Klage over, at den telefoniske information var utilstrækkelig

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans information af den 6. og 9. oktober 2000 på neurologisk afdeling, .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af fra den 6. oktober 2000 til den 18. januar 2001 på neurologisk afdeling, .

Sagsnummer:

0128610

Offentliggørelsesdato:

1. december 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Neurologi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans information af <****> den 6. og 9. oktober 2000 på neurologisk afdeling, <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> fra den 6. oktober 2000 til den 18. januar 2001 på neurologisk afdeling, <****>.

 

HændelsesforløbDen 5. september 2000 blev efter henvisning fra hjerteambulatoriet undersøgt på epilepsiklinikken, , på grund af gentagne utilpashedsanfald. Han blev henvist til en CT-scanning, som blev foretaget den 2. oktober 2000.

Fredag den 6. oktober 2000 informerede overlæge telefonisk om, at scanningen havde vist en hjernesvulst, og aftalte konsultation den følgende mandag.

Mandag den 9. oktober 2000 informerede overlæge om resultatet af scanningen. Der blev iværksat behandling med Apydan 450 mg x 2, og blev henvist til neurokirurgisk afdeling, .

Den 27. november 2000 blev opereret på neurokirurgisk afdeling, .

Den 18. januar 2001 blev undersøgt på epilepsiklinikken, , og dosis af Apydan blev øget til 600 mg x 2. Der blev aftalt kontrol 4 måneder senere, og egen læge blev orienteret.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. at ved den telefoniske henvendelse fra overlæge den 6. oktober og ved konsultationen den 9. oktober 2000 ikke fik tilstrækkelig information om sin sygdom.

2. at <overlæge ****> ved konsultationen den 18. januar 2001 ordinerede den samme medicin, som hidtil havde modtaget, selvom han havde oplyst, at den ikke havde virket særlig godt før operationen, og at der heller ikke havde været nogen effekt heraf efter operationen.

3. at overlæge ikke sørgede for hyppige kontroller.

4. at der gik ½ år fra det tidspunkt, hvor fik oplyst, at han havde epilepsi, til han fik information om sygdommen.

Det er herved anført, at først den 10. februar 2001 talte med læge , epilepsiklinikken, som forespurgte til hans epilepsianfald med henblik på at anvise den rette medicin.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information den 6. og den 9. oktober 2000.

Begrundelse


Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at telefonisk havde kontaktet epilepsiklinikkens sekretariat flere gange efter den 2. oktober 2000, hvor han havde fået foretaget CT- og MR-skanninger af hjernen, for at få besked om resultatet. Da svaret forelå den 6. oktober 2000, kontaktede overlæge ham derfor telefonisk og ifølge journalen informerede han ham om, at undersøgelserne havde vist en kun lidt ondartet (lavmalign) svulst, og at det ikke var muligt at sige noget om fremtidsudsigterne, før der forelå en vævsprøve af svulsten.

Det fremgår af journalen, at overlæge ved konsultationen den 9. oktober 2000 gentog information over for og dennes mor og faster. Overlæge forklarede endvidere ifølge sin udtalelse til sagen, at svulsten antagelig var årsag til s epileptiske anfald, hvorfor antiepileptisk behandling med Apydan blev påbegyndt.

Nævnet kan oplyse, at information om alvorlig sygdom ikke alene gives per telefon, idet en telefonisk information bør følges op af samtale med patient og gerne pårørende med kort varsel.

Nævnet finder, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at overlæge kontaktede samme dag, som svaret på undersøgelserne forelå, idet han samtidig fik tid i afdelingens ambulatorium første hverdag derefter.

Nævnet kan oplyse, at når en hjernescanning viser forandringer, der tyder på svulst, er det ikke muligt med sikkerhed at udtale sig præcist om svulstens art. Det er kun muligt at give et skøn over arten, herunder at skønne over i hvilken grad svulsten er ondartet. Det er først muligt at udtale sig mere sikkert om prognosen, når der er foretaget en operation, hvor svulstvævet er blevet undersøgt under mikroskop, hvorved der fremkommer en viden om, i hvor stor udstrækning, det vil være muligt at fjerne svulstvæv.

På denne baggrund finder nævnet, at fik tilstrækkelig information om sin sygdom, idet overlæge informerede ham i det omfang det var muligt.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktOverlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin ordination af medicin til den 18. januar 2001.

BegrundelseDet fremgår af journalen, at efter operationen den 27. november 2000 fortsat havde epileptiske anfald. Han havde ikke haft bivirkninger af Apydan, hvorfor dosis blev øget til 6oo mg x 2.

Nævnet kan oplyse, at Apydan gives i standarddosis som behandling af epilepsi som følge af hjernesvulst. Når effekten af Apydan i denne dosis ikke er tilfredsstillende, er det normalt at øge dosis, så længe der ikke er bivirkninger.

Nævnet kan videre oplyse, at et præparatskift alene på grund af en utilstrækkelig virkning af en beskeden dosis kan indebære en betydelig risiko for, at der afprøves flere præparater i utilstrækkelig dosis, og at muligheden for en effektiv behandling af sygdommen derved vil forringes.

Nævnet finder på denne baggrund, at det var lægefagligt korrekt af overlæge at øge dosis af Apydan, i stedet for at skifte til andet præparat.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt


Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 18. januar 2001.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at den 18. januar 2001 fik tilbudt en kontroltid efter 4 måneder. Det fremgår videre, at han derudover havde mulighed for at henvende sig telefonisk udover de fast aftalte tider.

Nævnet finder på denne baggrund, at tilbudet om kontrol i epilepsiklinikken var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 4. klagepunkt


Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved informationen af i perioden fra den 9. oktober 2000 til 18. januar 2001.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at overlæge i forbindelse med den ambulante konsultation den 9. oktober 2000 oplyste om, at hans svulst i hjernen antagelig var årsag til hans anfaldsfænomener. Der blev herefter påbegyndt behandling med antiepileptisk medicin (Apydan)

Nævnet finder ud fra det i journalen anførte, at modtog information om epilepsien den 9. oktober 2000, men at han kan have haft vanskeligt ved at koncentrere sig om denne information i en situation, hvor der netop var blevet påvist en svulst i hjernen.

Nævnet finder som anført i begrundelsen for 1. klagepunkt, at der umiddelbart blev givet den mulige information om sygdommen. Nævnet finder videre, at det af klagen fremgår, at blev informeret i forbindelse med sin indlæggelse på , hvor den yderligere udredning blev foretaget.

Nævnet finder ud fra en samlet vurdering, at overlæge har behandlet og informeret i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.