Klage over afslag på aktindsigt i afdød faders journal

Patientklagenævnet kan tiltræde praktiserende læge <***> s afgørelse af 24. januar 2000, hvori han gav <***> afslag på aktindsigt i sin afdøde fader <***> s journal.

Sagsnummer:

00F008

Offentliggørelsesdato:

20. august 2000

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet kan tiltræde praktiserende læge <***> s afgørelse af 24. januar 2000, hvori han gav <***> afslag på aktindsigt i sin afdøde fader <***> s journal.

 

Den 24. januar 2000 henvendte <***> sig til læge <***> for at få indsigt i sin fader<***>s journal. Faderen var død ved et ulykkestilfælde den 19. januar 1990.

<***> ønskede indsigt i faderen journal, fordi hendes bror havde fået en uhelbredelig sygdom, som ikke kunne forklares. Ifølge <***> kendes sygdommen ikke i Danmark, og lægerne mente, at sygdommen stammer fra østen. Broderen har ikke væren uden for Danmark, men faderen havde været i Iran/Irak området som 18-årig og da været meget syg. <***> ønskede derfor at se, om der var en sammenhæng mellem faderens og broderens sygdom.

Desuden ønskede hun aktindsigt, fordi hun var gravid og gerne ville vide, om barnet kunne have sygdommen.

Læge <***> har i sin udtalelse til sagen anført, at der er talrige uhelbredelige sygdomme som for eksempel psoriasis, eksem og sukkersyge. Han anfører desuden, at <***> på den ene side skriver, at sygdommen er arvelig og på den anden side, at hun ønsker at vide, om hendes barn er smittet med sygdommen. Han finder, at det er et ejendommeligt sygdomsmønster, der ikke kan foranledige, at man kan give aktindsigt i en afdød persons journal.

Derudover anfører han, at faderen ikke døde af sygdom, men ved en ulykke.

Nævnet finder herefter ikke, at kunne kritisere læge<***>s for den 24. januar 2000 at give <***> afslag på aktindsigt i sin afdøde fader <***>s journal.

Nævnet kan oplyse, at reglerne om aktindsigt i lov om patienters retsstilling kapitel 4 alene omfatter retten til aktindsigt i egen journal, og at pårørende til afdøde patienter alene kan få indsigt i oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde.

Patientklagenævnet kan endvidere oplyse, at en patient som hovedregel har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Der kan dog undtagelsesvis videregives oplysninger om patientens helbredsforhold m.v. til private personer til andre formål end behandling, når videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse, eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre jfr. lov om patienters retsstilling § 26 stk. 2 nr. 2.

Nævnet finder ikke, at <***>s ønske om aktindsigt i afdøde <***>s journal er begrundet i ønsket om at få kendskab til hans sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde, idet <***> døde ved en ulykke.

Nævnet finder endvidere ikke, at broderens interesse i at få oplyst, om han har sin sygdom fra faderen, og barnets interesse i om det er smittet med sygdom fra bedstefaderen, er så væsentlige hensyn, at det kan begrunde en undtagelse fra afdødes krav på tavshedspligt.