Klage over aktindsigt i en afdød patients journal

På baggrund af en anmodning fra <***>på vegne af overlæge <***> om genoptagelse af en sag, hvor nævnet traf afgørelse den 17. december 1999, har Patientklagenævnet truffet følgende nyeAFGØRELSEAdministrerende overlæge <***>, medicinsk afdeling, <***>, har ikke brudt sin tavshedspligt i forbindelse med videregivelse af helbredsoplysninger vedrørende afdøde <***> til advokat <***>i forbindelse med anmodning om aktindsigt i afdøde <***>s journal den 8. februar 1999.

Sagsnummer:

0021305

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2001

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger, Tavshedspligt

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

På baggrund af en anmodning fra <***>på vegne af overlæge <***> om genoptagelse af en sag, hvor nævnet traf afgørelse den 17. december 1999, har Patientklagenævnet truffet følgende nye

AFGØRELSE

Administrerende overlæge <***>, medicinsk afdeling, <***>, har ikke brudt sin tavshedspligt i forbindelse med videregivelse af helbredsoplysninger vedrørende afdøde <***> til advokat <***>i forbindelse med anmodning om aktindsigt i afdøde <***>s journal den 8. februar 1999. 

Patientklagenævnet fandt ved sin afgørelse af 17. december 1999, at administrerende overlæge <***>,medicinsk afdeling, <***>, havde brudt sin tavshedspligt, fordi han havde videregivet helbredsoplysninger vedrørende afdøde <***> til advokat <***> i forbindelse med anmodning om aktindsigt i afdøde <***>s journal den 8. februar 1999.

Ved brev af 27. april 2000 har <***> på vegne af administrerende overlæge <***> anmodet nævnet om at genoptage sagen, fordi der efter <***>s opfattelse forelå et pålæg fra sygehusledelsens side om, at overlæge <***> skulle give den ønskede aktindsigt. Der er fremsendt en redegørelse fra kontorchef i sundhedsforvaltningen <***> af 15. marts 2000, hvoraf fremgår, at hun havde kontaktet en jurist i <***>og derefter telefonisk meddelt sygehusledelsen på <***> at anmodningen om aktindsigt kunne imødekommes, men kun således at advokaten kunne få adgang og kopi af relevant materiale. Desuden er der vedlagt brev af 17. april 2000 fra sygehusledelsen til administrerende overlæge <***>, hvori overlæge <***> og chefsygeplejerske <***>, som den 8. februar 1999 udgjorde sygehusledelsen på <***>, bekræfter, at chefsygeplejerske <***> på vegne af sygehusledelsen havde meddelt overlæge <***>, at ?der skulle gives aktindsigt i relevante dele af journalen? samtidig med, at det blev meddelt ham, at advokat <***>ville kontakte ham.

Ved afgørelsen af 17. december 1999 lagde nævnet blandt andet vægt på, at sygehusledelsen og en jurist i sundhedsforvaltningen <***> havde anbefalet en imødekommelse af anmodningen om aktindsigt.

På denne baggrund har Patientklagenævnet fundet grundlag for at genoptage sagen.

Advokat <***> anmodede på vegne <***> ved brev af 8. februar 1999 om aktindsigt i afdøde <***> journal for perioden 1996-1998 på <***>. <***> er nevø til <***>.

Den angivne begrundelse for anmodningen om aktindsigt var at opnå dokumentation for <***>s psykiske tilstand på tidspunktet for oprettelse af testamente den 8. september 1997, idet advokat <***> på vegne <***> havde anlagt sag til omstødelse af testamentet.

Anmodningen om aktindsigt blev modtaget af sygehusledelsen på <***>.

Administrerende overlæge <***> medicinsk afdeling, <***>, der var i besiddelse af <***>s journal, blev af sygehusledelsen pålagt at give advokat <***> aktindsigt i afdøde <***>s journal. Han kontaktede kontorchef <***> i sundhedsforvaltningen om aktindsigtens omfang og blev oplyst om, at der skulle gives aktindsigt i alt journalmateriale, som skønnedes relevant.

Der er klaget over, at der blev givet advokat <***> aktindsigt i <***>s journal for perioden 1996 til 1998. <***> har anført, at <***> ikke kan betragtes som nærmeste pårørende. Det er endvidere anført, at hvis <***> kunne betragtes som nærmeste pårørende, burde han kun have fået aktindsigt i oplysninger om sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde.

Patientklagenævnet finder, at administrerende overlæge <***>, medicinsk afdeling, <***>, ikke har overtrådt sin tavshedspligt ved at videregive helbredsoplysninger vedrørende afdøde <***> til advokat <***> i forbindelse med anmodning om aktindsigt i afdøde <***>s journal den 8. februar 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at det overordnede ansvar for, at oplysninger videregives i overensstemmelse med loven, påhviler den driftsansvarlige myndighed, og at sygehusledelsen havde pålagt overlæge <***> at give advokat <***> aktindsigt i relevante dele af journalen til brug for den verserende retssag om omstødelse af afdødes testamente.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at overlæge <***> kontaktede kontorchef <***> i sundhedsforvaltningen <***> om aktindsigtens omfang og blev oplyst om, at der skulle gives aktindsigt i alt journalmateriale, som skønnedes relevant.

Patientklagenævnet finder anledning til af fremhæve, at det fortsat er nævnets opfattelse, at det var i strid med reglerne i lov om patienters retsstilling at videregive oplysninger fra <***>s journal til <***>.

På baggrund af alle foreliggende oplysninger finder Patientklagenævnet imidlertid, at overlæge <***>s videregivelse af patientoplysninger var udførelse af en tjenestepligt, fordi han havde fået pålæg derom fra sygehusledelsen. Når henses til overlæge <***>s kontakt med kontorchef <***> i sundhedsforvaltingen <***> kan videregivelsen ikke fremstå som for ham åbenbar uberettiget.

Patientklagenævnet finder heller ikke anledning til at udtale kritik af omfanget af overlæge <***>s videregivelse af patientoplysninger, fordi han kontaktede kontorchef <***>, sundhedsforvaltningen <***>, der forklarede omfanget af, hvad der skulle udleveres. Herefter fik advokat <***> adgang til at læse journalen, dog ikke kontinuation 25.1 og 25.2, der omhandlede forhold, der ikke var direkte relateret til afdøde <***>s sygdom og død. Advokat <***> fik endvidere kopi af de af ham udvalgte dele af journalen, der vedrører tiden fra den 20. januar 1996 til den 29. juni 1998.

Patientklagenævnet finder herefter, at der ikke er tilstrækkelig sikkert grundlag for at antage, at overlæge <***> har brudt sin tavshedspligt i forbindelse med videregivelse af helbredsoplysninger vedrørende afdøde <***> til advokat <***> i forbindelse med anmodning om aktindsigt i afdøde <***>s journal den 8. februar 1999.