Klage over manglende diagnosticering af brystkræft i forbindelse med operation

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han den 4. november 1998 ikke på korrekt vis har refereret mammografisvaret af 15. oktober 1998 vedrørende .1.reservelæge , har overtrådt lægelovens § 6 i forbindelse med undersøgelsen af den 18. november 1998.Overlæge , har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 7. december 1998 på .Overlæge har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med behandlingen af den 19. november 1998 på .De læger fra røntgenafdelingen, , der var involveret i undersøgelsen af i perioden fra den 25. juni 1999 til der blev afsendt svar til hendes egen læge, har ikke overtrådt lægeloven.

Sagsnummer:

0122616

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2001

Speciale:

Brysthulekirurgi (thoraxkirurgi), Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han den 4. november 1998 ikke på korrekt vis har refereret mammografisvaret af 15. oktober 1998 vedrørende <****>.

1.reservelæge <****>, <****> har overtrådt lægelovens § 6 i forbindelse med undersøgelsen af <****> den 18. november 1998.

Overlæge <****>, <****> har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af <****> den 7. december 1998 på <****>.

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med behandlingen af <****> den 19. november 1998 på <****>.

De læger fra røntgenafdelingen, <****>, der var involveret i undersøgelsen af <****> i perioden fra den 25. juni 1999 til der blev afsendt svar til hendes egen læge, har ikke overtrådt lægeloven.

 

var den 1. oktober 1998 til undersøgelse hos praktiserende speciallæge i gynækologi. Denne fandt en knude i højre bryst udadtil lokaliseret ved sammenligning med en urskive svarende til kl. 9. blev derfor henvist til røntgenundersøgelse af brystet (mammografi) . Undersøgelsen blev foretaget den 15. oktober 1998, og den 20. oktober 1998 fik telefonisk oplyst af den praktiserende gynækolog, at der var tegn på en ondartet knude i brystet.

Den 28. oktober 1998 var til undersøgelse , hvor hun blev undersøgt af en 1. reservelæge, der beskrev en ikke øm 1x2 cm stor proces lateralt i højre bryst. 1. reservelægen refererede såvel ultralyd- som mammografifund af et parti ?kl. 9? i højre bryst, der var suspekt for ondartet lidelse. Efter denne undersøgelse blev der udtaget en vævsprøve ved nål til mikroskopisk undersøgelse.

Den 4. november 1998 blev der af overlæge anført i journalen, at der var følt en knude i højre bryst kl. 10. Det blev videre anført, at knuden ved ultralydundersøgelse var suspekt ondartet, men der var ikke noget suspekt ved mammografi. Vævsprøven taget den 29. oktober 1998 viste brystets almindelige bindevæv, men man ville alligevel tilbyde at fjerne knuden.

Den 18. november 1998 blev indlagt med henblik på fjernelse af knuden i højre bryst. Ved gennemgang ved 1. reservelæge er i journalen beskrevet tidligere undersøgelsesresultater og informationen til patienten. Der foreligger ingen oplysninger om, at 1. reservelæge skulle have undersøgt s bryst. Den fejlagtige oplysning fra journalnotatet af 4. november 1998 om, at mammografiundersøgelsen ikke havde vist noget suspekt, er gentaget i 1. reservelæge s notat af 18. november 1998.

Den 19. november 1998 blev opereret af overlæge . Overlæge foretog snit i højre bryst, på det sted hvor der tidligere var udtaget vævsprøve ved nål. Det er beskrevet, at det underliggende væv blev fjernet, men det fremgår ikke, at knuden blev lokaliseret. Det udtagne væv blev sendt til mikroskopisk vævsundersøgelse (vanligvis afventes svar på denne vævsundersøgelse, før man fortsætter operationen). Resultatet af denne undersøgelse viste normalt brystvæv og ingen tegn på en isolerbar knude (det vil sige en veldefineret knude).

Overlæge har oplyst, at han kun har set på operationsdagen, og at han ikke kunne mærke knuden, inden han påbegyndte operationen og ej heller under operationen.

Den 7. december 1998 blev behandlingen af afsluttet af overlæge, der konstaterede, at rødmen omkring operationsstedet var aftaget.

I juni 1999 syntes , at der fortsat var ?uro? i brystet. Ved henvendelse til egen læge, blev hun henvist til fornyet ultralyd og mammografi af højre bryst, hvilket hun var den 25. juni 1999 på . Ifølge rykkede både hun og egen læge i perioden fra den 25. juni til den 25. juli 1999 for svar på ultralyd og mammografi. Ifølge administrerende overlæge , røntgenafdelingen, , modtog afdelingen den 9. juli 1999 de tidligere mammografibilleder af 15. oktober 1998 fra til sammenligning, og samme dag blev beskrivelsen sendt til s egen læge.

Egen læge henviste den 13. juli 1999 til , hvor man den 1. august 1999 foretog biopsi, hvorefter man fandt indikation for operation for ondartet knude kl. 9 udadtil på højre bryst, hvilket skete den 16. august 1999. Svaret på prøven viste, at der var tale om en kræftknude.

Der er klaget over, at der ved operationen den 19. november 1998 kun blev fjernet godartet brystkirtelvæv uden knude på trods af, at ultralydscanning og mammografi viste, at det drejede sig om en ondartet knude.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at det i forbindelse med den ambulante konsultation ved overlæge den 4. november 1998 blev besluttet, at hele knuden skulle fjernes. Det blev noteret i journalen, at knuden var lidt suspekt på ultralyd, men ikke suspekt ved mammografi.

I betragtning af, at mammografi- og ultralydundersøgelsen havde vist suspekte forhold, finder nævnet anledning til at kritisere, at overlæge ikke refererede undersøgelsessvaret korrekt i journalen. Nævnet har tillige lagt vægt på, at undersøgelsessvaret lå i journalen.

Nævnet finder derimod ikke grundlag for at kritisere, at overlæge ikke foretog en brystundersøgelse i forbindelse med konsultationen, idet undladelse heraf ikke ville få konsekvens for det senere forløb. Nævnet kan således oplyse, at en patient der skal opereres, bør undersøges af den ansvarlige kirurg før operationen.

Vedrørende den undersøgelse, der blev foretaget af i forbindelse med indlæggelsen den 18. november 1998 af 1. reservelæge , har Patientklagenævnet lagt vægt på, at det var dennes opgave at sikre sig, at var klar til at blive opereret den følgende dag.

Nævnet kan oplyse, at det er vigtigt at kontrollere før en operation, at knuden i brystet er følelig og nøje beskrive dens placering i brystet, så kirurgen kan tilrettelægge operationen efter beskrivelsen.

Det er nævnets opfattelse, at den kirurgiske procedure bør ændres i tilfælde af, at knuden ikke kan genfindes ved gennemføling af brystet før operationen.

I betragtning af, at nålebiopsier kan vanskeliggøre identifikation af knuden, og det at der var tale om en knude på ca. 1 cm, hvilket er på grænsen til det følelige, finder nævnet, at det i s tilfælde var særlig vigtigt at undersøge, om knuden kunne føles før operationen.

Da der imidlertid ikke af journalen fremgår oplysninger om, at der blev foretaget en brystundersøgelse, finder nævnet at måtte lægge til grund, at 1. reservelæge ikke sikrede sig, om knuden var til stede og i bekræftende fald, hvor den var placeret.

Nævnet finder herefter, at 1. reservelæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med sin undersøgelse af den 18. november 1998.

Med hensyn til operationen den 19. november 1998 har Patientklagenævnet lagt vægt på, at overlæge , der foretog indgrebet, ikke kunne føle knuden ved den undersøgelse han foretog forud for operationen.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at overlæge lod sig vejlede af det tidligere biopsisted. Det er nævnets vurdering, at dette ikke er en sikker metode, men nævnet finder samtidig, at det under de givne omstændigheder var den relevante fremgangsmåde.

Yderligere har nævnet lagt vægt på, at patologen, som er den læge der foretager en vurdering af vævet, under indgrebet oplyste, at der ikke med sikkerhed kunne påvises en svulst i det fjernede vævsstykke, hvorefter overlæge valgte at afslutte operationen og afvente det endelige svar fra patologen.

Det er herefter nævnets vurdering, at overlæge handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med behandlingen af , og nævnet finder således ikke grundlag for at udtale kritik på trods af, at det ikke lykkedes at genfinde og fjerne knuden.

Patientklagenævnet lægger til grund, at overlæge fulgte afdelingens sædvanlige retningslinier og først var i kontakt med efter, at hun var bedøvet og således var afskåret fra at foretage en selvstændig vurdering af tumorens placering.

Med hensyn til den behandling modtog af overlæge den 7. december 1998, har Patientklagenævnet lagt vægt på, at han afsluttede behandlingen, uden at aftale yderligere kontrol.

Det er nævnets opfattelse, at det er vigtigt, når et patientforløb afsluttes, at lægen gør sig overvejelser vedrørende det samlede forløb. Det bør således især overvejes, om der er overensstemmelse mellem det fundne resultat og det forventede.

Nævnet har lagt vægt på, at det i s tilfælde måtte forventes, at der ved operationen blev påvist en veldefineret knude. Det kunne også forventes, at der var tale om en kræftknude ud fra det billeddiagnostiske resultat. Det fremgår således af svaret på ultralydundersøgelsen af 28. oktober 1998, at der var tale om ?tumor malignum mammae dxt?, det vil sige kræftknude i højre bryst. Det fremgår ligeledes af operationsbeskrivelsen at kirurgen var i vanskeligheder, idet knuden ikke blev fundet, hverken af kirurgen eller ved undersøgelsen af det fjernede væv.

Det er således nævnets vurdering, at de i journalen foreliggende oplysninger tydede på, at knuden ikke var blevet fjernet under operationen. Nævnet finder, at overlæge burde have gjort sig disse overvejelser og på denne baggrund have aftalt kontrolundersøgelse af s højre bryst 4-6 uger senere, når reaktionen på det kirurgiske indgreb var aftaget.

Det er herefter nævnets opfattelse, at overlæge ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig praksis, og nævnet finder derfor grundlag for at kritisere den behandling, han ydede .

Der er endvidere klaget over, at ikke umiddelbart efter fornyet ultralydskanning og mammografi den 25. juni 1999 fik svar på undersøgelserne samt indkaldelse til operation.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at det af beskrivelsen af ultralydskanningen fremgår, at der blev fundet forandringer omkring kl. 10 i højre bryst. Da det var svært at vurdere, hvorvidt der var tale om cikatricielle forandringer, blev det besluttet at fremskaffe de billeder, der forelå fra undersøgelsen på i oktober 1998. Det fremgår, af en fax fra røntgenafdelingen på , dateret den 29. juni 1999, at man denne dag anmodede om at få billederne fremsendt.

Nævnet har videre lagt vægt på, at det fremgår af journalnotat af 13. juli 1999 fra s praktiserende læge, at der denne dag blev sendt en henvisning til med henblik på behandling dér.

Det er nævnets vurdering, at tidsforbruget fra undersøgelsen blev foretaget den 25. juni 1999 til svaret blev modtaget hos s egen læge omkring den 13. juli 1999, ligger inden for det acceptable, hvorfor nævnet ikke finder grundlag for at kritisere de læger på røntgenafdelingen , der var involveret i forløbet fra undersøgelsen blev foretaget den 25. juni 1999 til der blev afsendt et svar til s praktiserende læge