisk tema:

Journalføring

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Specialtandlæge <****> har overtrådt tand-lægelovens § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977, fordi han ikke har ført journal over behandlingen af <****> den 2. november 1999 og den 10. december 1999 i <****> Kommunale Tandpleje.

Specialtandlæge <****> har ikke overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af <****> den 22. september 1998 i <****> Kommunale Tandpleje.

Den 22. september 1998 foretog specialtandlæge , Kommunale Tandpleje, en visitationsundersøgelse med henblik på tandreguleringsbehandling af , og den 24. september 1998 journalførte tandlæge resultatet af denne visitation. Undersøgelsen viste at fortanden 1+ (den store fortand i højre side af overkæben) stod 7 mm foran 1 – (den første fortand i højre side af underkæben), og der var let læbefang svarende til disse tænder. Desuden angav diagnoserne en incisal kontakt af 2+2 (venstre og højre lille fortand i overkæben) på 2-2 (anden fortand i højre og venstre side af underkæben) ved sammenbid. Specialtandlæge vurderede, at der ikke var indikation for tandreguleringsbehandling i Kommunale Tandpleje.

Ifølge sin udtalelse undersøgte specialtandlæge igen den 2. november 1999, men denne dato fremgår ikke af journalmaterialet.

Tandlæge og specialtandlæge undersøgte igen den 10. december 1999. Ifølge tandlæge s skrivelse af 14. december 1999 til Kommune var der fortsat ikke indikation for tandreguleringsbehandling i kommunalt regi.

Der er klaget over, at Kommunale Tandpleje ikke fandt, at s tandstillingsfejl berettiger til tandreguleringsbehandling.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af specialtandlæge s undersøgelse af med henblik på tandreguleringsbehandling den 22. september 1998.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at specialtandlæge i forbindelse med undersøgelsen af den 22. september 1998 angav fyldestgørende ortodontiske diagnoser.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at de angivne diagnoser ifølge Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 493 af 8. juni 1994 med bilag om ?Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer? ikke opfyldte kriterierne for behandling i kommunalt regi. Der skal således være tale om ?udpræget trangstilling, især af overkæbens fortænder og hjørnetænder? og om ?ekstremt overbid, hvor fortænderne ikke beskyttes af læberne?. De angivne diagnoser beskriver ?let trangstilling?og ?let læbefang?.

Efter nævnets opfattelse, var det således i overensstemmelse med reglerne, at der ikke blev fundet indikation for tandreguleringsbehandling af .

Det skal i øvrigt bemærkes, at der i ?Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer? ikke angives mål for afvigelserne i millimeter, og at reglerne i deres indhold er uændret fra den 23. maj 1990.

Patientklagenævnet finder imidlertid, at specialtandlæge burde havde påført en dato på de journalførte ortodontiske diagnoser ved undersøgelsen af i 1998.

Nævnet har i denne forbindelse lagt vægt på, at den vedlagte journaludskrift er udateret, hvilket gør det vanskeligt at afgøre, hvornår undersøgelsen fandt sted. Det fremgår dog indirekte af tandlæge journal, at visitationen fandt sted omkring den 24. september 1998.

Patientklagenævnet finder endvidere anledning til at kritisere specialtandlæge s journalføring af undersøgelserne den 2. november 1999 og den 10. december 1999.

Nævnet har i denne forbindelse lagt vægt på, at det af tandlæge s journal fremgår, at specialtandlæge foretog en reundersøgelse den 10. december 1999. Fra denne undersøgelse forligger der ingen journalførte ortodontiske diagnoser. Dette er efter nævnets opfattelse kritisabelt, idet ændringer i diagnoserne (for eksempel angivelse af overbiddets størrelse) ikke kan dokumenteres.

Specialtandlæge angiver desuden, at han foretog en undersøgelse af den 2. november 1999. Fra denne undersøgelse forligger ingen journalførte oplysninger, hverken som bilag eller i tandlæge s journal. Dette forhold er efter nævnets opfattelse ligeledes kritisabelt.