Klage over, at det under operationen blev besluttet at udskyde flytningen af hudlap

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge i forbindelse med operationen af af 2. april 1997 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge i forbindelse med operationen af af 2. april 1997 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på , som var involveret i informationen af forud for operationen den 2. april 1997.

Sagsnummer:

0126110

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> i forbindelse med operationen af <****> af 2. april 1997 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge<****> i forbindelse med operationen af <****> af 2. april 1997 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på <****>, som var involveret i informationen af <****> forud for operationen den 2. april 1997.

Hændelsesforløb

I november 1986 fik fjernet højre bryst på grund af kræft.

I maj 1987 blev henvist til , med henblik på rekonstruktion af højre bryst, og hun fik derefter ved en operation den 16. december 1987 indlagt en midlertidig brystprotese, Expander, der blev påfyldt med 240 ml saltvand og senere skulle fyldes til 600 ml. Operationen forløb uden komplikationer, og blev udskrevet den 18. december 1987 til ambulant opfyldning af Expanderen, hvilket sluttede den 5. februar 1988 med i alt 575 ml.

Den 25. maj 1988 blev opereret med henblik på indlæggelse af en endelig protese (silicone) over højre bryst, og hun blev samtidig opereret for nedhængende venstre bryst.

Den 17. november 1988 fik i lokalbedøvelse foretaget en plastisk operation af brystvortepartiet på højre side med hud fra venstre lår, og ved senere ambulant kontrol den 29. november 1988 var operationsresultatet så tilfredsstillende, at behandlingen kunne afsluttes.

Da der imidlertid opstod asymmetri af s bryster, fik hun den 28. april 1992 udskiftet siliconeprotesen med en vandfyldt protese (350 ml), men da trykket på denne protese aftog, blev man fra afdelingen enige med om, at hun skulle genhenvises til en ny operation.

Ved ambulant undersøgelse den 14. marts 1995 i forbindelse med, at skulle have foretaget en ny operation, angav hun at være meget interesseret i at få foretaget indgrebet som en TRAM-lap operation. blev i den forbindelse informeret om, at dette indgreb havde en betydelig varighed med et længere sygeleje bagefter. Desuden ville bugvæggen i forbindelse med indgrebet blive svækket, ligesom der ville være store operationsar.

Ved yderligere ambulant undersøgelse den 12. september 1995 oplyste , at hun selv havde orienteret sig om TRAM-lap operationen hos en bekendt, der havde fået udført indgrebet med godt resultat, og hun var således også selv interesseret i at få dette udført.

I forbindelse med senere indlæggelse til operation blev den 1. april 1997 informeret om eventuelle risici ved TRAM-lap operationen, som hun ikke tidligere havde været bekendt med, herunder, at operationen ikke ville medføre, at hendes højre bryst fik samme størrelse som det venstre, som derfor ved en senere operation skulle mindskes i størrelse.

Ved yderligere samtale forud for operationen den 2. april 1997 blev informeret om selve operationens gennemførelse.

fik derefter den 2. april 1997 af afdelingslæge , foretaget en TRAM-lap operation. Indgrebet omfattede frigørelse af TRAM-lappen fra bugmuskulaturen med tilhørende puls- og blodårer. Desuden blev der foretaget frilæggelse af puls- og blodårer i højre armhule, ligesom der blev foretaget endelig fjernelse af saltvandsprotesen fra højre bryst samt fjernelse af tidligere operationsar.

Under indgrebet udviklede TRAM-lappen en misfarvning, der forblev uændret efter en halv times pause, hvorefter afdelingslæge fandt grundlag for et ”delay”, som efter konference med overlæge blev bestemt til at skulle vare ca. 5 dage.

Den 11. april 1997 var misfarvningen og stasepræget af lappen aftaget, og afdelingslæge fandt, at TRAM-lappen fremtrådte vital - dog med let stasepræg - men at det var tydeligt, at det gennemførte ”delay” havde været af afgørende betydning.

Derefter gennemførte afdelingslæge den 14. april 1997 den anden operation, flytning af TRAM-lappen til højre bryst med forbindelse af puls- og blodårer. Da der imidlertid efter ca.1 time ikke var blodafløb fra lappen, fordi blodåreafløbet ikke fungerede, blev der i stedet skabt en forbindelse til en ny blodåre i armhulen, hvorefter der var god blodgennemstrømning gennem lappen.

Den 22. april 1997 blev udskrevet, efter at hun postoperativt var blevet behandlet med afføringsmiddel på grund af en opstået midlertidigt lammelse af tarmen.

Ved ambulant kontrol den 8. juli 1997 var formen af højre bryst ikke tilfredsstillende, idet brystet var for lille i forhold til venstre, det var placeret for langt ude til siden, ligesom der var ”uheldige” operationsar. Disse forhold blev korrigeret ved senere operationer.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1) at overlæge den 2. april 1997overlod det til afdelingslæge at foretage operationen, TRAM-lap rekonstruktion med ”delay”.

begrunder dette med, at afdelingslæge ikke havde den fornødne ekspertise til at foretage det pågældende indgreb.

2) at afdelingslæge foretog operationen med TRAM-lap rekonstruktion den 2. april 1997.

begrunder dette med, at afdelingslæge ikke havde den fornødne ekspertise til at foretage det pågældende indgreb.

3) at overlæge i forbindelse med TRAM-lap rekonstruktionen lod gå 12 dage og ikke 5 dage mellem de to operationer.

4) At forinden den første operation den 2. april 1997 ikke blev informeret om eventuelle risici i forbindelse med indgrebet.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved at lade afdelingslæge foretage operationen af den 2. april 1997.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at operationen var planlagt som en fri TRAM-lap operation, og at det først under selve gennemførelsen af indgrebet viste sig nødvendigt, at gennemføre dette med ”delay”, fordi den frilagte TRAM-lap udviklede en misfarvning, der forblev uændret efter en halv times pause.

I øvrigt fremgår det af afdelingslæge s udtalelse til sagen, at han på tidspunktet for operationen af var speciallæge i plastikkirurgi, og han var i konsekvens heraf som sådan selvstændigt ansvarlig for egne foretagne operationer. I øvrigt havde afdelingslæge flere års erfaring både som operatør og som assistent ved den pågældende operationstype, TRAM-lap operation med ”delay”.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Afdelingslæge har ikke overtrådt lægeloven ved den 2. april 1997 at gennemføre operationen af med TRAM-lap rekonstruktion.

Begrundelse

Det fremgår af afdelingslæge s udtalelse til sagen, at han på tidspunktet for operationen af var speciallæge i plastikkirurgi, ligesom han tillige havde flere års erfaring både som operatør og som assistent ved den pågældende operationstype.

Det var ifølge operationsplanen i journalen ikke planlagt, at indgrebet skulle udføres med ”delay”, ligesom det heller ikke på forhånd var forventet, at der ville opstå problemer med veneafløbet også efter TRAM-lappen var syet på. Det fremgår således af operationsbeskrivelsen i journalen, at afdelingslæge allerede under den første del af operationen konstaterede, at der var problemer med lappens veneafløb, hvorfor han besluttede at vente (”delay) med den del af operationen, som omfattede en flytning af TRAM-lappen.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt

Afdelingslæge har ikke overtrådt lægeloven ved efterfølgende at revurdere længden af ”delay” op til 12 dage mellem de to operationer.

Begrundelse


Patientklagenævnet kan udtale, at der i almindelig anerkendt faglig praksis ikke er fastsat nogen éntydig længde for varigheden af et ”delay” mellem de to operationer. Imidlertid anses 5 dage oftest som et minimum, ligesom det anses for mest hensigtsmæssigt, at den anden og endelige operation udføres indenfor 14 dage efter, at første operation er foretaget.

Nævnet finder herefter, at det ikke var en fejl, at afdelingslæge lod forløbe 12 dage mellem de to operationer.

Nævnets afgørelse af 4. klagepunkt

De læger på plastikkirurgisk klinik, , som var involveret i informationen af forud for operationen den 2. april 1997, har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at - såvel ved ambulant undersøgelse den 14. marts 1995 og ved yderligere ambulant undersøgelse den 12. september 1995 som ved undersøgelse den 1. april 1997 og ved samtalen den 2. april 1997 forud for operationen - må anses for at være blevet informeret om de forskellige kendte risici ved en TRAM-lap operation.

Patientklagenævnet skal udtale, at de forhold, at en ”delay-procedure” under selve indgrebet viste sig nødvendig, og at brystet senere viste sig at være placeret for langt ude til siden, må anses for så usædvanlige komplikationer, at det ikke var en fejl, at ikke forinden var informeret herom.