Information og samtykke samt journalføring heraf.

Reservelæge og overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved deres information af i forbindelse med operationen den 6. maj 1999 på gynækologisk afdeling, .

Sagsnummer:

0018828

Offentliggørelsesdato:

12. december 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Reservelæge <****> og overlæge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved deres information af <****> i forbindelse med operationen den 6. maj 1999 på gynækologisk afdeling, <****>.

blev den 16. marts 1999 henvist af speciallæge i gynækologi til nærmere undersøgelse på , fordi en underlivsundersøgelse med ultralydsscanning havde påvist en cyste i højre æggestok.

havde ingen gynækologiske symptomer, men var blevet henvist til undersøgelse, fordi hendes mor havde fået konstateret en arvelig form for kræft i æggestokkene.

Ifølge journalen informerede speciallæge patienten om, at der på gynækologisk afdeling, , kunne blive tale om en kikkertundersøgelse eller eventuelt en operation, men at nærmere information herom ville blive givet på sygehuset, efter var blevet undersøgt der.

Det fremgår endvidere af speciallæge s journalnotater, at telefonisk henvendte sig til hende den 7. april 1999 for at få forklaret henvisningen fra sygehuset. Hun opfordrede til at kontakte sygehuset for at få en forklaring og eventuelt bede om en samtale med den læge der skulle operere hende.

Overlæge har til sagen anført, at han ikke fik nogen henvendelse fra inden hendes indlæggelse på .

har i sit partshøringssvar anført at hun ringede til hospitalet men at der blev henvist til at hun ville modtage informationen ved indlæggelsen dagen før operationen, hvor hun også kunne møde den opererende læge.

s indlæggelsesjournal blev den 5. maj 1999 skrevet af reservelæge , der i sin udtalelse har anført, at hun informerede om indgrebet i generelle vendinger. For yderligere information henviste patienten til speciallægen, der skulle forestå operationen.

Efter at havde fået skrevet journal og talt med en narkoselæge, gik hjem på orlov for at møde næste dag til operation.

har i sit partshøringssvar anført, at der kun blev informeret om kikkerundersøgelse og ikke en egentlig operation, ligesom personalet oplyste hende om, at den opererende læge ville komme tilstede på afdelingen senere på dagen.

Overlæge anfører, at ikke var til stede på afdelingen, da han gik stuegang.

Det fremgår ikke af journal og sygeplejekardeks, at skulle have bedt om nærmere information eller om en samtale med en læge.

Overlæge så først umiddelbart før operationen den 6. maj 1999 klokken 15.15. Overlæge anfører, at han forespurgte , om hun var informeret om muligheden for en operation gennem et tidligere ar efter et kejsersnit, hvilket , ifølge overlæge , bekræftede.

Ved kikkertundersøgelsen var forholdene vanskeligt overskuelige, og overlæge åbnede derefter til bughulen gennem arret efter kejsersnittet. Dagen efter operationen blev informeret om indgrebets omfang og fik svar på sine spørgsmål af overlæge .

Han anfører, at patienter, der bliver henvist til operation af en praktiserende speciallæge i gynækologi ikke rutinemæssigt ses af en speciallæge i gynækologi på sygehuset før indgrebet, for at undgå øget ventetid. Overlæge anfører tillige, at det er en fast praksis på gynækologisk afdeling, , at ingen patienter får foretaget kikkertundersøgelse uden at blive informeret om risikoen for, at indgrebet må ændres til en almindelig operation med åbning af bugvæggen til underlivet, jfr. afdelingens standardjournal til sterilisation gennem kikkert. Hvis patienterne ikke accepterer denne risiko, kan kikkertindgrebet ikke blive foretaget på gynækologisk afdeling, . Det er ikke almindelig praksis at kræve en underskrift på informeret samtykke.

Der er klaget over, at ikke blev informeret om hverken det planlagte eller det reelt udførte indgreb før operationen.

Patientklagenævnet finder det ikke godtgjort, at ikke modtog relevant information før operationen den 6. maj 1999.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at det af speciallæge s journal den 16. marts 1999 fremgår, at blev oplyst om, at ”Der kan blive tale om kikkertundersøgelse evt. operation.” Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det ligeledes fremgår, at speciallæge den 7. april 1999 henviste til at bede om en samtale med overlæge inden indlæggelsen. Dette skete ifølge overlæge ikke.

Patientklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at reservelæge har anført, at hun i forbindelse med indlæggelsen orienterede i generelle vendinger men henviste til overlæge for uddybende information. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at overlæge gik stuegang på afdelingen senere på dagen, men da var gået hjem.

Patientklagenævnet finder dog, at det i den forbindelse havde været hensigtsmæssigt, om man på afdelingen havde orienteret om, at overlæge ville komme på afdelingen senere på dagen og tale med hende om operationen.

Patientklagenævnet har tillige lagt vægt på, at overlæge i sin udtalelse anfører, at der ikke bliver udført laparoskopier på , med mindre patienten har accepteret risikoen for ændring til åben operation, idet det ikke forud for en laparoskopi er muligt at udelukke åben operation.

Patientklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at sygeplejerske i sin udtalelse anfører, at ikke spurgte til yderligere information eller lægesamtale, hvorfor der ikke blev taget initiativ til yderligere.

Der er endvidere klaget over, at ikke havde givet skriftligt samtykke til det udførte indgreb.

Patientklagenævnet kan hertil oplyse, at der i henhold til lov om patienters retsstilling § 6, stk. 4 ikke er pligt til at indhente skriftligt samtykke til behandling.

Patientklagenævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for kritik af, at der ikke forud for operationen den 6. maj 1999 blev indhentet skriftligt samtykke fra .