Klage over at en læge i en uarbejdsdygtighedserklæring (LÆ 205) anbefalede, at patienten blev aktiveret hurtigst muligt

Praktiserende læge har ikke overtrådt lægeloven ved afgivelsen af sine erklæringer af 29. december 1999 og 4. januar 2000 om .

Sagsnummer:

00F010

Offentliggørelsesdato:

1. februar 2003

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved afgivelsen af sine erklæringer af 29. december 1999 og 4. januar 2000 om <****>.

pådrog sig den 1. november 1999 en skade på brystkassen, da han gled på nogle glatte fliser og slog brystet mod en trælstolpe.

Den 11. november 1999 opsøgte praktiserende læge , som i journalen noterede, at havde trykket et ribben for 14 dage tidligere.

Den 29. december 1999 udfærdigede læge en attest vedrørende uarbejds-dygtighed (LÆ205), hvori han oplyste, at første fraværdsdag var den 1. november 1999, at den forventede varighed var 1-2 uger, og at den aktuelle sygdom skyldtes sociale problemer. Lægen anførte endvidere, at en sagsbehandler hurtigst muligt tog en samtale med med hensyn til videre fremfærd. Der var ikke sygdom, men sociale problemer, og ville derfor have bedst af at blive aktiveret hurtigst muligt.

Den 4. januar 2000 henvendte sig til læge , der på en receptblanket dateret samme dag præciserede, at han havde sygemeldt fra og med 4. november 1999 til 15. januar 2000.

Der er klaget over, at praktiserende læge i attest af 29. december 1999 vedrørende uarbejdsdygtighed anførte, at havde sociale problemer, samt at der ikke var tale om sygdom, og at ville have bedst af at blive aktiveret.

Der er endvidere klaget over, at praktiserende læge i attest vedrørende uarbejdsdygtighed af 29. december 1999 og i erklæring af 4. januar 2000 vedrørende s sygemelding ikke anførte, at s uarbejdsdygtighed skyldtes fysiske gener.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at længe havde haft sociale og personlighedsmæssige problemer, herunder alkoholmisbrug, samt at ved konsultationen den 11. november 1999 var i en dårlig forfatning, og angav ikke at have sovet i 3 døgn.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at de af journalen fremgår, at konsultationen den 11. november 1999 fandt sted 11 dage efter skaden på brystkassen, og at der ifølge det oplyset, ikke forelå mistanke om komplikationer i denne forbindelse. Af journalen fremgår videre, at den 18. november og den 14. december 1999 konsulterede læge med psykosociale problemer.

Læge har i udtalelse af 10. februar 2000 anført, at han ikke nævnte skaden på brystkassen i sygemeldingen, fordi han betragtede skaden som overstået.

Nævnet kan oplyse, at en læge ved udfærdigelse af erklæringer, herunder attester vedrørende uarbejdsdygtighed, skal udfærdige disse i overensstemmelse med lægefaglige iagttagelser.

På denne baggrund finder nævnet ikke, at læge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved afgivelsen af erklæringer af 29. december 1999 og 4. januar 2000 om .