Indberetning af tandlæges mangelfulde behandling forud for strålebehandling samt mangelfuld information og journalføring

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge for hans behandling af den 7. juni 1999, jf. lov om tandlæger § 12.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge for hans information af i forbindelse med behandlingen i perioden fra 1988 til den 7. juni 1999, jf. lov om patienters retsstilling §7 og lov om tandlæger § 12.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge for hans journalføring af behandlingen af i perioden fra 1988 til den 7. juni 1999, jf. lov om tandlæger § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977.

Sagsnummer:

0127617

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2002

Juridisk tema:

Information og samtykke, Journalføring

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans behandling af <****> den 7. juni 1999, jf. lov om tandlæger § 12.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans information af <****> i forbindelse med behandlingen i perioden fra 1988 til den 7. juni 1999, jf. lov om patienters retsstilling §7 og lov om tandlæger § 12.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra 1988 til den 7. juni 1999, jf. lov om tandlæger § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977.

 

Hændelsesforløb


konsulterede tandlæge i perioden fra 1988 til den 7. juni 1999. I behandlingsperioden blev der foretaget fyldningsbehandlinger, behandling for parodontose, rodbehandlinger og tandudtrækninger. I de fleste af årene var der mange konsultationer, og der blev jævnligt instrueret i mundhygiejne.

Ved konsultationen den 7. juni 1999 fortalte tandlæge , at han skulle have strålebehandling på på grund af en tumor i halsen.

I forbindelse med strålebehandlingen blev der den 14. juni 1999, ifølge journalen fra , fundet 6 tænder med rodspidsbetændelse og 2 tænder med fremskreden parodontose, som skulle behandles eller fjernes inden strålebehandlingen. Der blev endvidere fundet et stort kariesangreb i en første lille kindtand i venstre side af undermunden, samt huller i forbindelse med fyldninger (sekundær karies) flere steder i fortænderne.

Sundhedsstyrelsens indberetning


Sundhedsstyrelsen har den 9. februar 2001 indberettet tandlæge ´s behandling af den 7. juni 1999.

Sundhedsstyrelsen har endvidere indberettet tandlæge ´s information af samt hans journalføring.

Nævnets afgørelse


Tandlæge har overtrådt lov om tandlæger § 12 ved sin behandling af den 7. juni 1999.

Tandlæge har overtrådt lov om tandlæger § 12 og lov om patienters retsstilling §7 ved sin information af i forbindelse med behandlingen i perioden fra 1988 til den 7. juni 1999.

Tandlæge har overtrådt lov om tandlæger § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977, ved sin journalføring af behandlingen af i perioden fra 1988 til den 7. juni 1999.

Begrundelse


Det fremgår af tandlæge ´s journal, at den 7. juni 1999 oplyste, at han havde fået konstateret en svulst i en mandel i venstre side af halsen, og at han skulle have strålebehandling herfor på . Videre fremgår det af journalen, at tandlæge foretog tandrensning, og at han noterede i journalen, at en stor kindtand i venstre side af overkæben skulle fjernes, mens den øvrige behandling kunne foretages efter strålebehandlingen.

Nævnet kan oplyse, at personer, som skal gennemgå strålebehandling, hvor tænderne og deres omgivelser påvirkes, skal være behandlet for eventuelle betændelsestilstande og kariesdefekter inden strålebehandlingen indledes. Hvis der er behov for udtrækning af tænder (ekstraktioner) er det ligeledes vigtigt, at denne behandling er gennemført inden strålebehandlingen indledes.

Det er nævnets vurdering, at det fremgår af ´s røntgenbilleder og journaloptegnelser fra den 14. juni 1999, at havde en række sygdomstilstande, som indebar, at der var behov for at fjerne fire tænder i overkæben nemlig 5+ (anden lille kindtand i højre side af overkæben), 4+ (første lille kindtand i højre side af overkæben), +5 (anden lille kindtand i venstre side af overkæben) og +6 (første store kindtand i venstre side af overkæben) samt to tænder i underkæben 6- (første store kindtand i højre side af underkæben) og -7 (anden store kindtand i venstre side af underkæben). Der var desuden behov for rodbehandling af +2 (lille fortand i venstre side af overkæben) og –1 (miderste venstre fortand i underkæben), samt fyldningsterapi i fortænderne generelt.

Det er endvidere nævnets vurdering, at der i ´s tilfælde ikke kunne være sikkerhed for i hvilken udstrækning, den påtænkte strålebehandling skulle foregå. Eftersom der var så mange sygelige tilstande, burde tandlæge derfor have forespurgt hospitalet om, hvilken behandling, der var nødvendig. Han burde tillige have orienteret om de ubehandlede tilstande.

Nævnet finder på denne baggrund, at tandlæge den 7. juni 1999 ikke har behandlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet han ikke udførligt og detaljeret diagnosticerede sygelige tilstande i tændernes støttevæv med henblik på at fastslå, hvilke tænder der kunne bevares i forbindelse med gennemførslen af strålebehandlingen.

Det er nævnets vurdering, at ´s tandsæt ifølge de tilgængelige røntgenbilleder bar præg af mistede tænder og en lang række behandlinger, da tandlæge overtog behandlingen i 1988. Der var således mange behandlingskrævende sygdomstegn i form af caries, rodspidsbetændelse og parodontose på de tilbageværende tænder og omgivende knoglevæv.

Tandlæge iværksatte ved overtagelsen en indledende sanering af tandsættet, hvor der blev fjernet tænder, som ikke kunne bevares, og hvor der gennemførtes caries- og rodbehandlinger på flere tænder.

Det er nævnets opfattelse, at journaloptegnelserne i de efterfølgende år tyder på, at der foregik en henholdende behandling, hvor der specielt blev taget højde for symptomgivende tilstande. Der er i journaloptegnelserne gjort notater om tvivlsomme tænder og deres eventuelle behandling, men det er ikke noteret, at blev informeret om disse betragtninger, eller at han accepterede eller ønskede denne behandling.

Tandlæge har oplyst, at der har været gjort forsøg på at udskyde fremstillingen af en delvis protese, fordi ikke ønskede en sådan, på trods af at flere tænder var så dårlige, at de burde fjernes og kun kunne erstattes med en protese.

Det er nævnets opfattelse, at det ikke er ualmindeligt, at der i denne sammenhæng efterlades tænder med en tilstand, som ikke er optimal, for herved at forsinke fjernelse af de pågældende tænder. Der er i ´s journaloptegnelser gjort bemærkninger om en dårlig prognose for flere af tænderne. Det fremgår ikke, hvorvidt er informeret om den tvivlsomme status.

Nævnet finder på denne baggrund, at tandlæge ikke i fornødent omfang har informeret om tandstatus og om den iværksatte behandling.

Nævnet finder endvidere, at tandlæge ´s journal er kortfattet og hovedsageligt beskriver hvilke behandlinger, der er blevet udført. Der burde have været noteret diagnoser i forbindelse med røntgenoptagelser, ligesom det i større udstrækning burde fremgå af journalen hvilken mængde og type af bedøvelsesmidler og antibiotika, som blev anvendt.