Indberetning af ordination af metadon og angstdæmpende medicin

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 14. november 1998 til den 30. august 2000 i sin konsultation, jf. lægelovens § 6.Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans journalføring af behandlingen af , i perioden fra den 14. november 1998 til den 30. august 2000, i sin konsultation, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Sagsnummer:

0229511

Offentliggørelsesdato:

20. november 2002

Juridisk tema:

Ordination af afhængighedsskabende medicin

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 14. november 1998 til den 30. august 2000 i sin konsultation, jf. lægelovens § 6.

Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge <****> at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****>, i perioden fra den 14. november 1998 til den 30. august 2000, i sin konsultation, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Hændelsesforløb

havde været stofmisbruger i mange år og været i behandling med tablet Metadon siden 1989. I 1996 var han til visitationssamtale i , hvor centret viderevisiterede behandlingen med Metadon til egen læge.

Herefter fik i perioden fra den 14. november 1998 til den 30. august 2000 af læge udleveret mellem 65 og 85 tabletter Metadon á 5 mg hver uge. I hele perioden ordinerede læge desuden angstdæmpende medicin i form af tablet Stesolid á 5 mg, 100 tabletter ca. hver måned.

Indberetningen

Sundhedsstyrelsen har indberettet følgende:

1. at læge i perioden fra den 14. november 1998 til den 30. august 2000 ordinerede Metadon i form af tabletter og ikke mikstur, samt at han ordinerede angstdæmpende medicin (anxiolytika) til i en længere periode uden at henvise ham til specialist vurdering.

2. at læge ikke journalførte de personlige kontakter med og kontroller af .

Nævnets afgørelse af 1. punkt

Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 14. november 1998 til den 30. august 2000. Det skal desuden indskærpes overfor læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Begrundelse

Det fremgår af medicinskemaet, at i perioden fra den 17. december 1998 til den 20. januar 1999 fik ordineret 70 tabletter Metadon á 5 mg pr. uge. Det fremgår, at i perioden fra den 27. januar til den 24. november 1999 fik ordineret 65 tabletter Metadon á 5 mg pr. uge Videre fremgår det af skemaet, at den 1. december 1999 fik ordineret 85 tabletter Metadon á 5 mg pr uge. Det fremgår ligeledes, at fik angstdæmpende medicin i form af tablet Stesolid i perioden fra den 10. juni 1996 til den 12. maj 2000.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens cirkulære og vejledning af 12. december 1995 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, at ved behandling med metadon bør medicinen altid ordineres som mikstur. Det fremgår ligeledes, at angstdæmpende medicin (anxiolytika) generelt ikke bør ordineres til stofmisbrugere i længerevarende metadonbehandling. Hvis dette ikke kan undgås bør behandlingen indskrænkes til maksimalt 4 uger. Endelig fremgår det, at misbrugeren som et minimum skal kontrolleres ved personlig kontakt med den behandlingsansvarlige mindst én gang månedligt, medicin udleveres til højst 7 dage af gangen, og urin, samt at stikmærkekontrol skal foretages mindst en gang månedligt.

Det er nævnets opfattelse, at læge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved i den længerevarende metadonbehandling af at ordinere tablet og ikke mikstur Metadon, samt ordinere angstdæmpende medicin (anxiolytika) til i en længere periode uden at henvise ham til specialist vurdering.

Nævnet har lagt vægt på, at nævnet på samme møde har haft fem sager til behandling med samme problematik, hvor der er udtalt kritik af læge .

Nævnets afgørelse af 2. punkt

Læge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af i perioden fra den 14. november 1998 til den 30. august 2000.

Begrundelse

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at han så månedligt indtil han grundet tiltagende gener forårsaget af dissemineret sclerose ikke kunne møde i klinikken.

Nævnet finder, at de månedlige kontakter og kontrol burde have været journalført. Desuden finder nævnet, at læge burde have journalført af hvilken årsag metadondosis blev øget.

Det fremgår af læge brev af 26. december 2001, at han fastholder, at notater på journalens medicinliste er et journalnotat på lige fod med de øvrige ordnede optegnelser.

Det er nævnets opfattelse, at denne journalføring ikke er tilstrækkelig for så vidt angår kontrolforanstaltningerne eller begrundelse for øgning af dosis.

Afgørelsen er truffet af et flertal. Nævnsmedlemmerne og har afgivet følgende mindretalsudtalelse: Vi mener ikke umiddelbart, at det forhold, at der ordineres tablet Metadon i stedet for mikstur kan være begrundelse for påtale efter lægelovens § 6. Vi mener derfor, at det til votering i denne sag burde foreligge en sagkyndig vurdering fra en speciallæge i almen medicin. Endvidere ønskes en vurdering af om det er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at undlade ordination af beroligende medicin i længere perioder til patienter i metadonbehandling.