Klage over behandling og manglende information i forbindelse med operation for forhudsforsnævring

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hendes journalføring af informationen til den 9. marts 2000 på , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hendes journalføring af behandlingen af den 10. marts 2000 på , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hendes information til i forbindelse med behandlingen den 9. marts 2000 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hendes behandling af den 10. marts 2000 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hendes information til den 10. marts 2000 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 13. marts 2000 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 10. marts 2000 på .

Sagsnummer:

0127217

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2002

Juridisk tema:

Information og samtykke, Journalføring

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes journalføring af informationen til <****> den 9. marts 2000 på <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hendes journalføring af behandlingen af <****> den 10. marts 2000 på <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes information til <****> i forbindelse med behandlingen den 9. marts 2000 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 10. marts 2000 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hendes information til <****> den 10. marts 2000 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 13. marts 2000 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 10. marts 2000 på <****>.

 

Hændelsesforløb


, der var 5 år, blev den 9. marts 2000 indlagt på , med henblik på operation for forhudsforsnævring.

Overlæge foretog den 10. marts 2000 operationen, idet han bortskar det forsnævrede sygelige del af det ydre blad af forhuden og hele det indre blad indtil et par mm fra furen bag penishovedet, hvorefter de to blade blev sammensyet.

Efter tilsyn fra 1. reservelæge blev den 10. marts 2000 udskrevet.

s mor har til sagen oplyst, at hævelsen umiddelbart efter operationen var aftagende, men at vævet senere begyndte at hæve svarende til penishovedet. I første omgang ordinerede en vagtlæge antibiotisk behandling, men egen læge henviste dagen efter til vurdering på .

Den 13. marts 2000 blev på ny indlagt på , og reservelæge fandt ved undersøgelse nogen stramning svarende til furen bag penishovedet. Reservelæge tog kontakt til 1. reservelæge før han afsluttede undersøgelsen, og hun fandt, at det antageligt drejede sig om en stramning af forhuden bag penishovedet, som kunne medføre blodforsyningsskade af penishovedet (paraphimosis).

Det blev derfor besluttet, at foretage operation med løsning af de anlagte sting, og dette blev gjort samme dag.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. at overlæge ikke forud for operationen gav tilstrækkelig information omkring indgrebet

2. at overlæge i forbindelse med udskrivelsen af ikke var opmærksom på, at trådene var strammet for meget omkring penishovedet

3. at reservelæge ved modtagelsen den 13. marts 2000 ville hjemsende til videre behandling med antibiotika, idet han fandt, at der var tale om betændelse i penis.

s mor har oplyst, at overlæge ved udskrivningen blev gjort opmærksom på, at trådene strammede, men at han valgte at overhøre det. Hun har videre oplyst, at blev udskrevet uden yderligere informationer, og at huden på penis den 13. marts 2000 var ved at dø.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Reservelæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til den 9. marts 2000.

Reservelæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin manglende journalføring af informationen til den 9. marts 2000.

Begrundelse

Ifølge s mor blev der ikke givet informationer om behandlingen forud for indgrebet. Hun har oplyst, at de alene fik information om, hvorledes bedøvelsen skulle foregå. Hun har endvidere oplyst, at hun spurgte gentagne gange om information om indgrebet.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af sygeplejekardex, at moderen var utryg ved situationen. Under disse omstændigheder samt under hensyn til reservelæge s oplysning om, at der var blevet givet sædvanlig information, finder nævnet det ikke godtgjort, at der ikke blev givet tilstrækkelig information.

Ifølge journalen optog reservelæge den 9. marts 2000 indlæggelsesjournal. Overlæge , der foretog operationen, så ikke før ved selve operationen.

Nævnet kan oplyse, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Ved informeret samtykke forstås et samtykke, der er givet på grundlag af en fyldestgørende information fra sundhedspersonen. Informationen skal gives i så god tid, at patienten har mulighed for at overveje behandlingsforslaget og eventuelt drøfte dette med sine pårørende eller andre.

Nævnet finder således, at det ikke var overlæge , der skulle have givet og dennes moder information om selve indgrebet, idet informationen skulle være givet på et tidligere tidspunkt end i forbindelse med selve operationen.

Ifølge udtalelse fra reservelæge blev og hans mor forud for operationen i forbindelse med journaloptagelsen den 9. marts 2000 informeret om det forventede operationsforløb samt om risikoen for sårinfektion, og de havde efterfølgende mulighed for at få besvaret spørgsmål.

Det fremgår ikke af journalen, at der i forbindelse med optagelse af indlæggelsesjournal blev givet information om det forventede operationsforløb.

Nævnet kan i øvrigt oplyse, at risikoen for at trådene kommer til at stramme så meget omkring penis, at der er behov for at løsne dem, er så lille, at det ikke er sædvanlig praksis at informere herom.

Sammenfattende finder nævnet anledning til kritik af reservelæge for ikke at have journalført oplysningerne om den givne information.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

1. reservelæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring i forbindelse med behandlingen af den 10. marts 2000.

1. reservelæge ikke har overtrådt lægeloven ved den foretagne udskrivelse af .

1. reservelæge ikke har overtrådt lov om patienters retsstilling ved hendes information til i forbindelse med udskrivelsen.

Begrundelse

s mor har til sagen oplyst, at de i forbindelse med udskrivelse gjorde opmærksom på, at trådene strammede. Videre er anført, at blev udskrevet uden, at der blev givet yderligere informationer.

Ifølge sygeplejekardex blev udskrivelsen af foretaget efter aftale med 1. reservelæge .

Nævnet har på baggrund af det foreliggende materiale lagt til grund, at overlæge ikke var tilstede ved udskrivelsen af .

Af sygeplejekardex fremgår, at der var let hævelse af penis ( penis er let ødematøs). Det er videre anført, at det virkede som om, der var en stram kant ved penis (glans penis).

1. reservelæge tilså på baggrund af disse oplysninger forud for udskrivelsen. Hun fandt penis i orden og vurderede, at han kunne udskrives.

Det er nævnets vurdering, at 1. reservelæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved udskrivelsen af .

Det fremgår ikke af journalen, at 1. reservelæge tilså forud for udskrivelsen.

Nævnet finder, at 1. reservelæge s journalføring i denne forbindelse var mangelfuld.

Det fremgår videre af sygeplejekardex, at der i forbindelse med udskrivelsen blev givet information om eventuelle forhudsøvelser i badekar samt orienteret om infektionsrisiko.

Nævnet finder ikke anledning til kritik af 1. reservelæge for den i forbindelse med udskrivelsen givne information.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt

Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 13. marts 2000.

Begrundelse

Reservelæge overvejede, ifølge sin udtalelse til sagen, konservativ behandling af penis med sæbebade og antibiotika, men han tog forinden endelig stillingtagen til eventuel behandling kontakt med bagvagten 1. reservelæge , hvorefter det blev besluttet, at foretage ny operation.

Nævnet finder således, at reservelæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved at kontakte bagvagten for at konferere sin beslutning.