Indberetning om mangelfuld observation og behandling af karies

Tandlæge har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med sin behandling af i perioden fra 1988 til 1998.Tandlæge har overtrådt tand-lægelovens § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har ført journal over behandlingen af i perioden fra 1988 til 1998.

Sagsnummer:

0123004

Offentliggørelsesdato:

12. december 2001

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Tandlæge <****> har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med sin behandling af <****> i perioden fra 1988 til 1998.

Tandlæge <****> har overtrådt tand-lægelovens § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har ført journal over behandlingen af <****> i perioden fra 1988 til 1998.

gik til behandling hos tandlæge fra 6. december 1988 til 30. oktober 1998. I denne periode var der adskillige tandlægebesøg hvert år, men der var lange perioder, hvor der tilsyneladende ikke blev udført systematiske undersøgelser (1991 - 1995, 1995 - 1997). Den sidste undersøgelse blev foretaget i april 1998.

Der blev udført en lang række tandfyldninger og 5 rodbehandlinger. I tanden 7+ (anden store kindtand i højre side af overkæben) blev rodbehandling påbegyndt 29. juli 1996, men ifølge journalen ikke ført til ende. Det fremgår dog af et røntgenbillede af 17. september 1996, at én kanal blev fyldt. Desuden blev der lavet 6 fuldkroner. En såkaldt behandlingsplan fra 25. september l995 omtalte bro 6- (første store kindtand i højre side af underkæben), krone på 6+ (første store kindtand i højre side af overkæben) og eventuelt senere fjernelse af +7 (anden store kindtand i venstre side af overkæben) og -7, men ellers blev der ikke anført noget.

Den 13. november 1995 blev 6- (første store kindtand i højre side af underkæben) trukket ud i forbindelse med fremstilling af bro, og -7 (anden store kindtand i venstre side af underkæben) blev trukket ud den 16. juni 1998, dog blev der i journalen anført behandling af denne tand såvel 5. oktober, som 9. oktober 1998.

7- (anden store kindtand i højre side af underkæben), der var bropille for den fjernede 6- (første store kindtand i højre side af underkæben), blev repareret den 26. september og den 30. oktober 1998. Journalen nævner ikke noget om de smerter, som klagede over i forbindelse med denne tand.

Der er ingen journalnotater om parodontitis eller om mundhygiejne, ligesom der ikke er anført diagnoser. Journalen indeholder ikke oplysninger om generelle sygdomme eller medicinforbrug eller om uhensigtsmæssige kostvaner, dog blev der den 6. december 1988 udfyldt et tanddiagram. Mundhygiejne og instruktion i hjemmetandpleje blev ikke nævnt.

I november 1998 konstaterede en anden tandlæge caries i bropillen 7- (anden store kindtand i højre side af underkæben) med hul ind til nerven, hvilket forklarede de smerter, som havde haft. Der blev desuden konstateret en række andre kariesangreb, samt at kronen på 5- (anden lille kindtand i højre side af underkæben) var løs med caries under, hvilket fremgik af 12 røntgenbilleder.

Sundhedsstyrelsen har ved brev af 16. januar 2001 indberettet sagen for Patientklagenævnet.

Patientklagenævnet finder anledning til at kritisere tandlæge for hans undersøgelser og behandling af i perioden fra 1985 til 1998.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at fra 1985 til 1998 aflagde en lang række besøg hos tandlæge . Det er nævnets opfattelse, at egentlige undersøgelser kun blev udført sporadisk, og det fremgår ikke, hvad der kom ud af disse undersøgelser.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at en anden tandlæge i november 1998, få dage efter sidste konsultation og 7 måneder efter sidste undersøgelse hos tandlæge , fandt mange og store (sekundære) cariesangreb.

Nævnet kan oplyse, at formålet med at gå til regelmæssig undersøgelse og kontrol hos en tandlæge er at forebygge og behandle tandsygdomme så tidligt som muligt. Tandlægens patienter kan med rette forvente, at tandlægen undersøger omhyggeligt og informerer om de fund, der bliver gjort, og at mulige behandlinger bliver foreslået.

Det er nævnets opfattelse, at dette ikke var tilfældet ved tandlæge s undersøgelser og behandling af , hvilket dels fremgår af det samlede behandlingsforløb, dels af smerterne i forbindelse med bropillen 7- (anden store kindtand i højre side af underkæben) og dels af oplysningerne fra den anden tandlæge om de mange ubehandlede kariesangreb.

Endvidere er det nævnets opfattelse, at det af tandlæge s egne røntgenbilleder fremgår, at der forelå en fremskreden parodontitis i højre side af overkæben, som ikke blev diagnosticeret.

Nævnet har også lagt vægt på, at det ikke af journalen fremgår, at tandlæge s har informeret om holdbarheden af de behandlinger, som han har udført, eller om andre behandlingsmuligheder.

Det er nævnets opfattelse, at tandlæge ved så omfattende og konstant behandlingsbehov burde have opstillet og diskuteret en behandlingsplan med .

Det er nævnets opfattelse, at det af røntgenbillederne fremgår, at kvaliteten af rodbehandlingerne var utilstrækkelig på følgende tænder: 7+ (anden store kindtand i højre side af overkæben), 6+ (første store kindtand i højre side af overkæben), +5 (anden lille kindtand i venstre side af overkæben), +7 (anden store kindtand i venstre side af overkæben), og -7 (anden store kindtand i venstre side af underkæben.

Nævnet finder at det er under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at tandlæge ikke tog nogle initiativer til at udrede og forsøge at standse den store sygdomsaktivitet, omfattende både caries og parodontitis. Det er nævnets opfattelse, at de mange behandlingsseancer gav lejlighed til at erkende den fremadskridende nedbrydning af s tandsæt.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at det af besigtelsesrapporten af 4. august 1999 fremgår, at der blev konstateret huller i forbindelse med fyldninger.

Patientklagenævnet finder endvidere anledning til at kritisere tandlæge s journalføring af de undersøgelser og den behandling, som han gav i perioden fra 1988 til 1998.

Nævnet kan oplyse, at i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse af 25. juli 1977 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) skal journalen blandt andet indeholde oplysninger om såvel tidligere som nuværende sygdomme, som kan have betydning for tandlægebehandlingen (anamnese), diagnoser i fornødent omfang (f.eks. ved røntgenbilleder, tandudtrækninger, rodbehandlinger) og hvem der har foretaget undersøgelse og behandling.

Det er nævnets opfattelse, at tandlæge s journalføring på disse områder var mangelfuld.