Klage over manglende observation efter indsprøjtning af beroligende middel hos astmapatient

Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 24. marts 2000.

Sagsnummer:

0021219

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 24. marts 2000.

 

Den 24. marts 2000 kl. 21.57 ringede til Lægevagt og oplyste, at han havde et astmaanfald, og at han havde taget medicin herfor uden virkning. var i maximal astmabehandling med Prednisolon 10 mg daglig.

Da vagtlæge , der var bekendt med, at havde en mangeårig svær astmalidelse, ankom samme aften, havde et voldsomt astmaanfald.

Vagtlæge tilbød akut indlæggelse, hvilket nødigt ville. Derimod oplyste han, at han tidligere havde kunnet falde til ro på en beroligende injektion. Vagtlæge accepterede dette forslag og gav en injektion på 2 ml. Apozepam. Vagtlæge opfordrede samtidig til at ringe igen, hvis der ikke kom bedring indenfor de næste timer, idet i givet fald skulle indlægges.

Vagtlæge fortalte , at injektionen kunne have en hæmmende effekt på vejrtrækningen, men oplyste, at han flere gange tidligere havde fået en sådan uden problemer.

Dagen efter blev indlagt akut på medicinsk afdeling, , med et langvarigt, svært astmaanfald .

Der er klaget over, at vagtlæge ikke behandlede s astmalidelse korrekt.

Ifølge anmodede han om at få en indsprøjtning med Solu-Cortef.

Ifølge vagtlæge husker han ikke, om behandling med Solo-Cortef blev drøftet.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og vagtlæge om, hvorvidt behandling med solo-cortef blev drøftet. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring fremfor den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da der ikke findes yderligere journalmateriale vedrørende vagtlægebesøget.

Der foreligger således ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring fremfor den anden.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at en Solo-Cortef behandling blev drøftet.

Patientklagenævnet finder, at vagtlæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af .

Patientklagenævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at vagtlæge har oplyst, at han ved sin ankomst fandt med et voldsomt astmaanfald og tilbød akut indlæggelse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at selv ønskede at få indsprøjtning med beroligende middel, idet han tidligere havde haft god effekt at en sådan indsprøjtning. blev samtidig opfordret til at ringe, såfremt der ikke var en bedring indenfor de næste par timer, og han blev informeret om indsprøjtningens uheldige indvirkning på vejrtrækningen.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at havde et voldsomt astmaanfald, og at der derfor var risiko for forværring.

Nævnet finder derfor, at vagtlæge ikke burde have forladt , førend han havde sikret sig effekten af indsprøjtningen.

Nævnet finder, at vagtlæge såfremt han skønnede, at der i lægevagten ikke var tid til at afvente effekt af behandling, og at der ikke var yderligere behandlingsmæssige muligheder, burde have fastholdt kravet om akut indlæggelse, selv om ikke umiddelbart var indstillet herpå.