Klage over udskrivelse på trods af manglende diagnose og uden information om baggrunden for rygestop

Lægerne på afdeling, , har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af under indlæggelsen fra den 29. til den 30. november 2000.Afdelingslæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af den 30. november 2000 på afdeling, .

Sagsnummer:

0125720

Offentliggørelsesdato:

24. oktober 2001

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Lægerne på <****> afdeling, <****>, har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af <****> under indlæggelsen fra den 29. til den 30. november 2000.

Afdelingslæge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <****> den 30. november 2000 på <****> afdeling, <****>.

 

blev den 29. november 2000 indlagt på afdeling, , med symptomer, der var forenelige med blodprop i hjernen. Symptomerne var de samme som ved en tidligere indlæggelse i oktober måned, hvor fik påvist en blodprop i venstre hjernehalvdel.

Der var højresidige udfaldssymptomer og føleforstyrrelser i højre hånd og styringsbesvær, men ingen egentlig kraftnedsættelse. Det er både under aktuelle og tidligere indlæggelse oplyst, at tidligere havde haft et stort dagligt alkoholforbrug, men nu angiveligt fuldstændig var ophørt hermed. Symptomerne forsvandt imidlertid hurtigt under indlæggelsen.

På grund af ventetid på en af undersøgelserne fik status som dagpatient med mulighed for enten at bo hjemme eller på sygehusets patienthotel.

Der er klaget over, at den 30. november 2000 blev udskrevet, uden at man havde fastslået, hvad han fejlede, samt at af den udskrivende læge ikke modtog information om, hvorfor han ikke måtte ryge mere.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for kritik af den behandling, modtog af lægerne på afdeling, , i forbindelse med indlæggelsen fra den 29. til den 30. november 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at havde symptomer på en mindre blodprop i hjernen, som hurtigt aftog, således at afdelingslæge ved undersøgelsen den 30. november 2000 alene fandt føleforstyrrelser i højre hånds fingre.

Nævnet har lagt vægt på, at afdelingslæge på baggrund af undersøgelsesresultatet den 30. november 2000 skønnede, at kunne overgå til dagpatientstatus med mulighed for at overnatte hjemme eller på hospitalets patienthotel.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der under indlæggelsen var påbegyndt medicinsk behandling og lagt et undersøgelsesprogram, som ikke krævede, at var døgnindlagt.

Patientklagenævnet finder på denne baggrund, at det var relevant, at overgik til videre ambulant forløb via dagafsnittet.

har i sin klage anført, at han blev udskrevet, uden at lægerne havde fastslået, hvad han fejlede.

Nævnet finder på baggrund af ovenstående, at der ikke var tale om, at blev udskrevet, idet han overgik til dagpatientstatus, og nævnet finder endvidere, at der ikke er grundlag for kritik af, at lægerne på dette tidspunkt ikke havde stillet den endelige diagnose, idet var midt i undersøgelsesprogrammet.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for kritik af den information, modtog af afdelingslæge vedrørende rygestop ved samtalen den 30. november 2000.

har i klagen anført, at afdelingslæge ikke begrundede, hvorfor han ikke måtte ryge mere.

Afdelingslæge har i sin udtalelse anført, at han i forbindelse med samtalen søgte at motivere til tobaksophør, og at han i den forbindelse forklarede , at dette skyldtes, at han havde haft et slagtilfælde, og at man skulle søge at undgå, at han fik yderligere slagtilfælde i fremtiden. Afdelingslæge anførte endvidere, at der var mulighed for anvendelse af nikotinsubstitutionsprodukter, såfremt han var motiveret for et tobaksophør.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og afdelingslæge om, hvorvidt der blev givet information om, hvorfor et rygestop var nødvendigt. Det er herefter afgørende, om der foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden, således at Patientklagenævnet kan vurdere, hvad der er foregået.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalnotatet fra den 30. november 2000 fremgår, at skulle søges motiveret for tobaksophør.

Patientklagenævnet finder det herefter ikke tilstrækkelig godtgjort, at afdelingslæge ikke ved denne konsultation informerede om rygestop og årsagen til dette.