Klage over at læge videregav helbredsoplysninger til socialcenter til brug i dagpengesag

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den læge på , der videresendte journaloplysninger vedrørende til socialcenteret efter anmodning derfra af 23. januar 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 23.Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende læge, sendes afgørelsen til administrerende overlæge , , til orientering.

Sagsnummer:

0128606

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2002

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den læge på <****>, der videresendte journaloplysninger vedrørende <****> til socialcenteret <****> efter anmodning derfra af 23. januar 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 23.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende læge, sendes afgørelsen til administrerende overlæge <****>, <****>, til orientering.

Den 12. januar 2001 blev af afdelingslæge s opereret for en diskusprolaps i halsen. blev udskrevet den 14. januar 2001.

I et internt sagsark fra vedrørende har en socialrådgiver noteret den 22. januar 2001, at der skulle rekvireres journaloplysninger fra .

Efter denne anmodning sendte kopi af udskrivningskort fra ovennævnte indlæggelse til socialcenteret.

Af udskrivningskortet fremgår der udover diagnosen, som medførte ovennævnte operative indgreb, yderligere to diagnoser: Alkoholafhængighedssyndrom og astma uden specifikation.

Ved en samtale i socialcenteret med en socialrådgiver den 6. februar 2001 blev på grundlag af ovennævnte udskrivningskort af socialrådgiveren udspurgt om sit forhold til alkohol.

Klagen
Der er klaget over følgende:

At lægerne på uden s samtykke og under tilsidesættelse af deres tavshedspligt har videregivet fortrolige helbredsoplysninger om til socialcenteret .

Nævnets afgørelse af klagepunktet
Den læge på , der videresendte journaloplysninger om efter anmodning af 23. januar 2001 fra , har overtrådt lov om patienters retsstilling § 23.

Begrundelse
Efter anmodning fra blev der fra , til socialcenteret fremsendt en epikrise, der omhandler s behandling under en indlæggelse fra den 10. til den 14. januar 2001. Epikrisen beskriver den rygoperation, som fik foretaget. Endvidere er det under diagnoser anført, at har et alkoholafhængighedssyndrom, og at han lider af astma uden specifikation.

Patientklagenævnet kan oplyse, at der efter lov om patienters retsstilling § 23 som udgangspunkt gælder en tavshedspligt for læger om, hvad de under deres arbejde erfarer vedrørende en persons helbredsforhold. I henhold til samme lovs § 26, stk. 1, kan helbredsoplysninger m.v. til andre formål end behandling videregives med patientens samtykke.

Det fremgår af afdelingslæge s udtalelse, at man har formodet, at der forelå en accept fra til, at oplysningerne kunne videregives til socialcenteret.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det følger af lov om patienters retsstilling § 27, at der ved videregivelse af oplysninger efter § 26 skal foreligge et skriftligt samtykke fra patienten afgivet til den myndighed, der skal videregive oplysningerne.

Nævnet har bemærket, at den 9. august 1999 i sin anmodning om dagpenge (dp 200 B) med sin underskrift gav samtykke til, at der kunne indhentes helbredsmæssige oplysninger til brug ved behandling af dagpengesagen.

Nævnet lægger til grund, at dette samtykke ikke blev medsendt i forbindelse med socialcenterets anmodning om helbredsoplysninger fra .

Nævnet kan i øvrigt oplyse, at et samtykke til videregivelse af oplysninger i henhold til lov om patienters retsstilling § 26 bortfalder senest et år efter, at det er givet, jf. lovens § 27, stk. 2.

Endelig er der i socialcenterets anmodning om journaloplysninger fra sygehus (LÆ 101) ikke sat kryds i rubrikken ?samtykke?.

Nævnet har herefter lagt til grund, at det ikke overfor var fremlagt et samtykke fra til, at der kunne videregives oplysninger fra til socialcenteret.

Videregivelse af helbredsoplysninger til andre formål end behandling kan under en række forudsætninger også videregives uden patientens samtykke. Således fremgår det af lov om patienters retsstilling § 26, stk. 2, nr. 1, at oplysninger kan videregives, hvis det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysninger skal videregives, og oplysningerne må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling.

En sådan hjemmel findes, i de foreliggende tilfælde i § 12, i lov om retssikkerhed og administration på det social område, hvorefter en myndighed kan forlange, at personer, myndigheder m.v. giver oplysninger, der er eller må anses for at være nødvendige for at behandle en sag.

Det fremgår af socialcenterets anmodning, at der ønskes ?relevante oplysninger om klientens helbredsforhold?, idet det er tilføjet, at disse skal benyttes til brug for s dagpengesag. Det er ikke oplyst, hvilke oplysninger, der kan være relevante, eller på grund af hvilken sygdom, var sygemeldt.

Under hensyntagen til de oplysninger om s alkoholafhængighedssyndrom, som fremgår af epikrisen af 15. januar 2001, og som efter nævnets opfattelse er særdeles personfølsomme oplysninger, finder nævnet, at den læge på , der behandlede anmodningen fra socialcenteret, burde have anmodet socialcenteret om en præcision af, hvilke helbredsoplysninger der måtte kunne anses for relevante, herunder hvilken sygdom, der var grundlaget for dagpengesagen, inden lægen videresendte oplysninger om .

Hertil kan nævnet oplyse, at det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v., at det kun er muligt at videregive oplysninger, i det omfang oplysningerne må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling. Det fremgår endvidere, at den myndighed, der har oplysningerne, har krav på at få præciseret anmodningen fra den anden myndighed. Ligeledes fremgår det, at sundhedspersonen inden videregivelse skal frasortere ikke-relevante oplysninger, eksempelvis ved overdækning i forbindelse med kopiering.

På denne baggrund finder Patientklagenævnet, at den læge på, , der videresendte epikrisen af 15. januar 2001 til socialcenteret har brudt sin tavshedspligt, jf. lov om patienters retsstilling § 23.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende læge, sendes afgørelsen til administrerende overlæge , , til orientering.